Beroemde Bidders

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 5
Beste medewerkers,
Onder de lezers van Het Zoeklicht zijn er heel wat die trouw voor Israël bidden. Door hun voortdurend en aanhoudend bidden staan ze in een grote rij van geweldige voorbidders. Mannen en vrouwen van God die ‘op de bres stonden en een muur optrokken rondom het huis van Israël’ zodat ‘Israël kon standhouden in de strijd’ (zie Ezechiël 13:5). Daar bidden zij voor en op hun gebed treedt de God van Israël handelend op. We beseffen nauwelijks hoe belangrijk onze voorbede is. Niet alleen voor Israël maar voor de hele wereld. Enkele voorbeelden:
•• Mozes bad met Aäron en Hur naast hem en de Israëlieten versloegen de woeste bende Amalekieten. Mozes bad en hield tweemaal een vernietigend oordeel over Israël tegen;
•• Samuël vond voorbede zo belangrijk dat hij verzuim als ‘zondigen tegen de HERE’ beschouwde. Hij bleef bidden, zelfs terwijl hij wist dat de HERE beloofd had zijn volk niet te verstoten (zie 1Sam. 12:22,23);
•• David bad psalmen vol voor Israël. Die psalmen bidden de gelovigen in Israël nu nog;
•• Salomo sprak bij de inwijding van de Eerste Tempel een prachtig gebed uit voor Israël;
•• Daniël bad om vervulling van de belofte van terugkeer, zelfs toen de 70 jaren ballingschap voorbij waren (Daniël 9). Ook voor vervulling van Gods beloften en profetieën moet blijkbaar gebeden worden;
•• Jesaja en Jeremia baden intens voor Israël;
•• Amos zag in visioenen sprinkhanen en hongersnood over Israël komen. Op zijn eenvoudige en korte voorbede hielden die oordelen op (Amos 7:1-6);
•• Paulus bad voortdurend en vurig voor zijn volk. Nu, in deze tijd van grote nood en benauwdheid van Israël, zoekt de HERE bidders, zodat Hij verlossing kan geven. Zoals Hij gedaan heeft in de Onafhankelijkheidsoorlog (1948), de Zesdaagse Oorlog(1967) en de Yom Kippoer Oorlog (1973).
De HERE vindt het zelfs vreselijk als er ‘niemand tussenbeide treedt’ (Jes. 59:16).

Grote nood
De vijanden van Israël hebben, na vijf smadelijke nederlagen, twee onoverwinnelijke wapens ingezet. Die wapens zijn zo effectief dat Israël de moed dreigt te verliezen. “Over acht of negen jaar gaan we weer in ballingschap,” klaagden orthodoxe Joden tegenover een Nederlandse vriend. “Over dertig jaar bestaat de staat Israël niet meer,” zuchtte een Israëlische leider. Die vijf oorlogen brachten de islamitische Arabieren alleen maar een ‘beschaamd gezicht’ (zie Ps. 83:17-19). Twee wrede intifada’s werden de kop ingedrukt. De verraderlijke Oslo-Akkoorden (13-09-1993), opgedrongen door de Amerikaanse President Clinton, brachten geen Palestijnse staat. De Routekaart naar de Vrede (24-06-2002), opgedrongen door president Bush jr. en zijn collega’s van de G4, is van de tafel geveegd. Een stroom van anti-Israëlresoluties van de VN zijn als vodjes papier in de prullenbak van de geschiedenis van dit gecorrumpeerde instituut verdwenen. Sinds 1937 is geprobeerd om een Palestijnse staat in Gods land te stichten. Ook dit is steeds mislukt. Maar de twee dodelijke wapens van de leugen en het (zelfmoord)terrorisme hebben velen in Israël, ook onder de leiders, moedeloos gemaakt. Het veiligheidshek en de terugtrekking uit Gaza zijn tekens van het wanhopige zoeken naar vrede en veiligheid van Israël. Maar de terroristen schieten hun raketten over het hek en kruipen onder het hek door. Gaza wordt geterroriseerd door 15 bendes, die maar één doel gemeenschappelijk hebben: Het vermoorden van zoveel mogelijk Joden. Elke week vliegen er minstens 20 raketten over de ‘muur’ rond Gaza. De ontwikkeling van de Negev, waar de meeste Kassams en zelfs Katyusha’s terecht komen, wordt daardoor vertraagd. De geplande ontruiming van 90% van Judea en Samaria door Olmert zal nog ernstiger gevolgen hebben. Het wapen van de leugen verblindt kerk en wereld voor de werkelijkheid en dwingt Israël telkens om concessies te doen aan de terroristen. Krachtige voorbede van gelovigen in Israël, samen met onze voorbede is het ‘geheime wapen’ waardoor Israël gered zal worden. De HERE, die groot werk begonnen is door de terugkeer van het Joodse volk en de redding uit verschillende oorlogen, zal Zijn volk niet laten vallen. Want zijn Naam is ermee gemoeid. Maar er moet voor gebeden worden.

