Babel herleeft!

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 6
De geslaagde en zeer goed bezochte studiedag ‘In de greep van Babel’ ligt nog maar kort achter ons. We mochten zien aan de hand van een aantal buitengewoon interessante toespraken hoezeer Babel werkelijkheid is in onze wereld. De profetie wordt met de dag actueler.
De Verenigde Naties – in casu de Unesco – spant zich zeer in om de stad Babel te doen herleven. Het moet een groot cultureel wereldcentrum worden. Saddam Hoessein begon er al mee.


Midden jaren ’80 van de vorige eeuw had de dictator van Irak, Saddam Hoessein, het eerste deel van zijn grote droom gerealiseerd: de herbouw van het oude Babel. De stad van zijn grote voorbeeld, leermeester en afgod, Nebukadnezar, moest worden tot een cultureel wereldcentrum, met de dictator zelf als inspirator en middelpunt. Zoals Nebukadnezar de toenmalige wereld aan zich had onderworpen, zo zou Saddam zeker het hele Midden-Oosten aan zich onderwerpen. Hij besteedde vijfhonderd miljoen dollar om het oude centrum van de stad Babel, compleet met paleis op de fundamenten van Nebukadnezars paleis, te herbouwen. Zo moest zichtbaar worden dat hij, Saddam Hoessein, de reïncarnatie was van de machtige Nebukadnezar aan wie toen de hele wereld was onderworpen (Dan. 2:38). De naam van Saddam werd in de bakstenen van de gebouwen gegraveerd. Ook werden er toen speciale munten in Irak uitgegeven die de relatie tussen Saddam en Nebukadnezar onderstreepten. Nu worden Saddams plannen tot herbouw van Babel, door de Verenigde Naties hervat en voltooid. Zo wordt Saddams droom toch nog werkelijkheid.

Hier past misschien ook wel een vergelijk met de Europese Unie. Wat we vandaag kennen als het verenigde Europa – de EU – was de grote droom van Adolf Hitler, een man met vergelijkbare aspiraties en opvattingen als Saddam Hoessein. Omdat Hitler uiteindelijk de oorlog verloor kwam er een einde aan zijn plannen. Echter, niet lang daarna werden die weer opgepakt in Europa en nu zijn die plannen van Hitler werkelijkheid geworden: een sterk Europa met sterke buitengrenzen, open binnengrenzen, overal autosnelwegen en iedereen een auto. Hitlers droom is ook werkelijkheid geworden.
De VN hoopt dat Babel een groot cultureel en toeristisch centrum zal gaan worden, met enorme winkelcentra, hotels en historische themaparken. Een cultureel centrum waarvan de hele wereld versteld zal staan.
Dát Babel, dat gesticht werd door de eerste werelddictator en geweldenaar, Nimrod, wordt nu door de ‘wereldgemeenschap’ herbouwd! Er is nog niets veranderd! De profetie merkt Babel ook aan als het geestelijk centrum van de tegenstand tegen de levende God (Jer. 51:1) en ook als centrum van de laatste werelddictator: de Antichrist. Het Babel van Nebukadnezar werd tijdens de regering van zijn opvolger en zoon, Belsazar, veroverd door de Perzen. De Perzen verwoestten Babel niet, maar namen haar op in het grote Perzische rijk. Na de Perzen komt de grote veroveraar, Alexander, de Macedoniër, die van Spanje tot India zijn grote Griekse wereldrijk vestigt. Alexander de Grote kiest – nota bene(!) – Babel als hoofdstad van het Griekse wereldrijk en sterft (mogelijk vermoord) op 13 juni 323 v.Chr. in zijn paleis te Babel.

Als de profeten spreken over de verwoesting van Babel in de Grote Verdrukking (op ‘de Dag des Heren’ o.a. in Jes. 13) dan moeten we tegelijkertijd vaststellen dat die verwoesting nooit heeft plaatsgevonden. Dus: wat concluderen theologen daaruit: je moet Babel ‘geestelijk’ zien. Het gaat niet om een aardse stad. Natuurlijk staat Babel ook voor een ‘geestelijk principe’, maar het is tevens ook gewoon een stad, zoals dat in de oudheid het geval was en in de eindtijd ook weer het geval zal zijn. Die vergeestelijking van de dingen is een groot theologisch kwaad, dat haar gezag nergens anders op kan stoelen dan op de dikke duim. In Openbaring 17 en 18 gaat het over de verwoesting van Babel, waarover de profeten al hebben gesproken. De verwoesting van de Twin Towers op 11 september 2001 was een voorspel, een prelude, een goddelijk vingerwijzing, dat het aanstaande is. De Grote Verdrukking komt eraan en Babel, de hoer, die “het koningschap heeft over de koningen der aarde”(!) (Op. 17:18), zal dan in het langverwachte oordeel omkomen. Dan komt het Koninkrijk van God op aarde. Alle profeten spreken erover, het Nieuwe Testament vermeldt het uitdrukkelijk en in detail. Maar onze leidslieden zeggen dat we het geestelijk moeten verstaan. Zo komen we op dwaalwegen terecht.

