Aanknopingspunten in de tijd (2)

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 2
Nadat de Here Jezus vragen van de discipelen, die over de verwoesting van de tempel gingen, had beantwoord, we schreven daar een vorige keer over, schakelt de Heer nu over op gebeurtenissen die verder weg in de toekomst zullen plaatsvinden. Daar vinden we aanknopingspunten voor onze tijd.
Het is belangrijk op die woorden acht te slaan. In de eerste plaats, omdat het woorden van Jezus zijn. Hij is de Zoon van God, Hij spreekt over Zijn eigen terugkeer naar deze wereld en naar ons. Wanneer dat niet ter zake doende informatie zou zijn, dan zou Jezus niet zo gesproken hebben. In de tweede plaats geeft de Heer ons zo aanknopingspunten in de tijd. De bedoeling daarvan is duidelijk, Jezus wil dat we de tijd waarin we leven en de tijd wanneer Hij zal terugkomen, zullen herkennen. Paulus schrijft ons: “Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou; want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags’, 1 Tessalonicenzen 5:4,5. Jezus spreekt Zijn rede over de laatste dingen uit, niet om ons een puzzelboekje te geven, maar om ons alert te houden, waakzaam, arbeidzaam en hoopvol gestemd.

Het is natuurlijk enorm, dat Jezus kan spreken over dingen die in onze tijd plaatsvinden. Wie van toeval spreekt en daar schouderophalend aan voorbij gaat, mist veel, zoniet alles, van de kracht van de profetische boodschap, die er één van hoop is.

Omdat het begrijpen van profetie best moeilijk is, betreft de eerste waarschuwing valse christussen, Matteüs 24:4,5. De eeuwen door waren er mensen die claimden bovennatuurlijk krachten, gezichten en tekenen te ontvangen. Steeds slaagden deze verleiders er in mensen achter zich te verzamelen. Na kortere of langere tijd werden deze misleiders ontmaskerd, soms pas na hun sterven.
Vervolgens spreekt de Heer van oorlogen en van geruchten van oorlogen, Matteüs 24:6,7. Oorlog is altijd verschrikkelijk. Natuurlijk waren er de eeuwen door steeds weer verschrikkelijke en bloedige oorlogen. In onze tijd is de oorlogsmachinerie tot een enorme perfectie opgevoerd. Gruwelijke dingen worden gedaan onder mooie woorden als vredesmissie, veiligheidsoperatie en meer van dat soort verzachtende termen, maar oorlog is wreed. Uiteindelijk zal er oorlog gevoerd worden tegen Jezus zelf, wanneer Hij komt.
In het directe spoor van oorlog vinden we vaak ook hongersnood. Onze wereld kent honger op grote schaal, de wereldvoedselvoorraden zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo gering geweest, er dreigt grote nood. Daarop volgt nog iets. Dat zien we niet in de NBG-vertaling, maar in de Statenvertaling staat het er wel: er zullen ook pestilentiën zijn. Natuurlijk hebben onze medicijnen veel ziekten teruggedrongen, maar we weten ook van steeds weer nieuwe ziekten. We horen van epidemieën die door de trek van vogels wereldwijd rampen kunnen veroorzaken, daar bovenop horen we ook dat sommige ziekten resistent worden voor onze medicijnen. Koppel dit alles aan een promiscue levenstijl van de moderne mens en dan beseffen we dat we op de grens van een enorme catastrofale tijd leven.
In de rij van waarschuwende tekenen noemt de Heer ook aardbevingen. In de Bijbel namen aardbevingen altijd al een zekere plaats in. Ik durf niet te zeggen dat het aantal aardbevingen toeneemt, wel zijn de gevolgen van aardbevingen steeds desastreuzer geworden. Dat hangt samen met de groeiende wereldbevolking. Wanneer een aardbeving plaatsgrijpt in gebieden waar mensen dicht op elkaar gepakt leven, dan is de ramp niet te overzien. Ook is het duidelijk dat de wijze waarop we wonen, in blokkendozen op elkaar, heel veel risico’s geeft. In Openbaring 16:18-20 lezen we van een aardbeving die groter zijn zal dan ooit eerder enige beving was, daarbij zullen de steden van de volkeren instorten.
Het volgende teken dat de Here Jezus noemt raakt ons die geloven: “Zij zullen u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden en gij zult door allen gehaat worden,” Matteüs 24:8,9. Vandaag hoor ik nog wel eens een evangelie van succes en voorspoed; wanneer we volgeling van de Here Jezus worden, vallen alle problemen weg, onze ziektes worden genezen en zelfs in materieel opzicht mag de gelovige op zegen rekenen. Uit de Bijbel begrijp ik dat niet. De Heer roept ons op ons kruis op ons te nemen en Hij spreekt over heel vreselijke dingen, die over gelovigen zullen komen. Dat beeld is veel eerlijker en feitelijk is het zo dat er in onze tijd toename is van christenvervolging en we weten heel goed dat zelfs in eigen land het verzet tegen Bijbelse normen en waarden groot is en sterker wordt. Ik ben geen optimist wat dat betreft en geloof niet dat Jan Peter Balkenende of André Rouvoet die tendens kunnen keren. De antichrist die komt, zal grote woorden van Godslastering spreken. Hoe bereiden we ons voor op die geestelijke strijd van de eindtijd? Laat u geen zand in de ogen strooien, weest waakzaam.

Dan spreekt de Heer ook over valse profeten. Een valse profeet brengt valse leringen, valse en verkeerde uitgangspunten onder mensen. Een profeet moet namens God spreken, Gods woord onder de aandacht van mensen brengen. Een valse profeet spreekt niet namens God, maar leert dingen die niet van God zijn. Bijvoorbeeld de ideeën die ik hierboven aangaf, dat zogenaamde evangelie van voorspoed en succes. Megakerk, megahappening, maar waar is Jezus? Paulus schrijft: “Daarentegen is diens komst (de antichrist) naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden,” 2 Tessalonicenzen 2:9,10.

We schrijven over aanknopingspunten in de tijd. Het zijn waarschuwingen van Jezus. Hij geeft ze opdat we de dingen om ons heen herkennen. Geeft Hij ze ons om ons angst in te boezemen? Juist niet. Als deze dingen beginnen te geschieden, heft dan uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Daar geloof ik in, wat een uitzicht.
Maranatha, de Here zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten