Als de grondslagen zijn vernield (2)

John Hofman • 83 - 2007 • Uitgave: 17
..., wat kan de rechtvaardige dan ong uitrichten? (Psalm 11:3)

In het vorige nummer zijn al een aantal oorzaken van de angst en radeloosheid onder de volken aangegeven. Opstand tegen God heeft enorme gevolgen, zowel individueel als collectief.

8 Hedonisme (puur navolgen van eigen genoegens). Hedonisme en humanisme gaan hand in hand. Bij jong en oud zien we genotzoekers en gelukzoekers. Ook binnen evangelische kringen is er veel consumentisme. Entertainment is belangrijker geworden dan worship, dan de vreze des Heren. Het gevolg is dat eigenbelang bovenaan staat. Dit gaat ten koste van de kwetsbaren en zwakkeren in de samenleving, die zijn immers lastig en tijdrovend. Men sluit zich liever aan bij de feestvierders (1 Timoteüs). In de tijd van Mozes danste het volk rond het gouden kalf.

9 Oer-Hollandse bolwerken
Typische Hollandse karaktereigenschappen als trots, koppigheid, hardnekkigheid, je maintiendrai (‘ik zal handhaven’) zijn vaak horden voor de werking van Gods Geest. Tegen beter weten in - op basis van koppigheid en ontoegeeflijk - blijven velen vasthouden aan achterhaalde ideeën en cultureel bepaalde denkbeelden. Sommigen beroepen zich dan vroom op de ‘vaderenleer’. Puur Bijbels gezien zou je dan kunnen spreken over voorouderverering; overlevering hoger achten dan de wil van God in het heden. Sommige zaken die door God geïnitieerd zijn in het verleden, waren bedoeld voor een bepaalde periode. Begrijp me goed, het gaat hier niet om het aantasten van kernwaarden van het christelijk geloof, maar om het belichten van de actualiteit van het handelen van de Heilige Geest voor nu, voor deze tijdsbedeling.
Verder staat onze natie bekend om zijn behoefte aan begrenzen, afbakenen. Gebied beschermen, hekje, prikkeldraad, bordjes verboden toegang e.d. Als iemand een voortrekker is, een pionier, dan is er de neiging om zo iemand in te perken, af te remmen en/of te kleineren. Dat werkt ook geestelijk door. De Heilige Geest wordt vaak aan banden gelegd. Wij willen zelf de controle, de regie, terwijl God de grote Regisseur van het universum is. We moeten echt afstappen van deze protectionistische denkwijze, die fataal is voor werkelijke geestelijke groei en doorbraak.

Grenzeloos, normloos
Wie herinnert zich nog de Rus Zjirinovski? Een harlekijn, een nar, of een levensgevaarlijke antisemiet die uit is op dood en verderf. Tijdens een verkiezingscampagne in de jaren negentig introduceerde hij het begrip ‘Bespredel’, grenzeloos. De mensen moesten alle normen en waarden, vooral de godsdienstige, opzij zetten. Hij zou zorgen voor gratis auto’s en bh’s. Voor elke man een vrouw en omgekeerd. Dit lijkt bespottelijk en onuitvoerbaar, maar de diepere gedachte om elke grens te doorbreken, is puur demonisch. De invloed van zijn denken mag niet worden onderschat (zie het boek De Russische Beer Brult Opnieuw).
De grenzen die God aangeeft in zijn Woord worden stelselmatig overschreden, terwijl de mens steeds meer genot, vrijheid voor zichzelf opeist. Het resultaat is dat volgens recente onderzoeken het aantal echtscheidingen in Nederland (ook onder gelovigen) nu 1 op 2,5 is. Het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren is in Nederland het hoogste van heel Europa en 25% van de Nederlanders leidt regelmatig aan ernstige depressies. Ook wat betreft stress en burn-out scoort Nederland het hoogste van heel Europa! Hoe kan het ook anders. Als de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige dan nog uitrichten? Het is duidelijk dat het structureel verleggen van grenzen (sportief, financieel, seksueel, religieus) zijn tol eist. Onhandelbare kinderen, echtscheidingen, verslavingen, krachteloze kerken e.d. zijn het gevolg.

