Babel - Hoofdkwartier van de tegenstand tegen God

Feike ter Velde • 84 - 2008 • Uitgave: 10
Babel staat tegenover Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de grote Koning; Babel, de poort van god, oftewel van (tot) de goden, is het hoofdkwartier van de vijandschap tegen de levende God. Het is het geestelijk centrum van de machten der duisternis, van waaruit de volkerenwereld en de koningen der aarde worden aangestuurd. Babel is het eerste koninkrijk op aarde, gesticht door Nimrod, de geweldenaar (Gen. 10). Babel is ook de laatste stad die valt in de oordelen, die over de aarde gaan (Op. 17 en 18). Tussen die twee momenten vindt de gehele openbaring van Gods heilsplan plaats. Babel als aardse werkelijkheid en als verschrikking, maar ook als metafoor voor de onzichtbare, geestelijke, maar duistere wereld.

Wie zich niet verdiept in de betekenis van Babel, vooral de geestelijke achtergrond van het wereldrijk Babel en de duiding die de heilige Schrift aan Babel geeft, zal weinig begrijpen van de profetieën die over haar zijn uitgesproken, met name ten aanzien van de wereldwijde gebeurtenissen in de eindtijd. Babel is het inspirerende geestelijk centrum voor alle wereldrijken en koninkrijken in alle tijden! De geesten vertrekken vanuit haar naar de aarde, naar de koningen der aarde en hun koninkrijken. Babel is het begin (naar de tijd gerekend) van de koninkrijken, maar tegelijkertijd ook het beginsel, het leidende principe (dus: naar haar aard gerekend) van de koninkrijken op aarde. Zij wordt in de Openbaring voorgesteld als ‘de moeder van alle hoeren’, de grote hoer bij uitstek, met wie de koningen der aarde hebben gehoereerd. Haar geestelijke beginselen waren en zijn de geestelijke drank die zij te drinken geeft aan de machthebbers, de koningen, de regeerders en via hen aan de aardbewoners. Van de wijn van de hartstocht harer hoererij heeft ze alle volkeren doen drinken (Op. 14:8, 17:2 en 18:3) en zij zijn dronken geworden!
De geschiedenis van de volkerenwereld vol van oorlogen, bloedvergieten, onrecht en terreur, toont de verschrikking van die voortdurende staat van dronkenschap. Zij leidt de volkerenwereld naar de aanbidding van de antichrist. Haar aard en haar doel zijn levensbedreigend voor Gods schepping en voor de hele mensheid. Zoekende vrij te zijn, beseft de mensheid niet vergiftigd te zijn maar haar ziekmakende hoerenwijn. Wat een ontgoocheling toont ons de Schrift!

Babel ligt aan de grote rivier, de Eufraat, met vele aftakkingen en kanalen. Daaruit is haar weelderige welvaart in oude tijden te verklaren. Economisch ging het haar voor de wind. In de Openbaring vinden we echter de verklaring van haar geestelijke betekenis: “De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen” (Op. 17:15). Het is het Babel van de grote economische en culturele machten en - vooral in de eindtijd - zien we haar meerijden op het beest van Openbaring 13, de antichrist. Ze lijkt oppermachtig, maar het Mené, Mené, Tekel, Ufarsin (Dan. 5:25) heeft al geklonken. Ze denkt er zelf niet aan, maar haar verwoesting is nabij, in Openbaring 14:8 reeds aangekondigd! Haar tijd is voorbij, haar oordeel geveld, haar val aanstaande!
De profeet Jeremia spreekt uitgebreid over de gruwelijke praktijken van Babel en de verdwazing van de volkerenwereld door haar giftige wijn. De gehele aarde is ervan doortrokken! (Jer. 51:7).

Op haar voorhoofd staat een geheimenis, het is een mysterie. Het is ondoorzichtig, verwarrend, chaotisch en godslasterlijk. Zo is haar wezen en díe geest heeft de hele aarde doortrokken. Het komt voort uit het gouden hoofd van het oorspronkelijke Babel, zoals dat ons wordt geschilderd in het statenbeeld uit Nebukadnezars droom (Dan. 2). Uit dat hoofd komt de inspiratie voor de rest van het ‘lichaam’ - de natiën die volgen, uitmondend in het Romeinse rijk van ijzer, vermengd met leem (Dan. 2:41-43).
Het mysterie is een mengeling van grenzeloze hoogmoed, van buitengewone occulte krachten en vijandschap tegen God en Zijn geboden. De mens wil geen God die geboden oplegt, wel de god van de gelukzalige ervaringen. De god van de bezweringen, de mantra’s, de voorzeggingen, puttend uit troebele spirituele bronnen, die niemand kan controleren. Je verstand uitschakelen, je ogen dicht doen, je hoofd leegmaken, zwoele muzikale klanken brengen je zo onder een zekere hypnose, je kunt niet meer op je benen blijven staan, je bent ontwapend, je bescherming kwijt… en zo komt de ‘overste der lucht’ (Ef. 6:12), die de hele aarde heeft vergiftigd, bij je binnen. Zo werkt de geest van Babel, die de wereld klaarmaakt voor de antichrist.

