Allerlei - jrg. 80-16

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Een nieuw boek
Tom Harpur, ex-priester en professor Grieks en Nieuwe Testament aan de universiteit van Toronto, een internationaal bekend auteur over religieuze en ethische onderwerpen, schreef een nieuw boek. Harpur fantaseert: "Lang voor de komst van Jezus Christus geloofden de Egyptenaren en andere oude volkeren in de komst van een messias, een madonna en haar kind, een maagdelijke geboorte en in de incarnatie van de geest in het vlees. De oude christelijke kerk nam deze waarheden over als kernpunten van het christelijk geloof, maar miskende de oorsprong ervan. Wat ooit was begonnen als een universele geloofsleer verwerd algauw tot een door rituelen gekenmerkt instituut met ultraconservatieve kerkleiders aan het hoofd, die uitsluitend een letterlijke duiding van deze oude verhalen accepteerden". Binnenkort schrijft Drs. Martie Dieperink in Het Zoeklicht meer over dit boek (‘Christus – De mythe ontsluierd’) dat verschijnt bij de uitgever van veel occulte boeken, Ankh Hermes.

De grootste misdaad
"Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven…mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene werd gemaakt, gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin" (Ps. 139:13-16).
De gevaarlijkste plaats in deze wereld is niet Irak, Afghanistan of Soedan. De gevaarlijkste plaats op aarde is de baarmoeder. Ongeboren kinderen worden in de moederschoot omgebracht in veel grotere getale dan in enige ander gebied. Wereldwijd is het sterftecijfer ongeveer 1 op 4, d.w.z. van de vier kinderen in de baarmoeder halen drie de geboorte. Een groeiend aantal christenen begint zich te realiseren dat dit de grootste misdaad is in de menselijke geschiedenis. De strijd ertegen zou door de kerk krachtiger ter hand moeten worden genomen. "Zij offerden hun zonen en hun dochters aan de boze geesten… zodat het land door bloedschuld werd ontwijd" (Ps. 106:37).
De heiligheid en de onschendbaarheid van het leven is een grote christelijke waarde. Een mensenleven begint bij de conceptie (Ps. 139:16). Men acht de afwezigheid van hersenactiviteit het bewijs van de dood, maar zes weken na de conceptie is er hersenactiviteit van een ongeboren kind. Waarom acht men dat niet het bewijs van het leven? De Bijbel zegt: "Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt: ‘Zie wij wisten dit niet – zal Hij die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?" (Spr. 24:11-12). Bron: CFT

ftv