Aanknopingspunten in de tijd (3)

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 3
Wanneer we de lijn van prediking van Jezus op de Olijfberg volgen, horen we de Heer het ongelooflijke zeggen: “Het evangelie van het koninkrijk van Jezus zal over de hele wereld worden verkondigd,” Matteüs 24:14. Wat is de strekking van die woorden? Verstaan we wat we lezen? Het betekent dat het uiteindelijke karakter van onze tijd gekenmerkt zal worden door enorme toename van de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Het goede nieuws dat Jezus terug zal komen om Zijn koninkrijk te aanvaarden. We willen proberen te begrijpen wat de Here Jezus precies bedoelt met het ‘evangelie van het koninkrijk’.

Dit evangelie van het koninkrijk moet niet verward worden met het evangelie van genade en verlossing. Dat evangelie staat in relatie tot het eerste komen van de Here Jezus. Zijn geboorte, Zijn werkzaamheden, Zijn dood op Golgotha en de heerlijke toezegging dat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.
Het evangelie van het koninkrijk echter is Gods antwoord op het koninkrijk van de mens, de verdorvenheid van onze ‘beschaving’. Onze wereld loopt op het einde. Spreekt daar niet de profetie van Daniël, wanneer hij de droom van het beeld van Nebukadnezar mag uitleggen? Alle wereldrijken in vogelvlucht, maar dan dat rijk van God, die steen, niet door mensenhanden losgemaakt. Het is Gods werk, Zijn koninkrijk dat komt! Tegenover het rijk van de mens staat de geweldige hoop en de toezegging dat de rechteloosheid geoordeeld zal worden. We hebben het over het Messiaanse vrederijk, het duizendjarig rijk.

Tegen die achtergrond gaan we ook het voorgaande zinnetje begrijpen: “Wie volhardt tot het einde zal behouden worden,” Matteüs 24:13. Dat zinnetje zou je doen vermoeden dat verlossing is voor degenen ‘die tot het einde toe volharden’, dus afhankelijk is van je eigen werk en inspanning. Het evangelie van het koninkrijk verwijst echter niet naar de gemeente, die haar toekomst heeft in het Vaderhuis waar de Heer ons binnen zal brengen, want dat is het evangelie van genade. De volharding die toegang geeft tot het koninkrijk heeft betrekking op de periode die de Here Jezus zelf ‘Grote Verdrukking’ noemt, Matteüs 24:21. Na die periode, ook wel de zeventigste week van Daniël genoemd, zal de Here Jezus komen en Zijn koninkrijk oprichten. Van dat koninkrijk zal tegen die tijd onder de volken gepredikt worden. Het zal vooral Gods volk zijn, Israël, dat dit evangelie wereldkundig zal maken. Die prediking zal niet anders voortgaan dan door veel moeite, zorg en strijd, daarom moet er volhardt worden. In die tijd immers zal de antichrist aan de macht zijn en zich met al zijn vermogen verzetten tegen dat Gods rijk. Maar dan staat daar die belofte: zij die volharden zullen dat koninkrijk ontvangen. Het is zo jammer en verwarrend, dat de kerk zichzelf dat koninkrijk gegeven heeft. De theorie van de plaatsvervanging is hardnekkig.

Terug naar de profetie: “En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn” Matteüs 24:14.
Het evangelie, dan maakt het ook weer niet zo’n verschil of dat nu het evangelie van verlossing is, danwel het evangelie van het koninkrijk, moet in de hele wereld verkondigd worden. Wij leven in de tijd dat deze wereldwijde verkondiging werkelijkheid wordt. Ondanks dat de wereldbevolking explosief groeit, zien we dat de verkondiging desondanks steeds meer mensen bereikt. Geografische grenzen zijn er nauwelijks meer. Media als radio, tv en het internet maken het mogelijk de verst gelegen uithoeken van de aarde met iedere vorm van evangelieverkondiging te bereiken.
Het einde dat dan gekomen zal zijn, zoals vers 14 zegt, is echter niet de opname van de gemeente. Het is zelfs aannemelijk dat op het moment van die opname ‘het evangelie van het koninkrijk’ nog niet wereldwijd is uitgedragen. De Schrift is duidelijk, de Here God wil niet dat mensen verloren gaan, Hij is geduldig 2 Petrus 3:9.

Het is echter net als in de dagen van Noach, eenmaal is Gods geduld ten einde, dan zal de deur gesloten worden. Dan zal de Here Jezus komen. Dit komen zal volledig in overeenstemming zijn met de Schrift en al de dingen die daarin geprofeteerd staan.

De verkondiging van het evangelie van het koninkrijk blijkt dus een aanknopingspunt in de tijd te zijn. Dat betekent voor ons een herkenningspunt. De enorme expansie van de verkondiging betekent dus mede dat het moment van het einde naderbij komt. Dit einde is dus niet de opname van de gemeente. De gemeente zal geëvacueerd worden, dat wil zeggen in veiligheid gebracht worden in het Vaderhuis met de vele woningen. Dat is, zoals boven beschreven, een andere zaak dan die van het koninkrijk. Dat koninkrijk is het Messiaanse rijk, het duizendjarig vrederijk. Tijdens dat rijk zal Christus regeren, Israël zal het centrale land zijn, de Joden het inspirerende volk en alle volken van de aarde zullen jaarlijks naar Jeruzalem optrekken om daar het loofhuttenfeest te vieren. Dat is dus echt een heel andere wereld en een heel andere samenleving dan de onze vandaag.

Nu nog is het genadetijd. Dat betekent eenvoudig dat nu nog het evangelie van genade de voorrang heeft en hoe groot is dat! Al wie de naam van de Here Jezus aanroept, zal behouden worden en mag uitzien naar het moment dat de gemeente thuisgehaald zal worden en voor altijd in gemeenschap met de Here Jezus gebracht zal worden. Dat is zo’n grootse boodschap, die moet vandaag verkondigd worden en ook aangenomen worden.
Heeft u die boodschap in het hart gesloten? Kent u die Heiland persoonlijk? Daar ben ik van overtuigd: Jezus zal spoedig komen.
Maranatha.

Ds. Henk Schouten