Corona - het andere verhaal

Harry Honigh • 97 - 2021 • Uitgave: 4
Het coronavirus heeft Nederland sinds maart 2020 in een soort wurggreep die in 2021 onverminderd door lijkt te gaan. Omdat we ‘in oorlog zijn tegen een onzichtbare vijand’ hebben we te maken met maatregelen die ons inderdaad doen denken aan de oorlogstijd. Waarom die grote angst en is deze terecht? Hoe moeten wij als christenen hiermee omgaan?

Veel vragen

Corona is bij lange na niet het killer-virus gebleken waar in februari 2020 voor werd gewaarschuwd, toen gevreesd werd voor honderdduizenden doden, alleen al in Nederland. Het aantal sterfgevallen na de eerste golf bleek vergelijkbaar met andere zware griepseizoenen.
Het is zeker niet mijn bedoeling met dit artikel corona te bagatelliseren. Achter elk getal zitten menselijke drama’s die we niet mogen onderschatten. Toch rezen er in een vroeg stadium al vragen:

• Waarom krijgt corona zoveel meer media-aandacht dan andere dodelijke ziektes die net zoveel of soms meer slachtoffers maken?
• Waarom zijn er nu ineens maatregelen nodig die het hele openbare leven ontwrichten?
• Waarom horen we in de media nauwelijks kritische vragen over bijvoorbeeld het effect en de proportionaliteit van de maatregelen?
• Waarom wordt ieder die sterft met corona automatisch geteld als gestorven aan corona, ongeacht onderliggende ziekten? Het bleek al snel dat vrijwel alle coronadoden ook aan onderliggende ziektes leden, vaak zelfs terminaal waren.1

Klokkenluiders
Er waren van meet af aan ook tegengeluiden. Zo riep de GGZ op 28 juli 2020 de beleidsmakers op om onmiddellijk te stoppen met de coronamaatregelen. Zij stelden dat de maatregelen buitenproportioneel en weinig of niet effectief zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.2
Sinds het uitbreken van de eerste golf groeide het aantal deskundigen met ernstige kritiek op de coronamaatregelen gestaag. Zo is The Great Barrington Declaration getekend door ca. 13.000 artsen, professoren en wetenschappers uit de zorg.3
Velen van hen stellen hun carrière in de waagschaal om ons te wijzen op tegenstrijdigheden in het gekozen beleid. Zij waarschuwen voor een tunnelvisie die miljoenen mensen ernstig beschadigt.

Wat is hun boodschap?
Op de website van Het Zoeklicht vindt u interviews met een aantal van deze klokkenluiders. Op deze plaats volsta ik met een korte opsomming van de belangrijkste punten van kritiek die zij vrijwel allemaal gemeen hebben.
Om te beginnen wijzen zij er op dat de PCR-test, de basis van het hele coronabeleid, ongeschikt is om de aanwezigheid van een actief virus aan te tonen. De testresultaten bevatten te veel fout-positieven. Ook waarschuwen zij voor de ernstige gevolgen van lock downs, avondklok, mondkapjes, angstgevoelens en extreme hygiëneregels voor onze gezondheid.

Verder wijzen zij op de psychische gevolgen voor miljoenen mensen die hun baan verliezen, die hun bedrijf kapot zien gaan, mensen die verstandelijke beperkingen of psychische problemen hebben. Zij waarschuwen voor de sterke toename van psychische problemen en zelfmoorden bij kinderen, voor de in eenzaamheid stervende ouderen en voor de dramatische groei van werkeloosheid, honger en sterfte in derdewereldlanden. En dan zijn er nog de vele duizenden die lijden aan andere ziekten dan corona, voor wie de behandeling later of te laat komt.
Helaas lijkt er in de media en bij de beleidsmakers weinig aandacht voor al deze ‘bijwerkingen’ van deze oorlog tegen corona. Volgens een rapport van Gupta Strategists is de schade (in verloren levensjaren) door de maatregelen tegen corona ca. 20 keer zo groot als de schade door corona zelf.4 De gevolgen voor de derde wereld nog niet meegerekend.

