Commentaar - jrg. 82-10

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 10
De Russisch-orthodoxe kerk noemde het een historische gebeurtenis van onschatbare waarde. Er werd gedoeld op een interreligieuze top. Meer dan honderd religieuze leiders kwamen drie dagen bij elkaar, om te spreken over thema’s als terrorisme, massavernietigingswapens, epidemieën, armoede en onderwijs.
Helaas stond er in de krant niet bij geschreven dat deze groep religieuze leiders in dit alles tekenen van de eindtijd zagen, terwijl de aansluiting hiervoor makkelijk in Matteüs 24 gevonden had kunnen worden. Ik las ook niet van een oproep tot levensheiliging of tot bekering en aanvaardig van Jezus Christus als de enige weg waardoor mensen behouden moeten worden.
Dat zou ook een moeilijke boodschap geweest zijn voor deze groep. De interreligieuze top bestond namelijk uit afgevaardigden van verschillende religies. Niet alleen van de verschillende christelijke denominaties, maar ook van Jodendom, Islam, boeddhisme, hindoeïsme en shintoïsme. Het doel was vooral te zoeken naar religieuze eenheid. Zelfs de paus deed een duit in het zakje; bij monde van kardinaal Walter Kaspar riep hij christenen op de ander uitnemender te achten dan zichzelf, waarbij christenen de belijders van andere religies als gelijkwaardig moeten beschouwen.

Ik wil belijders van andere religies in heel veel opzichten als gelijkwaardig beschouwen. Zonder Christus echter zijn zij verloren, daar ligt een enorm verschil. Ik las niet dat de paus dat gezegd heeft.
Deze religieuze top is de bevestiging van het profetisch woord. Dat leert ons dat er een valse religie aankomt. De Here Jezus zelf waarschuwt voor verleiding. De apostel Johannes schrijft zeer nadrukkelijk over de valse profeet. Deze persoon zal de wereld ertoe verleiden het beeld en het beest te aanbidden. Paulus schrijft aan Timotheüs dat de mensen naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeen zullen halen.

Deze religieuze top bevestigt, met zoveel andere tekenen, dat het moment niet ver meer kan zijn dat de gemeente wordt thuisgehaald. De antireligie ontwikkelt zich op de puinhopen van een verworden christendom. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen.

Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht