Aanknopingspunten in de tijd (5)

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 6
De grote verdrukking is een periode waarin de Here God oordelen op deze aarde laat neerkomen. Enerzijds zijn dat straffen die komen over de antichrist en zijn rijk, anderzijds kan dit vergeleken worden met het tijdperk van de Richteren. In die tijd liet de Here God soms ook onheil op Zijn volk komen om hen te louteren en tot inkeer te brengen. Zo zal de grote verdrukking uiteindelijk dit louterende effect sorteren en Israël klaarmaken om haar Messias en Koning te ontmoeten. Die ontmoeting zal ongetwijfeld een zeer emotioneel moment zijn.

Omdat het karakter van de grote verdrukking niet altijd begrepen wordt, zijn er mensen die ons betichten van antisemitisme, wij laten nog weer vreselijk lijden op Israël neerdalen. Niets is minder waar. Gods volk hebben we lief. Gods volk leeft in onze voorbede. Maar, om het met Paulus te zeggen, Gods volk draagt nog een bedekking, ook al mogen we steeds vaker horen van Joden die de Messias aannemen. Eerst zal dit volk zich nog buigen voor de anti-messias, de antichrist die komt. Wie de profetie niet kent, of naast zich neerlegt, maakt zich eerder schuldig aan antisemitisme, omdat er geen waarschuwende kracht is. Het is Jezus zelf die Zijn volk ernstig en intens waarschuwt voor wat komen gaat.

Eén van de grote zorgen die ik heb, is de veronachtzaming van het profetisch woord. Wie de Bijbel alleen leest als een boek dat pret aanbiedt en je voortdurend feestgevoelens geeft, zal op de dag van de antichrist geen geestelijke weerbaarheid hebben. Wie alleen oog heeft voor een welvaarts-, wonder- en gezondheidsevangelie, zal op de dag van moeite, wanneer het kruis opgenomen moet worden, een eenvoudige prooi blijken voor de boze. Zij die het profetische woord veronachtzamen, zullen de aanknopingspunten in de tijd niet herkennen en zo wordt er een sfeer gecreëerd, waarin de valse kerk Zich ontwikkelt tot de hoer, zoals in Openbaring beschreven. Dan zien we de gemeente Laodicea, waar van alles aanwezig is, maar waar Christus buiten staat. De weinige getrouwen zullen van die valse kerk geen begrip ontvangen en door die antikerk hartgrondig bestreden worden. Allerwegen zien we vandaag het onbegrip en de onverdraagzaamheid toenemen. De valse kerk komt er in hoog tempo aan, steeds nieuwe namen, nieuwe formules, succes en groei is waarnaar gestreefd moet worden. Zonden worden dikwijls openlijk getolereerd en niet zelden zelfs geleerd. Levensheiliging is een onbegrepen aspect geworden. Maar zonder heiliging zal niemand de Here zien!

Terug naar de waarschuwingen van onze Heiland. Hij introduceerde de term ‘grote verdrukking’. Jezus was het ook die wees op de ‘gruwel der verwoesting’ die komen zou. Ja, het is dezelfde Heer die oproept te vluchten.
Wie roept Hij daartoe op? Jezus roept de mensen op die in Judea zijn. Het gaat om een oproep aan Gods volk, Israël. Jezus roept de mensen op die de sabbat houden, Matteüs 24:15-20. Opnieuw een bewijs dat het gaat om Gods volk, met hen immers heeft God een verbond gesloten bij de berg Sinaï. Een onderdeel van dat verbond was het houden van de sabbat. We mogen dit niet losmaken en omduiden tot algemene begrippen. Het gaat om een specifieke oproep, gericht tot een specifiek volk, op een specifiek moment in de geschiedenis. De oproep is, vlucht voor de antichrist, het volk is Israël en het moment is de grote verdrukking. Wie dit anders verklaart, gaat voorbij aan de eenvoudige en rechte manier van Bijbeluitleg.

Het volk wordt ook opgeroepen ergens naartoe te vluchten. De vluchtroute is ‘naar de bergen’ Matteüs 24:16. Het droeve feit is dat velen niet zullen vluchten. In Zacharia 13:8 staan de verhoudingen beschreven tussen slachtoffers en ontkomenen: ‘In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar één derde zal daarin overblijven.’
Dan zal de grote verdrukking aanbreken, waarvan de Here Jezus zegt: ‘indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden’, Matteüs 24:22. Er zijn onwaarschijnlijk veel rampen over de mensheid gekomen. Relatief gezien heeft het merendeel van die rampen Gods volk geraakt. Toch zal al het lijden dat er was, verbleken bij de grote verdrukking die voor de deur staat. En ook het absolute dieptepunt vormen voor Gods volk.

In deze allerdroevigste fase van de geschiedenis van de mensheid klinkt ook weer hoop door. De dagen worden immers ingekort en de mensheid en Gods volk worden niet volkomen uitgeroeid. De Here God is er nooit op uit te vernietigen, Hij wil helen, corrigeren, louteren. Hoe sneller en adequater mensen op die uitgestoken hand van God reageren, hoe minder lijden over hen komt.

Daarom ook dat de Heer aan de gemeente toezegt dat zij niet in de vreselijke tijd komt. De gemeente hoeft niet meer gelouterd te worden, zij is de weg tot de Heiland gegaan. De gemeente komt niet meer onder het oordeel, want dat oordeel kwam op Jezus. Paulus zegt het zo: ‘Wij verwachten Gods Zoon, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn’ en ‘Gij zijt niet in de duisternis,’ 1 Tessalonicenzen 1:10 en 5:4. Johannes mag schrijven ‘daarom zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal,’ Openbaring 3:10.
Maranatha-mensen lezen deze teksten niet om lekker achterover te leunen. Zo wordt er dikwijls een karikatuur van gemaakt. Maranatha-mensen lezen dit met verwondering en met bewogenheid. Het inspireert hen in deze tijd van afval en ongehoorzaamheid, waarin zij aanknopingspunten van de tijd herkennen, te verkondigen dat er heil is, redding is, Gods uitgestoken hand is daar. Worden ze nu uitgelachen of bespot, het zij zo. Maranatha-mensen verkondigen deze boodschap met meer ijver, naarmate ze de dag zien naderen. De tijd is kort, want één ding is zeker, Jezus zal spoedig komen. Bent u klaar om die Heiland tegemoet te gaan?

Ds. Henk Schouten