Als de opwekking niet komt…

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 23
Staan we aan de vooravond van een grote opwekking? Ik hoop het van harte, maar ik ben er niet zo zeker van. Allerlei mensen die zichzelf profeet noemen, kondigen aan dat God de opwekking via hen of via hun organisatie zal geven. En zeker, in de moslimwereld komen opmerkelijk veel mensen tot geloof, evenals in verscheidene landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het is alsof God die landen nog een laatste kans geeft om tot Hem te komen…

En absoluut, ook in Europa en in Noord-Amerika werkt God, komen er mensen tot geloof in Hem, maar dan gaat het niet om grote aantallen. En eerlijk gezegd zie ik in de Bijbel ook geen aanwijzingen dat ons nog een grote opwekking staat te wachten.
Ik houd er eerder rekening mee dat de tijden moeilijker worden, dat de afval van het geloof toe zal nemen en dat de ware gelovigen het moeilijker zullen gaan krijgen.

In 2 Tessalonicenzen 2:9-12 lezen we over de wederkomst van de Here Jezus en de daaraan voorafgaande verschijning van de antichrist. Die zal allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen doen. Hen, die verloren gaan, zal hij verlokken met ongerechtigheid, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. Daarom - en ik schrijf dit op met de nodige huiver - zal God hun een dwaling zenden, die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat, zegt vers 12, allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Sommige zogenaamde hedendaagse opwekkingen worden als echt en Bijbels gepresenteerd, hoewel ze de Bijbelse toetsing niet kunnen doorstaan. Zo was vorig jaar een aanzienlijk deel van de evangelisch/charismatische wereld in rep en roer vanwege de Fire-beweging in Lakeland, Florida, met Todd Bentley. Hij staat trouwens op het punt om weer terug te keren op het ‘podium’.

Het genoemde gedeelte uit 2 Tessalonicenzen 2 laat zien dat een valse opwekking een oordeel van God kan zijn. Wondervoorgangers en valse predikers zullen eenmaal de vraag stellen: ‘Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan?’ Maar dan zal Hij hun antwoorden: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’ (Matt. 7:22 en 23).
Ze hadden wellicht talloze volgelingen die in verbazing naar hen opkeken. Die voor hen streden en degenen die een waarschuwend geluid lieten horen, tegenwierpen: ‘Pas op, dat je de gezalfde des Heren niet aanraakt…’

Soms vraag je je af hoe het toch mogelijk is dat sommige mensen helemaal ‘opgeslokt’ worden door één of andere leer of bediening die duidelijk niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. Ik vul dit heel bewust niet concreet in, maar ik wil u wel aansporen datgene waar u warm voor loopt en vol van bent, te toetsen aan het Woord van God. Staat de Here Jezus wel centraal? Is één van de zichtbare vruchten zelfbeheersing in spreken en in doen? Of gaat het om de leider, om zijn eer, om de zogenaamde tekenen en wonderen en om de geweldige profetieën die over zijn bediening zijn uitgesproken?

Wanneer ik de wereldsituatie en de situatie in de kerken in ogenschouw neem, houd ik er serieus rekening mee dat we weleens op de drempel zouden kunnen staan van de start van Gods oordelen die over de wereld zullen gaan, waarover onder meer Daniël en Openbaring spreken. De crisis die over de wereld raast, is echt nog niet voorbij, hoewel men dat het volk wel wil laten geloven. En hoeveel ernstiger het gaat worden, weet ik ook niet. Ik ga daar niet over speculeren en ik wil u ook geen paniek aanpraten.
Tegelijk mogen we zeker weten dat de Here de Zijnen zal bewaren in dagen van grote nood. Laten we ons vertrouwen daarom voor 100 procent stellen op Hem alleen en de dingen zoeken die boven zijn, zoals Kolossenzen 3:1-3 zegt: ‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.’

Dirk van Genderen