Boeken in het boek Openbaring (3)

Kris Tavernier • 87 - 2011 • Uitgave: 18
De verzegelde boekrol

In Openbaring 5 vinden we een verzegelde boekrol, die zeven keer in dat hoofdstuk genoemd wordt. ‘En ik zag op de rechterhand van Hem die op de troon zat een boek, van binnen en van achteren beschreven, met zeven zegels verzegeld’ (vers 1).

Een boek vol gebeurtenissen
Ondertussen zijn we in het derde hoofddeel van het boek Openbaring aangekomen. Het eerste deel gaat over wat Johannes ‘had gezien’ (Openbaring 1). Het tweede deel gaat over ‘wat is’ (Openbaring 2 en 3). Daarna is het derde deel aangebroken over ‘wat na dezen geschieden moet’ (4:1). In hoofdstuk vier van het boek Openbaring zien we dan eerst nog een hemels tafereel van de troon in de hemel. Nu, in hoofdstuk vijf, let Johannes erop dat er een boekrol ligt op de rechterhand van Hem die op de troon zit. Die boekrol heeft dus heel wat van doen met ‘wat na dezen geschieden [of: gebeuren] moet.’ Wanneer dan vanaf hoofdstuk zes de boekrol wordt geopend, vinden er als gevolg daarvan allerlei gebeurtenissen plaats.
Wanneer we de gebeurtenissen lezen die vervolgens in het boek Openbaring (hoofdstuk 6-18) volgen, lijkt het wel een totale chaos te worden. Het lijkt erop alsof alles ontspoort en de situatie zo erg wordt dat die onbeheersbaar wordt. Daarom is het geruststellend dat de boekrol waarin al die gebeurtenissen beschreven staan, ligt op de rechterhand van God. De rechterhand van God staat in de Joodse traditie symbool voor Zijn kracht. ‘Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand’ (Exodus 15:6 1). Het is onmogelijk dat er een gebeurtenis is die God niet meer in de hand heeft. Dat geldt voor alles wat er nog te gebeuren staat in het boek Openbaring. Maar het geldt ook voor alles wat er in ons leven gebeurt. In Zijn hand, vol sterkte en kracht, zijn wij veilig.

Zeven zegels
De boekrol is verzegeld met zeven zegels. Sommigen denken dat alle zeven zegels verbroken moeten zijn alvorens de boekrol geopend kan worden. Veeleer krijgen we echter de indruk dat alleen door het verbreken van een zegel een volgend stuk van de boekrol open gerold kan worden. Wanneer het eerste zegel wordt verbroken, kan een eerste stuk van de boekrol worden geopend. Bij het verbreken van het tweede zegel een volgend stuk, enz. Er moet dus steeds een zegel verbroken worden alvorens een volgend deel van de boekrol kan worden afgerold.
Dan blijkt dat er onder het zevende zegel nog eens sprake is van zeven bazuinen (Openbaring 8:1-2). Onder de zevende bazuin is er dan weer sprake van zeven schalen (Openbaring 15:1, 16:1), die dus nog steeds onder het zevende zegel horen. Deze zeven schalen zijn de zeven laatste plagen, waarmee de grimmigheid van God voleindigd wordt (Openbaring 15:1). De zevende schaal brengt ons tot in Openbaring 16:17-21. Daar is sprake van het grote Babylon, waar in hoofdstuk 17 en 18 meer details worden over gegeven. Daarmee is de boekrol kennelijk helemaal geopend. Daarna vangt de heerschappij van onze Here Jezus Christus aan (Openbaring 19-22).
Er staat dus heel wat geschreven in die boekrol met zijn zeven zegels. En niet in het minst vinden we er heel wat oordelen en plagen in terug. Deze dienen om de aarde te reinigen en dat is de weg die God met deze aarde moet gaan, om te komen tot de vervulling van Zijn raadsbesluiten. Het boek onthult dan ook heel wat nieuwe zaken van Gods raadsbesluiten, zaken die we nergens anders in de Bijbel vinden. Het boek bevat dan ook Gods gedachten met betrekking tot heel deze aarde in de eindtijd. Want God geeft Zijn schepping en de mensen niet zomaar prijs aan de satan en de zonde! Hij zal er alles aan doen én daar zal Hij in slagen ook, om deze aarde voor zich terug te winnen en onder de heerschappij van Zijn Zoon te brengen!
Als straks de boekrol helemaal geopend is en de gebeurtenissen die erin beschreven staan hebben plaatsgevonden, dan is de aarde klaargemaakt voor de regering van de Zoon des mensen. De boekrol bevat de weg die God moet gaan om al het goede dat Hij deze aarde en de mensen heeft toebedacht ook mogelijk te maken, in overeenstemming met Zijn raadsbesluiten en in Zijn hart. ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’ (1 Korintiërs 2:9).

Kris Tavernier

1 Zie ook Ex. 15:12, Ps. 18:36, 20:7, 21:9, 44:3-4, 45:5, 78:54, 89:14, 108:7, Jes. 41:10, Klaagl. 2:3-4, Hab. 2:16, Luc. 1:51a.

Kris Tavernier is auteur van De maatschappij die komen zal…. In Het Zoeklicht 11 en 14/15 stonden de eerste delen van deze serie.