De wereldgemeenschap is bezig Babel op diezelfde plek verder op te bouwen! We moeten de dingen eerst letterlijk nemen, vóórdat we de geestelijke lessen eruit trekken. Babel in de Openbaring wordt letterlijk, als stad, veroordeeld in de Grote Verdrukking en verwoest. De beschrijving ervan in Openbaring 18, laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Evenmin de oordelen die over de stad zullen komen. Jesaja en Jeremia besteden er veel aandacht aan. Wat zij beschrijven is nog nooit gebeurd, maar zal ten tijde van de Grote Verdrukking plaats vinden.

De verwoesting van Babylon en met haar de koninkrijken van deze wereld (Dan. 2) luidt de komst in van het Koninkrijk Gods, het Vrederijk. Babylon is het hoofd van vier wereldrijken, waarvan het vierde het Romeinse wereldrijk is. Wij leven vandaag in de nadagen van dat Romeinse wereldrijk. Veel in onze cultuur doet denken aan de Grieks-Romeinse cultuur van het Nieuwe Testament. Met de krachtige culturele terugkeer van die Grieks-Romeinse wereld in onze samenleving – en vooral de herbouw van het Romeinse rijk in de Europese Unie – kon het ook niet anders of ook Babel moest worden herbouwd. Alle dingen vallen samen en dat is geen toeval.

Zoals het gaat om Israël als land, volk en staat in de eindtijd, compleet met het koningschap van Koning Jezus, de Zoon van David, die zal zitten op de troon te Jeruzalem (Luc. 1:32), zo werkelijk zal het ook gaan om Babel, het geestelijk centrum van waaruit de tegenstand tegen de levende God en Zijn Messias wordt georganiseerd en geregisseerd (Jer. 51:1). Van daaruit worden de koningen der aarde gedirigeerd in de strijd tegen de Here en Zijn Messias (Ps. 2). Die stad zal ook een stad zijn op aarde, die in de eindtijd dramatisch omkomt en waarover hemel en aarde vreugde zullen bedrijven (Op. 18:20,21). Israël wordt opgeroepen ‘van haar uit te gaan’, zodat ‘mijn volk’ – Israël – geen deel heeft aan haar plagen en uiteindelijk ondergang. Vandaag sluit Israël nog allerlei verbonden met de wereld. Zelfs sluit zij in de eindtijd ‘een verbond met de dood’ (Jes. 26:15-18). Maar de Here gaat in de eindtijd ‘aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid’ (Jes. 13:11). De dag van het oordeel over Babel is tegelijkertijd het oordeel over de volken, hun geestelijke en politieke leiders, koningen, groten en kleinen (Op. 6:15-17). De Grote Verdrukking vinden we beschreven in Openbaring 6 t/m 18. Het is ‘de dag des Heren’, die komt en die eindigt met de val van Babel in Opbaring 18.

De Verenigde Naties en de volkerenwereld mogen druk bezig zijn met de wederopbouw van Babel, waarmee Saddam Hoessein al een begin heeft gemaakt, compleet met de hangende tuinen van Nebukadnezar, het kan ‘de dag des Heren’ niet tegenhouden. Beter zou zijn dat de ‘wereldgemeenschap’, zoals dat wordt genoemd, het Woord van God zou horen en verstaan. Maar groot is haar vijandschap tegen de hemel en groot haar boosheid op aarde. Profeet en apostel lijken er vandaag op wereldniveau het zwijgen toe hebben gedaan. De wereldkerk is verward en is al eeuwen het zicht op de profetie kwijt. Daarom kan zij niet profetisch spreken. We kunnen dat daarom dan ook niet verwachten.

Feike ter Velde