De geest van de mensheid is er rijp voor gemaakt. De moderne mens kiest voor een vlucht uit de werkelijkheid, naar een belevingswereld van spirituele ervaring (Dr. Francis Schaeffer). Niet langer is kennen het leidende motief, maar voelen. Bedrijfscursussen huren psychologen in om via groepsdynamiek de weerstand van het individu te breken om hem of haar klaar te maken voor een nieuwe spirituele injectie. Zulke dingen komen ook steeds vaker de Gemeente van Christus binnen, maar dan in de vermomming van de ‘heilige Geest’. Niet: wat zegt Gods Woord? - maar: ‘voelt het goed’. Gaandeweg wordt de Bijbelse boodschap tot handelswaar.
Ik las ergens dat je een ‘gereedschapsdoos’ (kit) kunt kopen, die de weg wijst naar een hechtere relatie met God: een handboek, cd’s met bepaalde ‘gezalfde’ muziek enz. Prijs: veertig euro. Zulke voorbeelden maken het concreet om te zien hoe de geest van Babel onder ons werkzaam is. Maar wie merkt het op? Wie durft er nog wat te zeggen als het massaal wordt nagelopen, bejubeld, verheerlijkt als de nieuwe trend, als opwekking en als geestelijke vernieuwing. Het voelt immers goed, het wordt toch als rijke zegen ervaren?
Hoe duidelijk waarschuwt de Bijbel ons voor de gevaren die ons bedreigen. Als we in Openbaring 13 lezen dat de hele aarde(!) in aanbidding komt voor de antichrist en dronken wordt van zijn ‘zegen’, wat kan men dan nog zeggen? (verzen 3,4,8,12). Er komen ook nog grote wonderen en tekenen bij en dan wordt het helemaal duidelijk: dit is van God! (:13). Bovendien: de antichrist lijkt op het Lam (:11), maar dat hij spreekt als de draak (de duivel) lijkt niemand te (willen ?) horen. Men kent Gods Woord ook niet meer. De Bijbel is dichtgegaan. “Laat die Bijbel nu maar eens even dicht en ik zal u vertellen wat de Geest tot u zegt…”, hoorde ik eens van de kansel. De meeste mensen hoorden het niet eens. Als zulke dingen gebeuren, dan moeten we wakker en waakzaam zijn.

Onlangs werd ik weer geconfronteerd met de Toronto-blessing uit de jaren ’90 en de tumultueuze toestanden die in charismatische kringen geschiedden. Hier en daar steekt het de kop weer op, nadat er aanvankelijk in Nederland fors verzet tegen was. Het begon met een Zuid-Afrikaanse prediker, Rodney Howard-Browne. Zijn ‘geest’ heeft velen besmet. Onder deze naam kan men de meest onstellende dingen vinden op de site van YouTube. Mensonterende hysterie maakt zich van mensen meester. Ze rollen gierend en brullend over de grond, massa’s mensen vallen achterover door een handbeweging en een schreeuw van de ‘prediker’, onder hysterisch gelach van duizenden aanwezigen schenkt Rodney Howard-Browne - ik citeer zijn eigen woorden – “als buffetbediende van de Heilige Geest de nieuwe wijn en ik nodig iedereen uit van deze wijn te drinken.” Hij vertelt dat hij op jonge leeftijd God(!) voor een ultimatum heeft gesteld: “U komt naar beneden, raakt mij aan en vervult mij met de Geest, of ik sterf, kom naar boven en ik zal dan U aanraken!” Dan krijst hij in een samenkomst zo’n twintig minuten lang: “God ik wil uw kracht… Uw kracht!” totdat de aanwezigen er bang van werden. “En toen viel de kracht op mij… het vuur van God. Ik dacht dat ik dood ging. Ik begon onbeheerst te lachen en toen te huilen en daarop begon ik in tongen te spreken. Ik was zo dronken van de wijn van de Heilige Geest dat ik buiten mezelf was. Het vuur van God joeg door me heen…” (Uit zijn boek: Fresh oil from heaven, pag. 27).

Deze wijn wordt vandaag mogelijk op een nieuwe wijze geschonken om het ware werk van de Heilige Geest te besmetten, te besmeuren, verdacht te maken en zo gelovigen afkerig te maken van Gods beloften over een vol leven door de Heilige Geest. Dat volle leven met Christus heeft de Gemeente juist zo hard nodig. Maar het aanbod van surrogaat is groot. De geest van Babel - poort tot de goden - is onder ons en we worden opgeroepen door de Schrift om wakker en waakzaam te zijn en ons te verzetten tegen deze geest. Hij is eenvoudig te herkennen. Zodra men vanaf kansel en podium zegt: “Als je dit doet dan ontvang je dat” moet men gaan oppassen. In een massabijeenkomst is manipulatie van mensen snel gedaan. Zie de bovengenoemde filmpjes op YouTube. Het wordt de menselijke religie van de ziel en verkeerde geesten uit de afgrond, die ook de lucht om ons heen vervuilen (Ef. 6:12), staan klaar om binnen te komen. In droevige momenten zie ik deze dingen als in een visioen gebeuren en zoekende mensen worden slachtoffer, wereldwijd. Deze lieden trekken van continent naar continent om hun ‘boodschap’ te brengen, onder welke naam dan ook. Het wordt de ‘late regen’ genoemd, een late uitstorting van de Heilige Geest (Kenneth Copeland). Een woord dat gebruikt wordt voor de wedergeboorte van Israël in de eindtijd (Hosea 6:3). Het is dus ook nog eens vervangingstheologie van de slechtste soort. Het wordt aan Israël ontstolen!

Laten we wakker zijn, biddend en wakend, als de Bruidsgemeente van Christus, die Hij wil toerusten en tooien met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. Eens zal Babel vallen (Op. 19:1,2). Halleluja!

Feike ter Velde

Er is een e-boekje Leven door de Geest - wat is dat? per email te ontvangen: fftv@wxs.nl