Christus is opgewekt

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
De opwekking van Christus werd weersproken. Die weerspraak is niet nieuw of voor het eerst voortgekomen uit het brein van God loochenende theologen, die vandaag bestsellers verkopen waarin hun lasteringen wereldkundig gemaakt worden. Al vanaf het vroegste moment werd de opwekking weersproken, ook toen waren het theologen die voorop gingen in geloofsafval. Nu doel ik op de leugen van de Joodse raad door Mattheüs beschreven.
Moeten we de discussie zoeken, de degens kruisen en hen van repliek dienen? Paulus schrijft zijn brief aan de Korinthiërs, dat wil zeggen aan broeders en zusters in geloof. Mannen en vrouwen die het zaligmakende geloof in Jezus hebben en hun heil van de Levende verwachten.
We lezen in de bijbel nergens over discussies met ongelovigen of loochenaars. In de bijbel gaat het om verkondiging en proclamatie: ‘Jezus leeft, de Heer is opgestaan, Christus is opgewekt’. Ook in 1 Korinthe 15 gaat het niet om een dispuut met ongelovigen. Hier beschrijft Paulus op heldere wijze dat de Heer leeft en legt uit, welke blijde aspecten dat heeft voor ieder die gelooft.

Christus als eersteling
Paulus schrijft ons dat Christus als eersteling is opgewekt. Het woord eersteling was een begrip in de joodse wereld. Het was de eerste schoof van de gerstenoogst die naar de priester gebracht moest worden en deze zou de schoof voor het aangezicht van God naar alle richtingen bewegen. Deze ‘Spruit des Heren’ (Jesaja 4:2) was aangenaam voor God en werd door Hem aangenomen. Onze Heer is opgestaan op de dag dat de eersteling als een beweegoffer aan de Here God werd aangeboden. Een duidelijke aanwijzing, het schaduwbeeld in Christus werd vervuld. De priester bewoog de schoof in alle richtingen van de wereld. Wij weten en geloven dat het offer en de opstanding van onze Here en Heiland een blijde boodschap is voor alle volken en natiën waar ook ter wereld.

Op de dag dat de eersteling werd aangeboden, moesten er ook offers worden gebracht, onder andere, een gaaf eenjarig schaap. Het volk mocht zelf pas eten, nadat aan de Here God de dank voor de zegen was betaald. Zo mogen ook wij, die weten te leven uit de genade Gods door de opstanding van de Here Jezus, iedere dag met Hem beginnen. Iedere maaltijd Hem danken, ja al onze activiteiten in Zijn hand leggen. In Spreuken 3:9 lezen we: ‘Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten’.

Vervolgens die van Christus zijn
Na de aanbieding van de eerstelingsgave, de gerstenschoof, zoals we dat zagen, begint het oogstfeest. Overal op aarde worden oogstfeesten gevierd. Afhankelijk van de landstreek en de vruchten die daar verbouwd worden ligt het accent op bijvoorbeeld koren of wijn. Meestal vreugdevolle feesten, maar helaas dikwijls ook feesten die in braspartijen overgaan. Zelden heeft men oog voor Hem die de aarde tot ons welzijn zegent. In Israël kende men ook dergelijke gebruiken die door de Here God zelf waren ingesteld. Veel van die gebruiken en feesten zijn profetische handelingen of gebeurtenissen die verder wijzen en dieper graven dan wat voor ogen is. Zo zagen we dat, zoals boven beschreven, bij de aanbieding van de eerstelingsgave. Ook het daaropvolgende wekenfeest is meer dan zomaar een natuur- of oogstfeest. Zoals de Eersteling wees op Christus, zo mag het oogstfeest wijzen op de inzameling van allen die tot geloof in Hem komen. We spreken over de gemeente. We zijn van Christus, we horen bij die oogst, waarvan Hij de eerste is, aangeboden en aangenomen door God de Vader.
Er kan geoogst worden, nadat er is gezaaid. Christus als het zaad is in de aarde gezaaid. Hij is gedood, gestorven. Dat stervenslot wacht ieder mens. Wie sterft in geloof in Hem die is opgewekt, weet dat hij evenals Christus, eenmaal uit het graf zal mogen herrijzen. De opstanding van Christus betekent immers: ‘Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn’.

Bij Zijn komst
Het maakt blij deze dingen te zien, Paulus argumenteert vanuit de opstanding van Christus bijna in een rechte lijn naar de (weder)komst van de Heer. Die wederkomst zal voor allen die uit geloof leven of in geloof gestorven zijn betekenen, dat we net als de Here Jezus opgewekt zullen worden. Zij die gestorven zijn mogen opstaan uit het graf, wij die leven zullen in een ogenblik veranderd worden. Nee, de opstanding van de Heer is ons niet gegeven als discussie stuk met hen die toch niet willen geloven. Het is het Woord dat verkondigd moet worden.

Blijde boodschap die de wereld ingedragen moet worden. Het is een woord van hoop en verwachting. Christus is opgewekt, ook voor u, we mogen dat geloven en leven uit en met die rijke belofte.

Ds. Henk Schouten