Bent u Elia? (2)

Maurits Tompot • 87 - 2011 • Uitgave: 3
Johannes de Doper kwam in de gevangenis terecht omdat hij koning Herodes en zijn partner Herodias publiekelijk te kijk had gezet vanwege hun ‘incestueuze’ verhouding. De profeet raakte daar in een geestelijke crisis. Waarom zorgde zijn achterneef Jezus niet voor hem, terwijl Hij in het land allerlei wonderen verrichtte? Johannes zond daarom vanuit de gevangenis twee leerlingen naar Jezus toe met de vraag of Hij nu wel echt de messias was. Dezelfde Johannes had ooit gezegd: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegdragen.” Nu twijfelde hij. Hoe vaak komen wij niet in een crisis omdat God onze gebeden niet verhoord, zoals we graag willen? Wij vragen ook anderen om voor ons met Jezus te spreken, anders gezegd te bidden. ‘En Johannes liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde tot hen: Boodschapt Johannes wat jullie horen en zien: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt’ (Matteüs 11:2-6).

Jezus antwoordde deze discipelen dat de wonderen juist het teken waren dat Hij de Messias was. Nadat die discipelen vertrokken waren, vroeg Jezus aan de omstanders naar wie zij eigenlijk waren gaan luisteren in de woestijn? Toch geen bevende rietstengel, die met alle winden meewaait? Nee, een krachtige stem als die van Elia. Dan geeft Hij een wonderlijke uitspraak aan Zijn gehoor: Johannes is de grootste profeet tot nu toe, maar de kleinste in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Wat bedoelde Hij daarmee? Kort gezegd: alle gelovigen na Pinksteren zouden groter zijn dan Johannes, want hun is zoveel meer geopenbaard in Christus.
En dan zegt Jezus, ook tot ons: indien gij het aanvaarden wilt: Hij is Elia, die komen zou. Terwijl Johannes ontkende dat hij Elia was, zegt Jezus hier: indien gij het aanvaarden wilt: hij is Elia. Het theologisch probleem is nu nog groter, want Johannes ontkende immers dat hij Elia was. Jezus bedoelde, indien gij het aanvaarden wilt: Johannes is niet letterlijk Elia, maar hij kwam in de geest van Elia, precies zoals de engel Gabriël dat ook had gezegd tegen vader Zacharias: En hij, Johannes, zal voor het aangezicht van de Messias uitgaan, in de geest en de kracht van Elia…
En nota bene: Elia is wel degelijk verschenen voor de komst van de Messias! Wat lezen we in het verhaal van de verheerlijking op de berg Tabor? Wie verschenen daar op de berg tijdens Jezus’ verheerlijking? Inderdaad: Mozes en Elia! De hemel daalde even neer op aarde, waarbij Elia verscheen. Het Woord Gods klopt wederom tot op de jota, dat is overigens het Grieks woord voor de Hebreeuwse jod of jot, de J. En wie gelooft de profeet Maleachi nog vandaag? Zijn dat alleen de orthodoxe Joden? Of heeft God nog enigen overgelaten, die niet buigen voor de moderne godsdienstleer dat je God niet letterlijk meer moet geloven?
Lezen we uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 11:6, waar er sprake is van twee getuigen tijdens de grote verdrukking. Ze zullen de macht hebben om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wie denkt dan niet aan u Mozes en Elia?
En dan staat er in vers 7-12: ‘Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest, de antichrist, die uit de onderaardse diepte opstijgt, de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende drie-en-een-halve dag, komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de drie-en-een-halve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag, werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden.’
Bij de Joodse rechtspraak moesten er minimaal twee getuigen zijn. Mozes en Elia staan voor de wet en de profeten en deze twee getuigen staan voor Gods rechtszaak tegenover de hele wereld. Want als die twee lastige mannen in Jeruzalem worden gedood en men hun lijken bewust op straat laat liggen, drieënhalve dag, dan zal men dat in de hele wereld zien op televisie of andere beeldschermen. U begrijpt, zo’n Bijbeltekst werd enige decennia geleden bijna nooit letterlijk uitgelegd door theologen, op een paar ‘goedgelovigen’ na, natuurlijk.
Wenst u ook een dubbel deel van de geest van Elia? Er is goed nieuws! Wij mogen niet alleen de profetenmantel van Elia dragen, we krijgen zelfs het kleed der gerechtigheid, die ons in Christus is aangeboden, in wie wij oneindig veel meer ontvangen. Want de volheid van God woont in Hem! Sterker nog, God spoort ons aan vervuld te zijn met die Heilige Geest, om Zijn daden te verkondigen. Dan gaat het ons duizelen wat we in Hem allemaal bezitten of vermogen, lof en dank!

Maurits Tompot