Bondgenoten of frontgenoten

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 7
Misschien fronst u uw wenkbrauwen bij deze vreemde titel. Ik zal proberen duidelijk te maken wat ermee bedoeld kan worden. Het verschil tussen bondgenoot of frontgenoot heeft alles te maken met de mate van onderlinge samenwerking. Wij bevinden ons als christen heel vaak in situaties, waarin we meestal samen met anderen een bepaald doel willen nastreven. Het doel hangt af van de verbondenheid die we ermee hebben. Men zet zich bijvoorbeeld in voor het milieu en het Rode Kruis, voor Zending en Evangelisatie e.d. om er zo maar een paar te noemen. Maar op basis waarvan kun je met anderen samenwerken? Zijn we daarin bondgenoten of frontgenoten? Bondgenoten hebben een diepgaande verbondenheid. Bij frontgenoten is de onderlinge verbondenheid minder diepgaand.

Wat zijn bondgenoten?
Ideale bondgenoten zijn mensen die in hun uitgangspunten zo nauw met elkaar verbonden zijn dat je kunt spreken van geestverwantschap. Die geestverwantschap leidt vaak tot gemeenschappelijke doelstellingen. Men is het over de te bereiken doelen met elkaar eens, omdat men zich innerlijk daarmee verbonden weet. Het zou nog mogelijk zijn elkaar kwijt te raken door verschil van mening over de methode. Er zal toch geen enkele serieuze christen zijn die niet van harte zal kunnen instemmen met de vijfvoudige doelstelling van Rick Warren. Iedere christen moet op grond van de Bijbel wel instemmen met de belangrijkheid van het aanbidden van de Heer. Wie zou er ooit de onderlinge geestelijke gemeenschap en het beelddragen van Christus onbelangrijk kunnen vinden? Of wie kan met de Bijbel in de hand het priesterschap van de gelovige en evangelisatie als onbelangrijk afdoen? Toch blijft het mogelijk dat men hier en daar soms enige bedenkingen kan hebben tegen de invulling die er aan gegeven is. Soms kan men zelfs het gevoel hebben dat hier en daar mensen op het verkeerde been worden gezet. Maar bij het positieve materiaal zijn er, bij een zuiver onderscheidingsvermogen, zoveel aanknopingspunten te vinden om er bij de behandeling een betere invulling aan te geven.

Wat zijn frontgenoten?
De Bijbel leert ons om vooraan te staan in goede werken. Frontgenoten zijn mensen, die om de één of andere reden in dezelfde strijd een front vormen. Ze ervaren ieder voor zich, vanuit eigen levenssituatie, een bepaald iets als heel belangrijk, om dit na te streven. Het opheffen van een bepaalde wantoestand of om een bepaald onrecht tegen te gaan. Het werken daaraan brengt hen ertoe om voorop te gaan. Op allerlei andere gebieden zou het best kunnen zijn, dat men mijlenver uit elkaar ligt. Zo kunnen protestanten, katholieken en islamieten frontgenoten zijn, omdat men het met elkaar eens is t.a.v. euthanasie, abortus en homohuwelijk e.d., terwijl men op andere gebieden zelfs radicaal tegenover elkaar kan staan, zoals bij heiligenverering of eerwraak.

Grenzen en marges
Het is natuurlijk niet altijd even duidelijk waar de grens ligt tussen bondgenoot en frontgenoot. De één zal er grotere marges op nahouden dan de ander. Als het gaat om geestelijke zaken dan zullen Bijbelgetrouwe christenen zich willen baseren op 2 Kor. 6:14-16. “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen v.v.”! Dit betekent echter niet, dat we op geen enkel gebied, gezamenlijk met anderen, in maatschappij en politiek een bepaalde wantoestand zouden kunnen tegengaan. Al is men dan geen bondgenoot, dan toch wel frontgenoot. Als christen zijn we bondgenoot van de Messiasgelovige Joden en Palestijnen, terwijl we frontgenoot zijn met Israël in haar strijd tegen verdachtmaking en terrorisme. De Christen-Unie zal zich enerzijds bongenoot weten met de SGP en anderzijds soms zelfs frontgenoot met GroenLinks. Het meest effectief is, dat je tegelijkertijd bondgenoot en daardoor automatisch ook frontgenoot bent. Bij het stemmen over de ‘grondwet’ voor de EU is de ChristenUnie zelfs een frontgenoot van de Socialistische Partij, maar daarom nog niet een bondgenoot daarvan.

Joop Schotanus