Aanbid God en niet het huwelijk

Martin Penning • 97 - 2021 • Uitgave: 8
Er wordt vaak veel tijd, geld en zorg aan een huwelijksdag besteed. Kosten noch moeite worden bespaard. Maar denk je eens in dat wij nu al de bruid van Christus zijn en dat de Bruidegom Zich mooi maakt voor de huwelijksdag. De bruiloft moet nog komen en als het goed is zijn bruid en Bruidegom daarop gericht. Ze kunnen haast niet wachten. Het zal daarom in ons persoonlijk leven en in ons aardse huwelijksleven moeten gaan om de hemelse Bruidegom en het hemelse bruiloftsfeest.

Jeanet en ik zijn in 1992 getrouwd. Als je mij toen had gevraagd wat het doel van het
huwelijk is, dan zou mijn antwoord ongeveer zo hebben geklonken: “Het huwelijk is er om samen God te dienen en gelukkig te zijn.” Nu, na 29 jaar, is mijn visie op het huwelijk veranderd. Niet dat we een slecht huwelijk hebben, verre van dat. Maar we zijn gaan ontdekken dat het huwelijk zoveel meer is. Ons geloofsleven en ons huwelijksleven heeft aan rijkdom gewonnen omdat we zijn gaan inzien dat het niet gaat om ons, maar om God!

Het huwelijk in het licht van Gods glorie
We zijn in ons huwelijk vraag 1 van de Westminster Catechismus gaan waarderen:
“Wat is het voornaamste en het hoogste doel van het leven van de mens? Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.”

In het huwelijk tussen man en vrouw gaat het om iets veel groters en dat is God. De relatie met je man of vrouw is belangrijk, maar de gemeenschap met God overstijgt dit verreweg. Daarbij is de relatie met God een eeuwigdurende verbintenis, terwijl de relatie met je echtgenoot of echtgenote slechts tijdelijk is.
In spreekbeurten over het huwelijk vertel ik regelmatig dat ik voor Jeanet op de tweede
plaats kom en andersom geldt dit trouwens ook. God staat op de eerste plaats in ons leven. Dat is maar goed ook want het aardse huwelijk is niet voor eeuwig. In Mattheüs 22 werd aan Jezus een denkbeeldige vraag gesteld over een weduwe die steeds weer hertrouwt. De Sadduceeën vroegen met welke man deze vrouw in de hemel getrouwd zou zijn. Jezus antwoordde: ‘Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel’ (Mattheüs 22:30). Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat een echtgenoot en een echtgenote in de hemel relationeel anders verbonden zullen zijn, kan hieruit geleerd worden dat de verbondenheid met God absoluut beter is. Ik kan erop vertrouwen dat God, die het huwelijk heeft ingesteld, iets beters voor mij in petto heeft.

Hier op aarde worden we er allereerst toe opgeroepen om onze relatie met onze Schepper de hoogste prioriteit te geven. Echtparen moeten leren dat hun huwelijk in het licht staat van Gods glorie. Door een goede verstandhouding met Hem te hebben is het aannemelijk dat ze ook samen een goede relatie hebben. Deze redenatie zou ook omgedraaid kunnen worden. De meeste huwelijksproblemen zijn niet echt problemen van het huwelijk, het zijn problemen met God.

Ontzag hebben voor God
Het is belangrijk om in het huwelijk de juiste prioriteiten te stellen. Goede keuzes kun je
alleen maken door een gezonde vrees voor God te hebben. Zonder ontzag voor God zijn we gericht op onszelf en maken we verkeerde en egoïstische keuzes. Maar als de vreze des Heere de basis is van ons geloofsleven kan hier een prachtig huwelijksleven op gebouwd worden.
‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis’ (Spreuken 1:7).
‘De vreze des HEEREN is ten leven’ (Spreuken 19:23).
‘De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen’ (Psalm 147:11).

In de Bijbel kunnen we ontdekken hoe mensen reageren wanneer ze in de tegenwoordigheid van God komen. Johannes valt als dood voor Zijn voeten (Openbaring 1:17). Of denk aan Jesaja die ontdekt werd aan zijn eigen zondigheid (Jesaja 6:1-8). En Job zag direct zijn eigen dwaasheid in: ‘Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as’ (Job 42:5-6).

Weet je nog de dag dat je echt verliefd werd op je man of vrouw? Misschien was dit direct bij de eerste ontmoeting en was het liefde op het eerste gezicht. Anderen leerden elkaar eerst beter kennen en toen sloeg de vonk over. Maar daar was een moment dat je je blik niet meer van je huidige man of vrouw kon afhouden. Een oude bekende hymne zegt:

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face;
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace.

Vertaling:
Richt je ogen op Jezus
Kijk Hem vol aan in Zijn stralend gezicht
En het aardse wordt dan wonderlijk vaag
In het licht van Zijn glorie en genade


Oplossing voor alle problemen
In het huwelijk kan het voorkomen dat man en vrouw wel vaak kijken naar zichzelf en naar elkaar, maar ze richten hun blik nauwelijks op God. Het gevaar is dan dat je te veel leeft in het hier en nu. Maar door je blik te richten op God de Vader en God de Zoon ga je leven in de wetenschap dat je voor eeuwig in Zijn nabijheid zal zijn. David zegt het zo in Psalm 27: ‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel’ (vers 4).

David wist dat dit hem bracht bij de kern van zijn bestaan en de oplossing voor alle
problemen. Daarom vroeg hij aan God of hij Hem iedere dag mocht zien en dat zijn blik op Hem gevestigd zou zijn. David wilde in gemeenschap met God leven, omdat hij in Gods aanwezigheid geborgen zou zijn en vanuit deze gezonde basis tot zegen voor anderen kon zijn.
Een huwelijk heeft een gezonde basis nodig en die begint door je te verwonderen over Wie God is en je dankbaarheid te uiten voor het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus Christus en je te beseffen dat God met Zijn Geest in je woont. Een gezond huwelijk wordt geboren, ontkiemt en komt tot bloei als een echtpaar in de tegenwoordigheid van God leeft.

Verkondig God omwille van het huwelijk
De uiteindelijke conclusie is niet zo moeilijk te raden maar heeft wel verstrekkende gevolgen. Als we willen dat het huwelijk tot eer van de waarheid en schoonheid en grootheid van God is, dan moeten we veel over God spreken. Helaas zien we om ons heen dat God vaak zo marginaal in het huwelijksleven aanwezig is, omdat honderd en één andere zaken daarvoor in de plaats staan. Zolang er geen passie is voor de heerschappij en de glorie van God in de harten van getrouwde stellen, zal het huwelijk ook niet geleefd worden tot eer van God. Het op deze manier leren kennen van God, het ontdekken van Zijn heerlijkheid en majesteit, is essentieel voor een goed huwelijk.
Dit kan alleen in huwelijken ontstaan als voorgangers, leraars, pastoraal medewerkers veel en gepassioneerd gaan spreken over Gods glorie. Huwelijken tot eer van God, zijn de vrucht van een gemeente en van counselingstrajecten die doordrenkt zijn van de glorie en heerlijkheid van God. De sleutel is te vinden in Psalm 63: ‘Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven’ (vers 4).

Volmaakte verzadiging is te vinden in God. Ver boven wat de wereldse zaken, inclusief ons huwelijk en onze gezondheid, ons kunnen bieden. Mannen kunnen alleen hun vrouwen zo lief krijgen, zoals Christus de gemeente, en vrouwen kunnen hun mannen alleen maar dienen, zoals Christus de gemeente, als het gaat om de eer van God. Man en vrouw kunnen alleen maar samen vol verwachting uitzien naar de Bruidegom Die eens zal komen, als ze beiden gaan ontdekken dat het begint bij de eer, de glorie en heerlijkheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus.

Martin Penning