Bescherming en gehoorzaamheid
God geeft regels en principes voor onze bescherming. Bij Hem heerst orde en structuur! Veiligheid en bescherming zijn van levensbelang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren zo'n 100 zusters van de Mariënschwestern in Darmstadt bijeen. Een van hen voelde dat God zei dat ze moesten vertrekken, omdat het pand binnen een uur gebombardeerd zou worden. Degenen die de waarschuwing in de wind sloegen, kwamen om. Spreuken 22:3 zegt: ‘de schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.’ Jarenlang heeft God door middel van predikers en profeten e.d. gewaarschuwd voor naderend onheil als de mens Hem zou vergeten en Hem niet centraal zou stellen. Zijn oproep is vaak genegeerd. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland wordt en is gewaarschuwd. Een tijd geleden kreeg ik een beeld van een hoge zee, hoge golven die heel Nederland dreigden te overspoelen. Naar mijn overtuiging was de uitleg van dit beeld tweeërlei:
a) een natuurlijke overstroming die veel schade zou aanrichten in dit land;
b) een geestelijke invasie van dwaalleringen, valse apostelen, profeten en occultisme.
De Heilige Geest legde sterk op mijn hart om te waarschuwen. Zijn volk moet geworteld (Gods Woord) en gegrond zijn in Gods Liefde (Ef. 3:18,19) en vanuit die basis een eenheid vormen om zodoende een dam op kunnen te werpen tegen de vloed van het kwaad. Gehoorzaamheid en goddelijke bescherming zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel in grote als in kleinere zaken.
Charles en Francis Hunter betogen in hun boek Engelen met een Opdracht dat God enerzijds onze zonden verzoent, bedekt (bescherming!), maar dat wij door afgoderij en rebellie ons onttrekken aan Zijn bescherming en genade. Het bloed van Jezus is onze bedekking, maar niet automatisch. De Hunters wijzen op de oordelen van God in het Oude en Nieuwe Testament. God is genadig, maar ook een verterend vuur. Dit is de goddelijke balans!
We kunnen vele voorbeelden bedenken van de gevolgen van structurele ongehoorzaamheid en rebellie. Maar hoe nu verder?

Genoeg is genoeg
Er moet een grondige verandering van denken en doen tot stand komen. Op de video Transformation is te zien hoe in een verdeelde stad als Cali, waar drugsgebruik, dronkenschap en prostitutie schering en inslag waren, een man opstond en het uitschreeuwde voor Gods aangezicht. De Heer inspireerde hem en zijn gedrag kreeg navolging. Broeders en zusters sloten zich aaneen om te bidden voor Cali. Nu is Cali een stad in opwekking, met krachtig stadsgebed en vele nieuwe bekeerlingen. Een stad waarin misdaad en armoede op de terugtocht zijn. En stad die wakker is geworden, die is opgestaan.
Wat is er nodig voor Nederland? Een shock? Een natuurramp? Toen de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvielen, was er ineens eenheid. Strijdbijlen werden begraven en discussies gesloten. Verootmoediging, nederigheid, het nalaten van zonde, afstand doen van duistere en dode werken en een hart voor het verlorene en gewonde zijn absolute voorwaarden voor de terugkeer van de glorie, de Shekina van God. We zien deze Shekina in Zuid-Amerika, in Pensacola en andere plaatsen in de wereld. Waarom dan niet in ons land, in Europa!? We moeten terug naar Gods wetten, naar Gods grenzen.
Een paar jaar geleden - ten tijde van de verwoesting in Kosovo - zei God tegen me dat de verbrande en vernielde woningen tevens een beeld waren van verwoeste levens. Emotioneel, relationeel, fysiek en financieel. Verwoest, omdat de vijand huis had gehouden. De grondslagen waren vernield. Er is een totale renovatie nodig, ook in Nederland. Ik geloof met heel mijn hart dat er herstel mogelijk is. God wil ons (geestelijk) huis, waarvan de fundamenten zijn vernield, herbouwen. Eerst het fundament: de onverdeelde aandacht op Christus, vervolgens de muren ter bescherming tegen alles wat op ons afkomt en tenslotte het dak als protectie tegen de machten uit de lucht. Daarna komen de inrichting en de aankleding aan de orde. Bij velen is er nog wel de aankleding, de schilderijen, het behang e.d., maar is het fundament verzakt en is er scheefgroei opgetreden. Uiterlijk lijkt het geloof nog wel in tact, maar diep van binnen is er betonrot. Vroeg of laat stort het gebouw in. God roept ons op om hout te halen voor de bouw van Zijn huis (Hagg. 1:8).

Israël
Een vitaal element voor individueel en collectief herstel als Lichaam van Christus, is Bijbelse aandacht schenken aan en voorbede doen voor Israël. Het erkennen en onderkennen van Gods Liefde en Gods orde voor Zijn eerstelingvolk is een onmisbare schakel in Gods plan voor onze eindbestemming.
Alles in de wereld roept om het ingrijpen van de Messias, de Heilige Israëls. Let op de vijgenboom, op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, op Jeruzalem. Waarlijk christen-zijn kunnen we niet los zien van Gods liefde voor de Jood, voor het volk Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem, nu meer dan ooit tevoren. Wie Israël zegent, zal gezegend worden (Gen. 27:29)! De verlossing, het herstel van de vervallen hut van David (Amos 9:11) in de ruimste zin van het woord, is parallel met onze verlossing, bevrijding en genezing. De Schrift zegt zelfs dat de aanvaarding van Jezus door de Joden de grootste zegen aller tijden zal betekenen voor de ganse schepping (Rom. 11:15)!
SHALOM (Vrede, Voorspoed en Veiligheid in Christus) toegebeden!

John Hofman