Bewogen brieven (I)

Hugo Bouter • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
Bijzondere beloften van Christus in Openbaring 2 & 3

Deze artikelenreeks gaat over de beloften voor de ‘overwinnaars’, zoals die door Christus worden uitgesproken in de zeven brieven aan de gemeenten in Asia in Openbaring 2 en 3. Maar misschien voelt u zichzelf helemaal geen ‘overwinnaar’ en denkt u dat deze beloften dus niet op u.
van toepassing zijn. U bent eerder een ‘verliezer’. Wees echter niet te vlug met uw conclusie. Neem de beloften van Christus serieus. Hij heeft ook u op het oog. Misschien hebt u inderdaad allerlei tegenslagen moeten incasseren. Misschien bent u ziek, teleurgesteld, zonder werk, oud, of eenzaam. De beloften van de verrezen Here komen echter tot u in welke situatie u zich ook bevindt. Hij wil u troosten en bemoedigen en Hij doet dat door Zijn Woord en Geest. Hij kan zelfs van verliezers ‘overwinnaars’ maken in de aardse strijd. Lees daarom Zijn beloften en maak ze tot uw eigendom.
Dat het beloften voor de toekomst zijn, zegeningen en beloningen die nog in het verschiet liggen, wil niet zeggen dat ze geen betekenis hebben voor onze huidige situatie. Integendeel, de overwinnaars genieten nu reeds de voorsmaak van de zegen die voor hen is weggelegd. De belofte aan de overwinnaars in Efeze kan dit illustreren (2:7b). Het eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is, is uiteraard een toekomstige zaak. Het is het deelhebben aan Christus in het paradijs.
Toch is er ook nu al een toepassing te maken. Iedere ware gelovige heeft deel aan Christus en voedt zichzelf met Hem. Christus Zelf is immers ons leven. Maar dat ‘eten’ gebeurt nu door het geloof, terwijl straks het geloof verwisseld zal zijn in aanschouwen en wij in volkomenheid aan Hem zullen deelhebben.
Ondanks al de conflicten die het gevolg zijn van het falen van de kerk in haar verantwoordelijkheid, voert de Here Zijn trouwe strijders naar de overwinning.
Zo gaan zij van kracht tot kracht en vinden zij genade om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Wanneer wij denken aan zulke gevaren als het verlaten van de eerste liefde (Efeze), vervolging en laster (Smyrna), onheilige vermenging met de wereld (Pergamum), valse profetie (Tyatira), formalisme (Sardes), judaïsme (Filadelfia) en geestelijke lauwheid en onverschilligheid (Laodicea), dan kunnen wij alleen standhouden in de kracht van de Here Zelf, de grote Overwinnaar over de macht van de vijand. Hij leidt de Zijnen niet door menselijke machtsmiddelen naar de overwinning, maar door Zijn Woord en Geest.
Daarom lezen wij in Openbaring 2 en 3 telkens weer het refrein: ‘Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt’.

Hugo Bouter