Commentaar - jrg. 81-19

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 19
Er komen steeds meer geluiden om de subsidie voor het christelijk onderwijs in ons land, af te schaffen. Vooral van de kant van de VVD en D66. Wat zouden ze toch hebben tegen het christelijk onderwijs? Ze wijzen vaak op het buitenland dat meestal ook geen christelijk onderwijs kent. Het zou goed zijn de geschiedenis van het onderwijs eens na te gaan. Scholen zijn altijd christelijk begonnen, net als ziekenhuizen. Ik las over het onderwijs in Amerika, waar in de zeventiende eeuw universiteiten als Harvard, Princeton en Yale werden opgericht met als doel jongemannen op te leiden om het Evangelie te verkondigen. Gaandeweg werd het lesprogramma verder uitgebreid. Pas in de negentiende(!) eeuw (1837) kwam daar het openbaar onderwijs in beeld, waarvan Horace Mann de grondlegger werd. Nog steeds werd ook daar de Bijbel onderwezen. In de twintigste eeuw werd de Bijbel, door John Dewey, losgemaakt van de academische studie; deze bracht met zijn Humanistisch Manifest een socialistische en antichristelijke filosofie het onderwijs binnen. Dertig jaar later (1963) werd het bijbellezen in de openbare scholen verboden. Het ontstane vacuüm werd direct opgevuld met tekstboeken vol immoraliteit, rebellie tegen de ouders, occultisme en andere zaken in strijd met Gods Woord. De geestelijke en culturele afbraak was begonnen. Nieuwe, christelijke scholen werden opgericht (1965) en ouders begonnen aan ‘homeschooling’- thuisonderwijs voor hun kinderen.

De ondergang van het Romeinse Rijk ging ook zo. De Romeinen kenden aanvankelijk een sterk gezinsleven met regels en opvoeding. Ouders gaven hun eigen kinderen les. Zo bouwden ze een sterke samenleving op. Toen vroegen ze de door hen overwonnen Grieken om hun kinderen te komen lesgeven. Die namen ook hun humanistische en immorele opvattingen over huwelijk, gezin en seksualiteit mee. Prostitutie door mannen en vrouwen was in de eerste eeuw van onze jaartelling helemaal geaccepteerd tot in de tempels. Wetten werden aangepast. Het gezag van ouders boette steeds meer in. Kinderen werden door anderen opgevoed. Het uiteenvallen van het gezin was het gevolg. Men duldde de waarheid van de Schrift en van Gods geboden niet. Christenen werden vervolgd. Zo ook vandaag. Christenen moeten worden bespot en belachelijk gemaakt. En ondertussen vraagt men zich af hoe het verder moet in de maatschappij. Waarden en normen moeten terugkomen, wordt er geroepen. De oorzaak is dat de waarheid van Gods Woord wordt afgewezen met als gevolg: desintegratie van het gezin, rebelse kinderen, criminaliteit, echtscheiding op grote schaal, het doden van ongeboren kinderen in de moederschoot, drugs en alcohol om de ellende te boven te komen. Nogmaals: wat hebben ze toch tegen het christelijk onderwijs?

Feike ter Velde
Hoofdredacteur Het Zoeklicht