Christus kennen en leven in de gehoorzaamheid

dr. A.W. Tozer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 24
“Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie” Openb. 19:10

Charles G. Finney, een groot Amerikaans opwekkingsprediker, geloofde dat bijbelonderricht zonder toepassing erger was dan in het geheel geen onderricht en dat het beslist schadelijk was voor de toehoorders. Ik vond dit altijd een overdreven standpunt, maar nu, na jaren van ervaring, ben ik de waarheid ervan gaan inzien en deel ik zijn standpunt volkomen. Er is haast niets zo saai en doelloos als bijbelonderricht eenvoudig ter wille van het bijbelonderricht.

Wanneer de waarheid gescheiden wordt van het dagelijks leven is zij geen waarheid meer zoals de Bijbel die ziet, maar iets geheel anders en van weinig waarde. Theologie is een aantal feiten aangaande God, de mens en de wereld. Deze feiten kunnen ons voorgehouden worden alsof ze waarde hebben in zichzelf; en hier ligt een valstrik, beide voor de leraar en de toehoorder.

De Bijbel is, onder andere, een boek waarin waarheid wordt geopenbaard. Ik bedoel dat er bepaalde dingen in worden geopenbaard die door de meest briljante geest nog niet ontdekt zouden kunnen worden, want deze dingen zijn van zulk een aard dat ze door de natuurlijke mens eenvoudig niet uit te vinden zijn. Ze waren als het ware verborgen achter een sluier en tot op het tijdstip dat bepaalde mannen, gedreven door de Heilige Geest, die sluier oplichtten, kon de sterfelijke mens ze niet kennen. Deze ontsluiering van onbevattelijke dingen noemen we: Goddelijke openbaring.

De Bijbel is echter meer dan een boek over voordien onbekende feiten over God, de mens en het heelal, want hij is ook een boek van vermaning en wel op grond van die feiten. Verreweg het grootste gedeelte van dit boek is gewijd aan een ernstig streven de mens er toe te brengen zijn leven te veranderen en zijn wandel te brengen in overeenstemming met Gods wil, zoals die daarin duidelijk geopenbaard wordt. Nog geen enkel mens is er beter van geworden te weten dat God in den beginne de hemel en de aarde schiep. De duivel weet dat ook maar al te goed evenals Achab en Judas Iskariot het wisten. Niemand wordt er beter van te weten dat God de wereld der mensen alzo lief had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf om te sterven voor hun verlossing. Er zullen miljoenen mensen in de hel zijn die dit weten. Het erkennen van de waarheid van de theologie is van nul en generlei waarde, totdat... wij aan die waarheid gehoorzaam willen worden.

Uit: "Nuchterheid en Extase"
Gedachten over het geestelijk leven

Dr. A.W. Tozer