Nuchter en waakzaam
Het is met dit schrijven niet mijn bedoeling u als lezer onvoorzichtigheid ten aanzien van corona aan te praten, maar om het gevaar niet te overdrijven. Corona is geen ‘gewone griep’, maar als de klokkenluiders gelijk hebben, is er geen reden voor de grote paniek die we nu om ons heen zien. De kans om te sterven aan corona is, zeker voor hen die jonger zijn dan 60/65 jaar zo klein dat het geen zin heeft om deze groep massaal te testen, te isoleren en te vaccineren. Dan zou de schade, zowel materieel als immaterieel, een stuk kleiner zijn.
Tot zover de klokkenluiders.

Totalitaire trekken
Maar er is meer. Het is erg verontrustend hoe gemakkelijk de genoemde wetenschappers en anderen die het niet eens zijn met het gekozen beleid, gebrandmerkt worden als complotdenkers en een gevaar voor de maatschappij. Hun artikelen worden van internet gehaald of door ‘onafhankelijke fact-checkers’ van een brandmerk ‘fake news’ voorzien. Interviews met hen worden regelmatig van YouTube verwijderd.
We hebben het hierbij niet over relletjesschoppers en sensatiezoekers, maar over gerenommeerde wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, professoren, doctors, artsen die een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het debat over en de bestrijding van corona.
Is dit alles nog in het belang van de bescherming van de democratie en de volksgezondheid en het welzijn van onze kinderen? Of zijn we misschien hard op weg een politiestaat te worden en getuige van de geboorteweeën van de dictatuur van het Beest (Openbaring 13)?

Verplichte vaccinatie?
Een andere zorgwekkende zaak is die van het in allerijl ontwikkelde corona-vaccin. Zijn de mRNA vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna wel vaccins of gaat het om gen-therapie? De simpele gedachte is dat je eigen cellen na vaccinatie met het mRNA, zelf de benodigde afweerstoffen gaan maken. Ze zitten duidelijk nog in een testfase. Er is veel onzekerheid over de effectiviteit en de veiligheid van deze beide vaccins. Kunnen ze onze genetische code en ons immuunsysteem beïnvloeden? De tijd zal het leren, maar ik moet niet denken aan de grote aantallen mensen die aan dit gevaarlijke experiment blootgesteld worden.5 Maar met behulp van massale reclame en dreiging met inperking van onze persoonlijke vrijheden moeten we over de vaccinatie-streep geduwd worden.6 Is er straks nog sprake van vrije keuze? Zien we binnenkort op de deuren van winkels, restaurants, musea, stations en sportgelegenheden de mededeling: “Verboden voor niet-gevaccineerden”?
Een ander verontrustend ‘detail’ is dat een aantal producenten, waaronder Astra Zeneca, voor hun vaccins cellijnen met weefsel van geaborteerde baby’s gebruikt!7 Deze onsterfelijk gemaakte cellen komen uit twee, in de jaren ’70 en ’80, geaborteerde foetussen.

Corona en geld
Bij het wereldwijd en voortdurend testen en vaccineren gaat het om veel geld en gigantische winsten. Oxfam meldt in september 2020 “dat de coronacrisis een zorgwekkende economische trend lijkt te versnellen, namelijk de concentratie van economische macht in de handen van een paar, steeds groter wordende bedrijven.”8 ‘Wie betaalt, bepaalt.’ Zijn zij wellicht de voorlopers van de ‘kooplieden, de groten en machtigen der aarde’ van de eindtijd (Openbaring 18:3, 11, 15 en 23)?

