Betekenis van de Golfoorlog

Willem J. Ouweneel • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
Demonische achtergronden bij een oorlog

Zeer zeker, en wel omdat Israël er een centrale roi in speelt. Het was opmerkelijk dat, vlak vóór de oorlog uitbrak, Amerika de gemoederen in het Midden-Oosten trachtte te sussen door te beloven zich in te zetten voor een Palestijnse staat. Even opmerkelijk is dat partijen die tégen de oorlog waren, spijtig betuigden dat er veel meer gedaan had kunnen worden, bijvoorbeeld Saddam Hoessein mild te stemmen door hem een Palestijnse staat te beloven... Ook in zijn eerste optreden na het uitbreken van de oorlog sprak Mr. Hoessein over de komende zege van de Palestijnen. Het laat zien dat alle partijen in het conflict Israël op het oog hebben. Het is op z'n minst een illustratie van Zach. 12:2: 'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond.'
Moet Israël blij zijn met de oorlog tegen Irak? Uiteraard heeft het er alle belang bij dat Saddam uitgeschakeld wordt. Toch waren ook veel Joden tegen de oorlog, omdat het zeer onzeker is of de toestand na de oorlog voor hen veel gunstiger zal zijn. Dit geldt te meer als straks, na de oorlog, de Arabische naties gepaaid moeten worden met de belofte van een Palestijnse staat. Nu al klagen zelfs sommige westerse politici dat Irak wel gedwongen wordt zich aan VN-resoluties te houden, en Israël niet...

Strijd van de goeden tegen de kwaden?
Er is vlak vóór de oorlog nogal aandacht geschonken aan het 'christen-zijn' van George W. Bush. Dat gebeurde door tegenstanders, die de Bush-regering afschilderden als 'conservatief-fundamen-talistlsch', én door voorstanders, die Bush als door God gezonden zagen. Ten diepste weten wij niets zekers over het christen-zijn van Bush, omdat het ook deel van de propaganda is. Je kunt in de VS moeilijk president worden als je geen 'christen' bent — maar ik vind dat je ook moeilijk president van de VS kunt worden als je wél christen bent! Bush is in sterke mate afhankelijk van de Texaanse oliebaronnen; dat verklaart zijn verzet tegen ingrijpende milieu-beschermende maatregelen en zijn belangstelling voor de Iraakse olie. Nog belangrijker is dat Bush en de zijnen (vooral Cheney en Rumsfeld) dromen van een pax americana, een wereldvrede en -orde naar Amerikaanse snit, die de hele (derde) wereld moet worden opgelegd. Daarmee wordt Amerika een echt 'wereldrijk', vergelijkbaar met het Romeinse rijk, dat zijn pax romana aan de toenmalige wereld wilde opleggen. De culturele erfgenamen van het oude Romeinse rijk wonen vandaag niet meer alleen in Europa, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, en elders. Het herrijzende Romeinse rijk zal m.i. heel de zogenoemde 'westerse' wereld omvatten. G.F. Mehrtens verdedigt in zijn boek "De nieuwe Romeinen" de stelling dat de Amerikanen de 'Romeinen' van vandaag zijn. Volgens hem herhaalt alles wat Rome eertijds teweegbracht, zich thans op wereldschaal vanuit de VS. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika, Washington voorop, de regering zetelt er weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga, enz. Trouwens, de overeenkomsten in mentaliteit, levensstijl, wereldtaal, grootheidswaan, imperialisme, technologische superioriteit enzovoort gaan veel dieper.
In dit verband vind ik het van enorm belang dat vele websites ons vertellen dat mannen als Bush Sr. en Jr., Dick Cheney en Colin Powell, maar ook Tony Blair én Ariel Sharon hoge vrij metselaars zijn. Natuurlijk kan deze informatie net zo onbetrouwbaar zijn als het christen-zijn van Bush, maar ik ben toch geneigd er waarde aan te hechten. In de kerk van T.B. Joshua in Lagos ken ik een broeder. Eric geheten, die, toen hij destijds met boze bedoelingen de kerk bezocht, een hoge vrij metselaar was. De hoofddemon in hem was bevelvoerder in het Middellandse-Zeegebied. Die demon biechtte op dat hij gestreden had aan de zijde van een hoge demon, Asjeramoe geheten, die vierde in rang was onder Lucifer, en onder andere in 1991 de Golfoorlog had veroorzaakt. Eric werd in de kerk van zijn demonen bevrijd en gaf zijn leven aan Christus. Zijn verhaal illustreert én dat hoge vrij-metselaars satanisten zijn, én dat niet alleen de hoge vrijmetselaar Bush Sr., maar ook de demonische machten achter hem de Golfoorlog waren begonnen.
Ook de huidige Irak-oorlog is ten diepste een strijd van duistere machten tegen duistere machten, met de bedoeling het rijk van de antichrist in deze wereld, en met name in het Midden-Oosten te vestigen. Volgens de Schrift zullen ook de hoogste leiders van Israël helaas aan de vestiging van dat rijk meewerken. Laten we daarom bidden, niet alleen voor de christenen in Irak en in de westerse legers, maar ook voor het 'ware Israël': allen in Israël die de God van Israël en zijn Torah van harte liefhebben, of hun ogen nu al opengaan voor de Messias van Israël.

Willem J. Ouweneel