Biometrie en chips in de strijd tegen terrorisme

Jaap Spaans • 81 - 2005/06 • Uitgave: 12
De wereld is in de greep van het terrorisme. Afgelopen juli werd Londen geteisterd door zelfmoordaanslagen van moslimfundamentalisten. Diezelfde maand vonden er bomaanslagen plaats in de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh. Er vielen veel slachtoffers. Het Westen wordt nu geconfronteerd met het kwaad, dat de Israëlische bevolking al jaren treft. Omdat de vijand veelal onzichtbaar opereert, zoeken regeringen koortsachtig naar wegen om het terrorisme te bestrijden. Door de terreurdreiging wordt een proces versneld. Om de burger te beschermen moeten overheden steeds zwaardere middelen inzetten. Hierdoor neemt de druk op belangrijke grondrechten toe en krijgt iedereen straks te maken met moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie.

Identificatierevolutie
Identificatie houdt in dat de identiteit van een persoon wordt vastgesteld of geverifieerd. Sinds de aanslagen in New York in 2001 is het een sleutelbegrip geworden in de strijd tegen terreur. Door gebruik te maken van valse reisdocumenten konden de terroristen ongehinderd aan boord van de vliegtuigen komen, deze kapen en als moordwerktuigen gebruiken. Sindsdien gelden in de VS strenge veiligheidsmaatregelen om het vaderland te beschermen (Homeland Security). Wie per vliegtuig in de VS arriveert, is verplicht zijn identiteit te laten vaststellen aan de hand van een digitale vingerafdruk en gelaatsscan. Ook deze biometrische systemen zijn echter kwetsbaar. Om de kwaliteit van de identificatie te verbeteren, wordt steeds vaker chiptechnologie toegepast. De huidige identificatierevolutie omvat vier belangrijke aspecten.

* Biometrie. Het nieuwe biometrische paspoort dat waarschijnlijk volgend jaar zal worden ingevoerd, gevolgd door biometrische pasjes in andere maatschappelijke sectoren.
* Massale toepassing van de RFID-chip (Radio Frequency Identification). Deze chip werkt door middel van radiogolven en kan gebruikt worden in producten, bankbiljetten en voor implantatie bij mens en dier.
* Implantatie van identificatiechips bij mensen.
* Een persoonlijk identificatienummer dat de mens zal volgen van de wieg tot het graf. Dit nummer kan als ‘zoeksleutel’ fungeren om gegevens over personen te verzamelen en te registreren.

De invoering van deze identificatiesystemen, die werken naar universele standaarden, kan christenen voor ingrijpende keuzes plaatsen. Eind 2004 schreef ik hierover een brief aan de verantwoordelijke minister. Ik verzocht hem om in toekomstige wetgeving vrijstellingsbepalingen op te nemen voor gewetensbezwaarden. Zijn antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Bij de verstrekking van het nieuwe biometrische paspoort zal er geen ruimte komen voor gewetensbezwaarden. Wie een dergelijk paspoort weigert, zal dus niet kunnen reizen naar landen die een biometrisch paspoort eisen. Gelukkig begint de ernst hiervan door te dringen tot christelijke politici. De ChristenUnie publiceerde onlangs een gedegen notitie over dit onderwerp en overweegt een proefproces tegen de overheid aan te spannen. Daardoor tracht men de grenzen van de privaatrechten van de burger te vinden en een landelijk debat op gang te brengen.

Een wereld in chaos
De ontwikkeling die ik schetste bepaalt christenen bij een fundamentele vraag. Zal deze moderne technologie werkelijk bijdragen aan de verwezenlijking van een betere wereld waar de mensheid zo naar verlangt, of is er een traject ingezet dat uiteindelijk zal uitmonden in de situatie die staat beschreven in Openbaring 13? Om één aspect kan zelfs de grootste bijbelcriticus niet heen. Wat in deze universele profetie zo gedetailleerd staat beschreven, is technisch realiseerbaar. Dat is voor het eerst in de geschiedenis!

Onderwerpen als biometrie en chiptechnologie kunnen niet los worden gezien van de context. Er is een duidelijke samenhang met andere ontwikkelingen zoals globalisering, toenemende wetteloosheid, de angst onder de volkeren, tekenen in de natuur, dreigende olietekorten en de situatie rond Israël. Oorzaak van de huidige chaos is de zondeval. In deze gebroken schepping moet de overheid het recht handhaven en terrorisme bestrijden. Ten diepste kampt de mensheid echter met een geestelijk probleem en dat vereist ook een geestelijke oplossing. In Zijn tijdredenen geeft de Heer Jezus aan hoe de situatie op deze wereld zal zijn voorafgaande aan Zijn wederkomst (Mattheüs 24, Lucas 21, Marcus 13). Een schepping in barensnood wacht op Hem met reikhalzend verlangen (Romeinen 8:19,22).

Jaap Spaans
Meer info: www.jaapspaans.nl