Corona en politiek
Maar het lijkt erop dat het bij corona en de wereldwijde vaccinatiecampagne over meer gaat dan alleen over volksgezondheid en geld. Zowel op landelijk als op wereldniveau wordt corona ingezet voor globalistische doeleinden. Op wereldniveau lijkt men nu werk te willen maken van een oude droom: de nieuwe wereldorde, waarvan de actieplannen als VN Agenda 219, VN Agenda 203010 en The Great Reset van het WEF (World Economic Forum)11 vandaag open en bloot op internet staan. Met versluierende termen, zoals ‘duurzaamheid’, ‘globalisering’, ‘vergroenen’, ‘het nieuwe normaal’, ‘orde scheppen’ en ‘build back better’ beweert men de aarde te kunnen redden, maar dan wel ten koste van veel van onze vrijheden en de scheppingsorde van God. Het doel is een wereld die niet democratisch, maar door een rijke technische elite geregeerd gaat worden. Niet voor niets spreekt men over een ‘vierde technische revolutie’. Het lijkt daarbij niet langer te gaan om het belang van de burger. De leus van het WEF is dan ook: Niet alleen de wereld, maar WIJ moeten veranderen. Dat betekent totale controle van deze elite over onze wil, levensstijl, gedachten en verlangens.
Ik vrees dat deze geopolitieke doelstellingen en de astronomische winsten die men hoopt te maken de belangrijkste antwoorden vormen op de vragen die ik aan het begin van dit artikel noteerde en op de vele tegenstrijdigheden in het huidige coronabeleid.

Conclusie
De toenemende censuur en repressie, het dwingende vaccinatiebeleid, de wereldwijde politieke ambities, de angst bij de bevolking, die voortdurend aangewakkerd lijkt te worden, de miljardenwinsten die gemaakt worden en de grote schade bij vele miljoenen mensen, waar weinig oog voor is, dan vrees ik dat we afglijden naar een wereldwijd totalitair systeem, zoals we dat nu al kennen in China en Noord-Korea.
Als we de huidige ontwikkelingen in de wereld naast de Bijbelse profetieën leggen, zien we dat de ontwikkelingen in de richting van de eindtijd door de coronamaatregelen in een stroomversnelling zijn gekomen. Ik denk daarbij aan mensen die elkaar zullen aangeven en haten, de liefde die zal verkillen, het contante geld dat versneld zal verdwijnen enz. We lezen het allemaal in Mattheüs 24, Openbaring 13, 17 en 18. De mensheid is bezig met het bouwen van een nieuwe toren van Babel (Genesis 11:1-9).

Onze opdracht als christenen
Net als de wereld, reageren ook christenen verdeeld op de gegevens die over hen uitgestort worden en de maatregelen van de overheid. Hier is een waarschuwing op z’n plaats: De satan wil niets liever dan gezinnen en gemeentes uit elkaar spelen. Laten we ons bewust zijn van de geestelijke strijd die hierachter zit en met begrip en geduld voor elkaar oplossingen zoeken. Gun de satan wat dat betreft geen winst. Blijf in gesprek met elkaar. Onderzoek samen Gods Woord en wat Hij te zeggen heeft over de tijd waarin wij leven.
Het is voor ons als christenen meer dan ooit belangrijk dat wij niet meegaan in de paniek en de liefdeloosheid, maar dat we, in een wereld die de voorzegde chaos van de eindtijd tegemoet gaat, rust en vertrouwen uitstralen. Maar dan geen vertrouwen op techniek of op menselijke leiders, maar op de Heere. Want ook als de chaos nog veel erger zal worden, ons leven is in Zijn hand! Dat is onze troost en hoop. Dat kan een geweldig getuigenis zijn in deze verwarrende tijd. En dan kunnen wij met Johannes zeggen: “Ja, kom, Heere Jezus! Kom spoedig!” (Openbaring 22:20b).
Daar zien we naar uit!

