Bevrijd worden van depressiviteit

ds. Oscar Lohuis • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Mensen zitten ingewikkeld in elkaar. Een ander begrijpen is niet altijd makkelijk en soms is het zelfs lastig om jezelf te begrijpen en te doorgronden. We herkennen ons in wat Paulus schrijft over de worsteling met onszelf in Romeinen 7. Door de inwonende zonde doe ik toch wat ik niet wil, wat ik wil vermijden. Het kwaad dringt zich aan mij op, ook al wil ik het goede doen. Ik ben geen psycholoog of psychiater, maar wat ik wel heb begrepen is dat de oorzaak van veel psychische en geestelijke problemen ligt bij de worsteling met jezelf. Zo is bijvoorbeeld zelfbeklag de hoofdoorzaak van depressiviteit. Iedereen is voortdurend bewust of onbewust met zichzelf in gesprek. Het is mogelijk jezelf de hele tijd op de kop te geven. Dan worden er in je denken voortdurend bandjes gedraaid met negatieve boodschappen als ‘je bent een nul’, ‘stommeling, waarom heb je dat nou weer gedaan’, ‘je mag er eigenlijk niet zijn’, ‘jij hebt niet wat anderen wel hebben’, ‘je bent lelijk’, ‘anderen moeten je niet’, ‘hou maar op, het wordt niks’. Nog erger is: ‘je bent een zondaar en je gaat naar de hel’.
Ook het vergelijken van jezelf met anderen kan leiden tot jaloezie of ontmoediging. Je denkt, ‘ik ben niet zoals die ander’, ‘ik heb niet wat hij of zij heeft’. De gedachte dat het mis met je is, de gedachte dat jij niet genoeg krijgt, de gedachte dat je het nooit goed genoeg doet, de gedachte dat jouw leven weinig tot niets voorstelt, al die zelfveroordelende gedachten werken als een moker op je ziel. Elke keer sla je daarmee je eigen ziel weer iets verder naar beneden, totdat je helemaal aan de grond zit.
Juist omdat wij zo ingewikkeld in elkaar zitten en vatbaar zijn voor negatieve gedachtepatronen, hebben wij Gods Woord nodig. Hoe goed doet het ons wanneer wij ons denken laten vormen door de waarheid van God. De duisternis verdwijnt niet door de duisternis te gaan bestrijden, maar door het licht aan te doen. En zo verdwijnen leugenachtige bandjes in ons hoofd niet door er vooral tegen de strijden. Ze verdwijnen wanneer wij zicht krijgen op de waarheid en daar in gaan geloven. Jezus zei: “Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken” (Joh. 8:32). Satan heeft helemaal geen macht over kinderen van God. Het enige wat hij kan is liegen. Ik hoorde dr. Neil Anderson laatst zeggen: “Elke demon is een piepklein wezentje met slechts een hele grote bek.” Satan mag dan wel zijn als een brullende leeuw, maar deze leeuw zit door Christus’ overwinning aan een grote ketting vast. Hij kan alleen nog maar brullen. Alleen als wij in de leugens van satan gaan geloven, worden we kwetsbaar. Wanneer wij de waarheid van Christus gaan kennen en doorgronden, worden wij verlost van het geloof in de leugens van de boze en worden wij bevrijd. Geestelijke bevrijding en verkwikking komen wanneer wij ons hoe langer hoe meer bewust worden van onze positie in Christus. Daarom is het onderwijs van Gods Woord zo belangrijk en is het zo goed om onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Ef. 5:19). Want door goede preken en studies en door liederen met rijke inhoud komt de waarheid weer tot ons en worden wij bevrijd van elke leugen die zich aan ons heeft opgedrongen.
De Heilige Geest zorgt er dan voor dat er andere boodschappen komen te staan op de bandjes die zich in ons hoofd afspelen. Iemand die gekocht en betaald is door het kostbare bloed van Christus mag tegen zichzelf zeggen: “Ik ben geliefd. Al mijn zonden zijn vergeven. Mijn zonde was groot, maar nog groter is Zijn genade. Niemand kan mij roven uit de hand van mijn Vader. Niets kan mij ooit meer scheiden van de liefde van God. Jezus is altijd bij mij. De Heilige Geest woont in mij. Ik ben niet alleen in de strijd tegen de zonde. Ik heb gezag in de geestelijke strijd. God is een goed werk in mij begonnen en zal dat ook afmaken. De zonde in mij is er nog wel, maar zal niet overwinnen. Ik hoef niet zelf volmaakt te zijn om behouden te worden. Ik laat mij niet meer ontmoedigen door mijn onvolkomenheden. Ik hoef niet te zijn als die ander, of te hebben wat die ander heeft. Ik ben ik en ik mag mezelf zijn zoals God mij heeft gemaakt. Ik weet dat mijn leven door God wordt geleid en dat Zijn genade voor mij genoeg is. Ik ben een kind van God, een koningskind, een erfgenaam van eeuwige glorie en heerlijkheid. Ik weet dat het lijden van nu een schijntje is vergeleken bij de heerlijkheid die aanstaande is voor mij. Het komt goed met mij, mijn leven kan niet meer stuk, het beste komt nog.” En zo kan ik nog duizend zinnen doorgaan. Voor de verlosten des Heren is het nooit vergane glorie.
O ja, wij lijden verlies en verdrukking en hebben het soms benauwd. Maar in elke benauwdheid zijn wij nog steeds overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Dat is de waarheid voor elke christen, of u het nou ziet en gelooft, of niet. Veel in ons leven wordt bepaald door hoe wij onszelf zien en wat wij geloven over onszelf. Ik bid u toe dat u zichzelf steeds meer zult zien overeenkomstig Gods waarheid aangaande u. In Jezus Christus bent u volkomen rein, volkomen veilig, volkomen behouden. De waarheid aangaande uw positie in Christus maakt u vrij van elke leugen die u zo ongelukkig maakt. Daarom zegt de Here: “Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve” (Jes. 55:2,3). Wanneer u misschien kampt met depressieve gevoelens wil ik dit tegen u zeggen: Luister naar het heerlijke evangelie. Neem het tot u, telkens weer. Luister en geloof, opdat uw ziel leve!

ds. Oscar Lohuis