Claim God niet voor uw eigen mening

Dirk van Genderen • 94 - 2018 • Uitgave: 8
Tijdens een gebedsdienst wordt iemand genezen. Prijs de Heere, halleluja! Het genezingsbericht gaat rond in de christelijke wereld. Als videofilmpje op YouTube. Wat een wonder! Helaas verschijnt enkele weken later een vervolgbericht. De betreffende persoon is toch niet genezen…

Een Amerikaanse christelijke leider lanceert een opmerkelijke stelling: ‘Donald Trump is de Kores van de 21e eeuw’. Binnen een jaar nemen steeds meer christelijke leiders deze stelling over, ook in Nederland. Maar is dit wel waar? Hoe weten we zo zeker dat God Trump als een Kores in het Witte Huis heeft geplaatst?

Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan met voorbeelden, onder meer over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waarover verderop meer. Ik meen dat wij te gemakkelijk, te snel God claimen/manipuleren om dingen te laten gebeuren, of om onze eigen meningen kracht bij te zetten.

Is Donald Trump Gods speciale gezant?
Het is verbazingwekkend dat zoveel christenen zo’n bijzondere plaats toekennen aan de Amerikaanse president Donald Trump. Alleen omdat hij pro-Israël is, vóór het leven en goede contacten heeft met bepaalde christenen. Ze zien hem als de nieuwe Kores, door God gegeven, om Gods plannen met Israël versneld in vervulling te laten gaan.
Laten we terughoudend zijn met dit soort stellige uitspraken. Of hebben degenen die Trump als Gods speciale gezant zien, soms een rechtstreeks lijntje met de hemel, waardoor ze dit soort boodschappen te horen krijgen?
En zeker, de beslissing van Trump om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, is toe te juichen. Maar nog geen enkele keer heeft Trump gesproken over Jeruzalem als de ondeelbare hoofdstad van Israël. Dat moet ons voorzichtig doen zijn. Het lijkt er sterk op dat als hij het over Jeruzalem heeft, hij de status van de Oude, oostelijke Stad, in het midden laat, terwijl juist daar de oude geschiedenis van Jeruzalem ligt.

Ophef over ‘genezing’, die niet waar blijkt te zijn
Een andere kwestie. Een aantal weken geleden was het groot nieuws: Tijdens een bijeenkomst met Martin Koornstra van Royal Mission op Urk zou er een wonderlijke genezing hebben plaatsgevonden. Het been van Albert Bos zou zijn genezen. Hij liep op krukken, omdat zijn linkerbeen zo beschadigd was dat de verbrijzelde botten niet meer aan elkaar wilden groeien. Al vier jaar had hij voortdurend pijn.
In de naam van Jezus werd die avond genezing uitgesproken over hem. Albert tilde zijn krukken op, belastte zijn beschadigde been – dat in het gips zat – en voelde geen pijn meer. God werd geprezen en gedankt voor deze wonderbaarlijke genezing.
Websites als CIP brachten het nieuws groot en ook anderen namen dat over. Een filmpje van het gebeuren in de dienst werd direct op internet gezet en door vele duizenden mensen bekeken. Velen reageerden met grote dankbaarheid naar God toe. Anderen vroegen zich af of er niet te snel van werd uitgegaan dat hier een wonder was gebeurd. En veel zieken begrepen niet waarom hij wel, maar zij niet werden genezen.

Enkele weken later bleek bij controle door de arts dat het bot toch niet aan elkaar gegroeid was en dat de pijn was teruggekomen. De teleurstelling bij Albert en zijn vrouw Carla was groot. “Toch is er wel iets veranderd,” vertelde Carla aan Martin Koornstra, die erover schrijft op de website van Royal Mission. “De pijn is beduidend minder, Albert loopt na jaren weer stukjes door het huis en het geestelijke leven in ons gezin is enorm verdiept.”
Koornstra biedt excuses aan voor dit hele gebeuren en dat is te prijzen in hem. Hij schrijft: ‘Als ik een genezingsdienst leid, moedig ik mensen altijd aan om hun ‘genezing’ of ‘herstel’ te laten checken bij een arts. Ik heb dit zelf niet toegepast. Zonder controle van een dokter of specialist heb ik dit filmpje online gezet en beweerd dat deze man compleet genezen was. Daar ben ik echt de fout ingegaan en daar bied ik supporters én critici volmondig mijn excuses voor aan. Ik heb in mijn regelmatige contacten met Albert en Carla ook vergeving gevraagd voor mijn “te snelle publicatie”.
Toen ik hoorde van Carla dat Albert slechts zeer gedeeltelijk genezen is, heb ik eerst flink gehuild. Mijn verdriet ging over de schade die dit zou toebrengen aan het Koninkrijk van God. (…) In elke genezingsdienst benoem ik duidelijk dat lang niet iedereen geneest en dat ik oprecht meeleef met degenen die ziek naar huis gaan. (…) Mijn tranen waren ook voor Albert, Carla en hun gezin. “Heer, houd ze vast!” Ik heb meteen voor ze gebeden dat de teleurstelling hen niet verder van God af zou brengen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Dank U, Jezus.’ Tot zover Martin Koornstra.

