Bewijs bij een stelling

Nol Esmeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Wat zeggen wij vaak dat de Here Jezus is opgestaan vanuit de dood. Wij zijn er heel erg boos over, wanneer iemand zegt, dat hij/zij niet gelooft dat de Here levend is geworden na Zijn dood. Want een dode hebben wij nog nooit zien levend worden. En wat wij nog nooit met onze eigen ogen hebben gezien, geloven wij ook niet.
Er zijn veel mensen, die spotten als in de dagen van Paulus toen hij op de Areópagus in Athene de mannen van die stad toesprak; zie Handelingen 17 : 32. Want toen Paulus sprak over de opstanding van doden, zeiden zij: Maar dat kan toch niet. Dood = dood. En het bewijs moet nog maar eens worden geleverd, dat Hij inderdaad is opgestaan.

God heeft een dag bepaald
De Here God heeft vele dagen bepaald, onder andere de volgende twee: Hij heeft de dag bepaald, waarop Zijn Zoon naar deze wereld zou komen. De Bijbel noemt dat "de volheid des tijds" - Gal. 4:4. Hij heeft het tijdstip bepaald, waarop wij niet meer onder voogdij staan - Gal. 4:2. Want wij zijn erfgenamen; wij hebben een zeer grote rijkdom te verwachten.

Het ligt aan God - Hij is de initiatiefnemer - Hij is Degene, Die het allemaal doet. Die ook het Leven gaf aan de Here Jezus. Hij is toch de Levende? En Hij, de Here God mag dat doen.
Alle kritiek op de opstanding van de Heiland komt voort uit: men denkt niet groot over God!
Heeft God uw dag al bepaald? Ja, Hij heeft uw dag reeds lang vastgesteld! Die dag is: HEDEN!

God zal de aardbodem oordelen
Wij hebben zeer veel te zeggen over Gods liefde. Daarmee bedoelen wij, dat God altijd aardig moet zijn. Gods liefde is evenwel de "agapè" - liefde. Dat is een liefde zonder voorwaarden. De liefde, die ook offeren kan, in het geval van God: Hij offerde Zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren. Dat is heel wat anders dan dat de Here God altijd aardig moet zijn. Maar God is geheel anders. Hij hield zoveel van u en mij, dat Hij de Here Jezus offerde voor ons. In Zijn offerande zit het oordeel over de zonde. U moet daarover niet gering denken. En wanneer de mensen niet willen aanvaarden dat God de zonde heeft geoordeeld in de Here Jezus, staan deze mensen voor hun eigen verantwoordelijkheid en daarom zal God deze wereld rechtvaardig oordelen. Dat zal één grote verwijzing zijn naar het Leven, dat de Heiland gaf aan het kruis. En dat heeft men niet geloofd! Gelooft u dat al? Vertrouwt u dat? Bent u al op Golgotha geweest? "En nu treft mij geen oordeel. Ik weet: 'k ben nu vrij." Lied 698, uit Johannes de Heer.

Door een man, die Hij heeft aangewezen
Paulus zegt met deze woorden - hij spreekt ze voor de wijsgeren in Athene - dat "deze Man" Jezus is. Deze Man is geboren, Hij is van het mannelijk geslacht en Hij is gestorven.
le. Hij is geboren. De Here Jezus is begonnen waar wij allen zijn begonnen. Niemand van ons is anders gestart, dan door geboorte. Zo is het Heil des HEREN ook tot ons gekomen. Hij sloeg niets over. Ook onze baby- en kinderjaren niet.
2e. De Here Jezus was een Man. Dat staat duidelijk in onze tekst. De Heiland was een Man, omdat de eerste mens, Adam, een man was en deze eerste Adam was een beeld van de komende, de tweede Adam - zie
Romeinen 5:14.
3e. Hij is gestorven. Dat vond Hij niet gemakkelijk, want Hij bad in de Hof der Olijven "Vader, indien Gij wilt, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan." Maar Zijn Vader zei - als het ware - als U alle mensen wilt behouden, moet U voor hen sterven. De Heiland is gestorven om ons met God te verzoenen. Daarvoor alleen! God heeft Hem aangewezen. In de eeuwigheid - wanneer weten wij niet - heeft de Vader gevraagd: "Wie zal Ik zenden en Wie zal voor Ons gaan?" En het antwoord was - evenals van Jesaja (zie Jes. 6:8) - van de Heiland: "Hier ben Ik, zend Mij." En toen heeft de Vader gezegd: Mijn Zoon gaat naar de wereld. Toen heeft God Hem aangewezen om te sterven voor uw redding: de Here Jezus. 's Vaders eniggeboren Zoon, zonder enige overtreding, de Liefde in eigen Persoon, zonder zonde, gaf Zijn leven voor overtreders, voor zondaren. Weet u wie u bent? En doet u een beroep op de Here Jezus?

Deze stelling is door God bewezen
"Waarvan Hij voor allen het bewijs heeft geleverd door Hem uit de doden op te wekken."
U kunt Pasen niet los zien van Kerst en Goede Vrijdag. In wezen ook niet van Pinksteren. Want het is allemaal voltooid verleden tijd. Het is geschied, het is volbracht! Er is niets meer aan te doen, u moet het, u mag het aannemen. Een Ander, de Here Jezus, heeft het voor u gedaan. Hij is te geloven, Hij is te vertrouwen. De stelling, dat uw zonden vergeven zijn, is bewezen. De Here is waarlijk opgestaan. Het is ooit Pasen geworden.
En dat is ook het bewijs van het einde. Hij komt straks met scepter en kroon. Hij zal regeren over deze aarde. God de Vader heeft het offer van Zijn Zoons leven geaccepteerd. Voor allen heeft Hij daarvan het bewijs geleverd door Hem uit de dood op te wekken. En deze Levende zal eerst de Zijnen bij Zich thuis halen en daarna zal Hij regeren. Bij de geboorte van de Messias is het reeds door de engel Gabriël gezegd aan Maria: "En de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven." - Lucas 1:32

Ziet u daarnaar ook uit op het Paasfeest?

Nol Esmeijer