Bloesem in oktober?

Roeland Klein Haneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 17
De Betuwe is een prachtige streek om in te wonen. Eigenlijk het hele jaar wel, maar in het bijzonder in het voorjaar. De fruitbomen zorgen voor een prachtige blijde gloed over het landschap, vooral daar, waar nog een aantal hoogstamboomgaarden bewaard gebleven zijn. Ik word er altijd heel blij van als ik ernaar kijk tijdens een wandeling of als ik gewoon van het ene dorp naar het andere rijd. De bloesem is op zich al prachtig en tegelijkertijd is het een voorbode van de nieuwe oogst, die er aan komt.
Zelf hebben we in onze tuin ook een paar fruitboompjes staan. Heel bescheiden hoor, want onze tuin is geen boomgaard. Met argusogen kijk ik elk voorjaar of ik al knoppen kan ontdekken. Want dan komt de lente, de bloesem en tenslotte de oogst – die bij ons in de tuin voor het grootste deel door de vogels wordt opgegeten!

Tekenen der tijden
Natuurverschijnselen als het uitlopen van de bomen, worden door de Heer Jezus gebruikt als beeldspraak 1. Als mensen zijn we niet in staat om in de toekomst te kijken, maar we weten wel te vertellen, wanneer de lente of de zomer in aantocht is. We zongen het vroeger al: “Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien…”. En op kortere termijn kunnen we ook zonder de weerman van het KNMI, aan de hand van enkele oude wijsheden, wel een zekere weersverwachting uitspreken: “Avondrood, mooi weer aan boord”; “Morgenrood, water in de sloot”. Spreuken overigens, die aan de Bijbel ontleend zijn. Zo zijn er volgens Jezus ook “tekenen der tijden” 2, die voorboden zijn van wat er komen gaat.

De tijd voorafgaand aan de terugkeer van Jezus op aarde wordt in de Bijbel beschreven. Het zal geen prettige tijd zijn. Er is sprake van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen 3. Daarnaast is sprake van geestelijke verwarring, omdat velen wel de naam Christus gebruiken, maar toch een ander evangelie prediken dan de oude Bijbelse boodschap.

Natuurlijk kun je tegenwerpen, dat dit soort dingen er altijd al geweest zijn. Dat is waar. Tegelijkertijd moeten we echter opmerken, dat er sprake lijkt te zijn van een toename van oorlogen en natuurrampen. Ze komen frequenter voor en het lijkt steeds heviger te worden. Dat is echter hooguit het begin der weeën. Want in die laatste periode voor de terugkeer van Jezus zullen al deze dingen niet alleen tegelijkertijd en heviger dan ooit te voren optreden, ze zullen hand in hand gaan met een innerlijke verandering bij de mensen.

Ramp op ramp
We kennen toch de bijbelse aankondigingen? De aarde zal waggelen als een beschonkene, de maan zal schaamrood, de zon verduisterd worden 4. Ongekende legermachten bewegen zich vuurbrakend over de aardbodem. Geen mens ontkomt er aan en de aarde verandert in een ommezien in een wildernis. De beken drogen uit, het laatste groen wordt door vuur verteerd 5. Het regent hagel en vuur, vermengd met bloed. De wateren veranderen in bloed of worden bitter. Zeedieren komen om, enorme scheepsrampen vinden plaats. De zon en de maan verbleken 6.

De mensheid verwildert
Maar niet alleen aan het aardoppervlak voltrekken zich door al die rampen enorme veranderingen. Ook de mensen veranderen. Religiositeit zal er genoeg zijn; profeten van allerlei pluimage wijzen de mensheid de weg. Tegelijkertijd is er echter sprake van een grote mate van religieuze onverdraagzaamheid, vooral jegens hen, die Israëls Messias eren.
In die tijd zal er nauwelijks normbesef zijn; wetten en regels worden dan geminacht. De Richterentijd herleeft, waarin ieder deed wat goed was in eigen ogen 7. Naastenliefde wordt een vreemd woord, terwijl haat een veel voorkomend verschijnsel zal zijn 8.
De oorzaak van dit alles is natuurlijk, dat in die tijd de duivel op aarde geworpen is 9. Hij mobiliseert al zijn krachten in een desperate poging, om te voorkomen dat de aarde wordt opgenomen in het Koninkrijk van God, waarin alles draait om Christus, de bron van alle leven, de bron van alle liefde.

