57 redenen waarom de Bijbel Gods woord is

John Huntelerslag • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
In onze tijd wordt helaas in de volle breedte van de christenheid in toenemende mate het absolute gezag en de onfeilbaarheid van het Woord van God ter discussie gesteld.

In dit boekje worden 57 redenen genoemd waarom wij geloven dat de Bijbel inderdaad het Woord van God is. Elke reden op zich zou al voldoende zijn om dit aan te tonen, maar wij geven er juist 57, omdat de ene reden meer tot de ene lezer zal spreken dan tot de andere.

Ik noem u één reden die in dit boekje behandeld wordt:
In veel gevallen begrepen de schrijvers hun eigen boodschap niet, evenmin als hun tijdgenoten dat deden. Maar de bedoeling van hetgeen zij schreven zou vele eeuwen later openbaar worden!
Dit is één van de meest verbazingwekkende feiten. De mensen worden gedwongen dingen neer te schrijven die zij niet begrepen, maar die vele eeuwen later een bijzonder samenhangende en verstaanbare boodschap bleken te bevatten. Daniël 12:8-9 is hiervan een goed voorbeeld. 'Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd". Ook Habakuk 2:3 is hier een bewijs van: "Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet". Petrus zegt hetzelfde in 1 Petr. 1:10-11. De profeten van het Oude Testament begrepen niet ten volle de boodschappen die de Geest Gods hun inblies. Nu vele profetieën geheel of gedeeltelijk vervuld zijn (sommige wachten nog op hun vervulling bij de tweede komst van onze Here Jezus Christus), kunnen wij ze heel goed begrijpen. De 22e Psalm en Jes. 53 illustreren dit.
Geen van de hoofdstukken over het lijden van de Messias was in zijn geheel duidelijk, totdat dit door de kruisdood van Christus verklaard werd. Dit ene feit, naar behoren overwogen, is een overtuigend bewijs voor elk denkend mens, die de waarheid verlangt te kennen en te gehoorzamen, dat de Bijbel een van God ingegeven Boek is.

Enkele andere redenen zijn:
De Bijbel beschrijft tevoren de geschiedenis van de Joodse natie; De Bijbel beschrijft het leven van Jezus Christus, voordat Hij op aarde gekomen was; De Bijbel beschrijft nauwkeurig de wereld, zoals zij heden ten dage is. Honderden profetieën, die tot in de kleinste details nauwkeurig vervuld zijn, bewijzen afdoende de goddelijke ingeving van de Bijbel. Het feit, dat het getuigenis van de Bijbel volmaakt één-stemmig is, ondanks de grote verscheidenheid van de mannen die gedurende een tijdsverloop van 16 eeuwen het Boek geschreven hebben, dwingt ons te aanvaarden, dat de bijbelschrijvers door één en dezelfde Geest werden geïnspireerd. De Bijbel is een levend boek en geeft vele onloochenbare bewijzen voor het feit dat dit boek de absolute waarheid bevat.....

Bijzonder de moeite waard om te lezen en vooral om door te geven!

John Huntelerslag