Bidden voor Geert Wilders

Dirk van Genderen • 85 - 2009 • Uitgave: 21
Wellicht zijn er lezers van Het Zoeklicht die sympathie hebben voor Geert Wilders. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat zijn aanhang ook in christelijke kring groeit. Ik begrijp dat, maar ook weer niet. Is de weg van Geert Wilders de weg die volgelingen van de Here Jezus moeten gaan?

Ook ik zie het gevaar van de opmars van de islam, een zeer antichristelijke religie. De dreiging ervan wordt zeer onderschat, ook in christelijke kring. Vandaar dat ik het zeer wel mogelijk acht dat God Geert Wilders gebruikt als een appèl om onze ogen te openen voor dit gevaar. Ooit schreef ik, in een artikel over de islam, dat een kwart van de wereldbevolking op het punt staat voor eeuwig verloren te gaan. Omdat ik vast wil houden aan wat Gods Woord zegt, namelijk dat er alleen behoud en redding is door geloof in de Here Jezus Christus.
Er kwamen heftige reacties op die uitspraak, omdat je dat toch aan God over moet laten. Maar laten we vasthouden dat de God van de islam niet dezelfde is als onze God. In 1 Johannes 4 wordt benadrukt dat Jezus in het vlees is gekomen. Elke geest die dit ontkent, zegt vers 3, is niet uit God. ‘Dit is de geest van de antichrist.’ De islam zegt immers dat God geen zoon heeft.

Terug naar de vraag of de weg van Geert Wilders de weg is die wij hebben te gaan. Is het ten diepste niet de weg van angst? Angst voor overheersing door de islam?
Ik geloof dat wij geroepen worden tot iets anders. En daarvoor verwijs ik naar Matteüs 9. Ik werd pas geraakt door de verzen 35 tot 38 uit dat hoofdstuk. De Here Jezus ziet de scharen gaan en wordt met ontferming bewogen, omdat ze voortgejaagd en afgemat zijn, als schapen die geen herder hebben. En dan voegt Hij eraan toe: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst.’

Dit is de weg die wij te gaan hebben. Kennen wij die bewogenheid van de Here Jezus voor al die mensen om ons heen, de moslims en alle andere mensen? Als van de Here Jezus wordt gezegd dat Hij met ontferming bewogen is, wordt daar het sterkste woord gebruikt wat er is voor ‘met ontferming bewogen’, ‘medelijden hebben met’. Dat je er diep van doordrongen bent dat al die mensen verloren zijn als ze Hem niet kennen en dat dat je raakt tot in het diepst van je hart. Dat je iets kent van Zijn bewogenheid, van Hem Die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2Petr. 3:9).

Is er een voortdurend gebed in ons voor al die mensen? En ook voor Geert Wilders, dat hij de Here Jezus zal leren kennen? Dat zou een wonder zijn…
Weet u dat er momenteel een ‘revolutie’ gaande is in het Midden-Oosten, met name in Iran? Er komen tienduizenden, honderdduizenden en misschien wel miljoenen moslims tot geloof in de Here Jezus. We horen en lezen het niet in het Journaal of in de krant, maar het gebeurt wel. Dat is de weg! De weg dat moslims Hem leren kennen. We mogen danken voor deze opwekking en bidden of de Here krachtig door wil gaan met Zijn grote werken in de moslimwereld.

De oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Ik wil u aansporen te bidden om arbeiders om die oogst binnen te halen. We kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat, goede dingen wellicht. Het kan zijn dat we sneller naar een christelijke conferentie gaan dan dat we een uur langer op onze knieën liggen om dit gebed te bidden. Het kan ook zijn dat we zo zitten te wachten op de komst van de Here Jezus of op de opname, dat we er niet of maar nauwelijks meer aan toekomen om te getuigen van de Here Jezus.
En zeker, ook ik geloof dat de komst van de Here Jezus heel dichtbij is en laten bereid zijn Hem te ontmoeten. Maak uw leven met God in orde, maar vergeet niet om dit gebed te bidden, dat de Here arbeiders zal uitzenden in Zijn oogst. En wie dit gebed oprecht bidt, zal er toch bij zeggen: ‘Here, ook ik ben bereid door U ingeschakeld te worden, waar dan ook…’

Dirk van Genderen