De grote verdrukking
Terwijl ik deze dingen opschrijf, moet ik mezelf eraan herinneren, dat ik citeer uit bijbelteksten die gaan over de tijd, direct voorafgaand aan de terugkeer van Jezus. De periode, die in de Bijbel ook wordt aangeduid als “grote verdrukking” 10. Daarbij verliezen we niet uit het oog, dat er de eeuwen door mensen verdrukt zijn – om hun geloof, om hun ras of etnische afkomst, omdat ze zigeuner of homo waren. Maar deze verdrukking zal anders zijn, omdat iedereen door iedereen vervolgd zal worden. Doordat satan op aarde geworpen wordt en alle mensen verleidt, worden alle banden in de samenleving verbroken. Volk tegen volk, ouders tegen kinderen, kinderen tegen ouders, broers tegen elkaar 11. De vervreemding die onder satans regie in de hof van Eden begon, zal in de eindtijd, als satan op aarde de macht grijpt, een climax bereiken – voor even.

Het voorspel
Maar ook al gaan die teksten over de toekomst, op z’n minst delen ervan lijken wel op vandaag te slaan. Alsof de grote duisternis zijn schaduw al vooruitwerpt, is de wereld vandaag de dag in de greep van natuurgeweld, extreem geweld van extremisten, onverdraagzaamheid, individualisme, haat. Allemaal destructieve krachten.
Al die verschijnselen, die er de eeuwen door geweest zijn, zeggen ons, dat de huidige wereld eindig is. Dat de wereld goede leiding nodig heeft. Dat de wereld wacht op de Koning der heerlijkheid. Het feit dat deze verschijnselen vandaag de dag zo veelvuldig en intens voorkomen, zegt ons, dat de komst van die Koning nabij is. We herkennen immers de tekenen van de tijd?

Dag noch uur bekend
Maar tegelijk moeten we wel nuchter blijven. Bezig met de ons gegeven opdracht om lief te hebben en zo getuigen te zijn van de komende Koning. Waakzaam, om niet meegezogen te worden in het denken van de wereld.
We weten dat Hij komt om ons, voordat zijn toorn over de aarde gaat, thuis te brengen en wij kijken er naar uit Hem te zien.
Maar we weten ook, dat de Heer gezegd heeft, dat de Vader ons niet wil zeggen, wanneer het Koninkrijk zal komen. We hebben “slechts” de tekenen der tijden.
In de hedendaagse gebeurtenissen ontwaren we alleen de grote lijnen waarlangs zich de geschiedenis naar de toekomst toe ontwikkelt. We moeten de gebeurtenissen niet willen interpreteren als dé vervulling van een specifieke profetie. We worden daarmee niet geholpen om God te dienen en Zijn Zoon te verwachten. Omdat we ons ongetwijfeld heel vaak vergissen, maken we onze boodschap, Gods boodschap, belachelijk. De mensen om ons heen worden daardoor eerder bang gemaakt, dan aangespoord om de Heer Jezus als Heer te erkennen.
Daarom willen we bescheiden zijn met het duiden van de tekenen. Want we kunnen ons vergissen – omdat we ons soms niet kunnen voorstellen, dat het nog erger zou kunnen worden. We zien meestal niet meer dan een klein stukje van het geheel. Als we het grote geheel konden overzien, zouden we een aantal zaken misschien heel anders interpreteren.

Van de week, begin oktober, liep ik door de tuin. De pruimenboom, die in het voorjaar veel te lijden had van allerlei werkzaamheden en daarom dit jaar geen vrucht gedragen heeft, bloeide. Het prachtige herfstweer had hem in de war gebracht. Maar ik ben niet misleid - deze bloei zal niet resulteren in vrucht. Ik heb wel één boom zien uitlopen, maar niet alle andere bomen. De boodschap van de pruimenboom was niet: de zomer staat voor de deur, maar: er is levenskracht en ik zal vrucht dragen – als de zomer komt.

De tekenen der tijd zeggen ons: “De aarde heeft de Koning nodig en Hij zal komen”. Want Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon.

Roeland Klein Haneveld

1 Mattheüs 24:32,33; Lucas 21:29
2 Mattheüs 16:2,3
3 Mattheüs 24:6,8
4 Jesaja 24:20-23
5 Joël 2:1-3;
6 Openbaring 8:6vv
7 Richteren 17:6; 21:25
8 Mattheüs 4:9-12
9 Openbaring 12:9
10 Mattheüs 24:21,29; vgl. Openb. 7:14
11 Marcus 13:12