Bewogen brieven (IV)

Hugo Bouter • 79 - 2003/04 • Uitgave: 5


‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens’
Openbaring 2:10b

Het gaat bij deze belofte weer over dood én leven. Zoals wij zagen was de gemeente te Smyrna een vervolgde gemeente. Smyrna betekent ‘mirre’.
De bittere mirre van het lijden en van het martelaarschap was hun deel, maar ongetwijfeld was dit kostbaar in het oog van de Here. Christus belooft hier de kroon des levens aan allen die trouw zijn tot de dood, want Hij heeft de macht over de dood en het dodenrijk. Hij is dood geweest en weer levend geworden (2:8). Hij is door de dood heengegaan en heeft nu de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen (1:18). Dat betekent dat Hij als de Opgestane de macht heeft over dood en graf. Door Zijn volbrachte werk op Golgotha heeft Hij deze vijandige machten overwonnen en kan Hij nu Zijn absolute macht en gezag daarover laten gelden. Daarom stelt Hij Zichzelf aan deze vervolgde christenen in dit karakter voor. De dood heeft niet het laatste woord.
Is dat niet geweldig? De Bijbel zegt dat de laatste vijand die door Christus onttroond wordt, de dood is (1 Korintiërs 15:26). Zelfs deze vijand, die voor ons als mensen onoverwinnelijk is, is een verslagen tegenstander. Dat is het grote geheim van Pasen. Christus, de Vorst van het leven, is door de dood heengegaan. Hij heeft het grote bolwerk van Satan ontmanteld en onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het Evangelie (2 Timoteüs 1:10).
De Here Jezus introduceert Zichzelf in de brief aan Smyrna dan ook als Degene die dood gewéést is en weer levend geworden is. Als u op Hem uw geloof bouwt, hoeft de dood u geen angst meer aan te jagen. U hoeft ook niet bevreesd te zijn voor het lijden dat u misschien nog te wachten staat (2:10). Dat is een geweldige troost. Lijden, verdrukking, eenzaamheid, verdriet en rouw: het zal eens voorbij zijn. Alles ligt in de handen van Hem die ons liefheeft en die leeft tot in alle eeuwigheden.
Daarom is er geen reden om bevreesd te zijn. Christus heeft de losprijs betaald voor allen die Hem toebehoren. Zelfs de dood heeft zijn verschrikking verloren. Wanneer wij hier op aarde getrouw zijn tot de dood, zullen wij uit Zijn handen straks de kroon des levens ontvangen.
Dat betekent dat wij naar ziel, geest en lichaam zullen deelhebben aan het nieuwe leven, het leven van de opgestane Here, in zijn rijkste en heerlijkste vorm. Het zal ons bij Zijn wederkomst als een prachtig sieraad kronen.
Ziet u ook uit naar die heerlijke toekomst, die voor al Gods kinderen is weggelegd? Dan kan deze belofte zelfs in het dal van de schaduw van de dood u tot troost zijn.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in ‘t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.


Hugo Bouter