Hopelijk is dit hele gebeuren een les voor allen die zo krachtig inzetten op genezing van zieken. En zeker, daar mogen we om bidden, God geneest, ook vandaag, maar laten we geen onrealistische verwachtingen wekken. Niet iedereen wordt genezen. Ik weet van mensen met kanker in een vergevorderd stadium, die vast geloofden in hun genezing, die nog niet zichtbaar was maar wel zichtbaar zou worden. Onvoorbereid en zonder afscheid te nemen van hun geliefden overleden ze.
Laten we altijd nuchter blijven, waken in de gebeden en het van de Heere verwachten, in dagen van ziekte, maar ook als we gezond zijn.

Israël en het Joodse volk
Ook als het over Israël en het Joodse volk gaat, klinkt nogal eens de stelling dat bepaalde ontwikkelingen vervulling van Bijbelse profetie zijn. We moeten ook hier voorzichtig mee zijn. Een paar voorbeelden.

Christelijke leiders zeggen en schrijven nogal eens dat de wereldwijde haat tegen Israël toeneemt. Dat zou één van de bewijzen moeten zijn voor de spoedige komst van de Heere Jezus.
Toch klopt dit geschetste plaatje absoluut niet. Het is niet waar dat steeds meer landen zich tegen Israël keren. Integendeel. De betrekkingen tussen Israël en tal van andere landen worden juist steeds beter, ook met verscheidene Arabische landen, onder wie ook Saoedi-Arabië. Hierin speelt mee dat Iran een gezamenlijke vijand is.
Zo bestaan er warme banden tussen Israël en het moslimland Azerbeidzjan. De sjiitische meerderheid van het land neemt het initiatief in een omwenteling in de moslimwereld wat betreft de houding naar Israël toe. Was er eerst vooral haat en vijandschap richting Israël, nu beginnen de relaties zichtbaar te verbeteren. Ambassadeur Elin Suleymanov van Azerbeidzjan sprak zelfs op de AIPAC Conferentie, de grootste pro-Israël conferentie die jaarlijks in Amerika wordt gehouden. Hij gaf aan dat Israël en Azerbeidzjan zeer nauwe banden onderhouden.

Ook overwegen steeds meer landen hun ambassades te verplaatsen naar Jeruzalem. Na Amerika en Guatemala kondigden ook Paraguay en Honduras aan dat ze ‘in principe’ klaar staan om hun ambassades te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Ze lieten dat weten na ontmoetingen met de Israëlische premier Netanyahu.
Ook uit Tsjechië komen geluiden die erop wijzen dat dat land zijn ambassade wil verplaatsen naar Jeruzalem. In Roemenië en Griekenland wordt eveneens nagedacht over eenzelfde stap. Premier Netanyahu zei onlangs in Brussel goede hoop te hebben dat de meeste Europese landen hun ambassades naar Jeruzalem zullen verplaatsen.
Ik bid om en zie uit naar de dag dat ook ons land zich bij deze landen gaat voegen. Laten wij niet het laatste land zijn dat deze stap zet, maar ons scharen in de voorhoede. Dit zijn opmerkelijke ontwikkelingen en de vraag is wel hoe dit past in het profetische Woord. Tegelijk is het zo dat de houding tegenover Israël in een ogenblik ook weer kan omslaan, door berichtgeving in de media over Israël of door een gewapend conflict. Laten we blijven bidden om de vrede van Jeruzalem, de shalom, de komst van de Messias, de Heere Jezus. Als de Vredevorst zal alleen Hij ware vrede brengen.

Eerbied voor Gods Woord
Eerbied voor de Heere en voor Zijn Woord zal ons behoeden voor het te lichtvaardig claimen van de vervulling van profetieën of het manipuleren van Gods Woord. Hebben we nog ontzag voor Hem? Beseffen we Wie Hij is? Zijn we ons ervan bewust dat Hij tot ons spreekt door Zijn Woord?
Laat het ons verlangen zijn dat we in ons denken, in onze uitleg van Zijn woorden, geleid worden door de Heilige Geest, Die ons in alle waarheid wil leiden. Praat niet te snel anderen na, pas op voor het lichtvaardig vervuld verklaren van een profetie bij een bepaalde gebeurtenis. De Bijbel is geen puzzelboek! 2 Petrus 1:20 zegt: ‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.’

Misbruik Gods Naam niet door schreeuwend, strijdend en vechtend Gods genezing van zieken te claimen en Hem op deze manier te manipuleren. Zo deed de Heere Jezus het ook niet. Hij sprak en het gebeurde. En wees eerlijk. Je bereikt er niets mee door tegen een zieke te zeggen: ‘Je bent genezen in Jezus’ Naam, prijs de Heer’, terwijl je vooraf al weet dat de kans groot is dat het niet zal gebeuren. Wees bescheiden, besef dat het voor 100 procent genade van de Heere is wanneer Hij genezing schenkt. En belangrijker dan genezing van ziekte is genezing, verlossing, bevrijding, vergeving van onze zonden. ‘Laten we in alles het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof’ (Hebreeën 12:2).

Dirk van Genderen