Zeer belangrijk
Er is een tweede, buitengewoon belangrijke reden voor onze voorbede voor Israël. Israël is door God uitgekozen om belangrijke taken en functies te vervullen in Gods plan om de wereld in zijn gareel te krijgen. Daarom wordt Israël herhaaldelijk ‘Gods knecht’ genoemd. Ook staan er nog veel geweldige beloften voor Israël open. Dit geeft onze voorbede een diepere, wereldomvattende dimensie. Zes voorbeelden van dat aspect:
1. Wij bidden: “Heer, zegen uw volk Israël.” En: “Heer, wilt U Israël uw Heil doen zien.” Wat zijn de gevolgen als uw gebed verhoord wordt? “Opdat men op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil….opdat alle einden van de aarde Hem vrezen” (Ps. 67). Zegen voor Israël betekent opwekking en heil voor de hele wereld!
2. Wij bidden “Jeruzalem vrede toe” en “laten Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde” (Ps. 122:6 en Jes. 62:7). De verhoring van deze gebeden heeft enorme consequenties voor de wereldvrede. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem.” “Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden…” (Jes. 2:3,4). Er komt pas vrede op aarde als er vrede is in Jeruzalem.
3. Wij bidden en vragen de Heer of Hij “spoedig tot zijn doel komt met zijn volk.” Dat is terecht en belangrijk voor de hele wereld. Want Paulus zei: “Eerst de Jood en ook de Griek.” Pas als de HERE tot zijn doel is gekomen met Israël, zullen “tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen, de slip van een Joodse man en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is” (Zach. 8:23).
4. Wij bidden niet alleen voor Israel, maar zegenen Israël ook. Dat is belangrijk, want de HERE zegt: “Ik zal zegenen wie u zegent” (Gen. 12:3).
5. Wij bidden om de herbouw van de Tempel op de heilige berg, want die tempel zal een “bedehuis zijn voor alle volken” (Marc. 11:17 en Jes. 56:7).
6. Wij bidden om een spoedige komst van de Messias, want Hij en Hij alleen is het die “alle dingen wel zal maken” (Marc. 7:37).
In deze tijd van benauwdheid heeft Israël onze voorbede hard nodig. Tegen de dodelijke wapens van leugen en zelfmoordterrorisme kan niemand op. De wereld financiert het terrorisme en bindt Israël aan handen en voeten door elke vorm en actie van zelfverdediging met luide protesten af te keuren. Demonische machten in hemelse gewesten en hun politieke zetbazen in de wereld zijn uit op de vernietiging van Israël. Onze gebeden zijn als een muur rondom Gods volk. Maar die gebeden zijn ook een toepassing van een bede uit het gebed dat Jezus ons leerde: “UW KONINKRIJK KOME.”

drs. Jan van Barneveld