Harry Honigh


Voetnoten en overige bronnen, behorend bij het artikel ‘Corona, het andere verhaal’ van Harry Honigh in Zoeklicht 2021, nr. 4


Voetnoten


1) Prof. dr. Karina Reiß en em. Prof. Sucharit Bhakdi, dec. 2020, “Corona, vals alarm?“, pag. 13-33, De Blauwe Tijger, Groningen.
2) GGZ, “Brandbrief Professionals in de geestelijke gezondheidszorg over de coronamaatregelen”, mei 2020”: https://brandbriefggz.nl/ 
3) The Great Barrington Declaration, feb. 2021: https://gbdeclaration.org/ 
4) Gupta Strategists, 15 mei 2020, “Uit de wurggreep van corona “: https://gupta-strategists.nl/studies/uit-de-wurggreep-van-corona 
5) Bart van Tienen, huisarts, “Huisarts zag patiënt overlijden na vaccinatie: Je moet het heel serieus nemen”, 12 feb. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Rix90mSKzjY 
6) Marco Visser, 16 jan. 2021, Trouw, “Meerderheid Nederlanders voelt veel voor een light-variant van de vaccinatieplicht.” https://www.trouw.nl/binnenland/meerderheid-nederlanders-voelt-veel-voor-een-light-variant-van-de-vaccinatieplicht~b6ad3625/ 
7) Europees Instituut voor Bio-ethiek, feb. 2021, “Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken” https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek-11/ 
8) VRT/NWS, 10 sept. 2020: "Oxfam: Grootste multinationals zien winst in 2020 met 109 miljard dollar stijgen": https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/oxfam-grootste-multinationals-zien-winst-in-2020-met-109-miljar/ 
9) Geert Benedictus, “Op naar een nieuwe financiële wereldorde, de big reset”, Zoeklicht dec. 2020.
10) Kees Middelbeek. “Agenda 21: complottheorie over of complot van de VN?”, Zoeklicht jan. 2021.
11) World Economic Forum / The Great Reset:
Prof. Bob de Wit, hoogleraar Strategisch leiderschap, “The Great Reset, het complete verhaal”, 14 dec. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho 


Overige bronnen


Prof. dr. Pierre Capel, em. professor immunologie: “Hoe beïnvloeden emoties onze immuniteit in tijden van corona?”, 15 apr. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=cx1MYaupxQk
NOS nieuws, : “Hongerpandemie dreigt: Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers”, 16 mei 2020: https://nos.nl/artikel/2334114-hongerpandemie-dreigt-niet-corona-zelf-maar-gevolgen-maken-meeste-slachtoffers.html
Dr. Prof. Michaëla Schippers, “Over eenzame ouderen in verpleeghuizen”, OP 1, 13 jun. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=1RDhnLf_j3I
Dr. Peter Borger, moleculair bioloog, “Maatregelen zijn onnodig”, 20 jun. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=zvqoQn7R-pE&feature=youtu.be&app=desktop
Prof. Filosofie René ten Bos, “Coronastorm: hoe een virus ons verstand wegvaagde”, 11 jul. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=VDHtdBz3ZY8
Rosa Koiri, topexpert op het gebied van VN agenda’s en duurzaamheid: “Agenda 21: de opmars naar een nieuwe wereldorde”, 7 aug. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY
Drs. Mario Ortiz Buijsse, moleculair geneticus: “PCR test is verre van klinische diagnose”, 13 aug. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw&t=66s
Sam Brokken, lector gezondheidswetenschappen, “Naar een omgekeerde lockdown”, Artsenkrant 18 sep. 2020: https://www.artsenkrant.com/actueel/naar-een-omgekeerde-lockdown/article-opinion-49565.html?cookie_check=1606475314
Dr. ir. Carla Peeters, prof. dr. Wim Vanden Berghe en prof. dr. Mattias, “De coronatest is onbetrouwbaar en het testbeleid faalt”, HP de Tijd, 27 sep. 2020: https://www.hpdetijd.nl/2020-09-27/drie-wetenschappers-de-coronatest-is-onbetrouwbaar-en-het-testbeleid-faalt/
Dr. Prof. Michaëla Schippers, hoogleraar Erasmus Universiteit: “Corona, hoe zit het nou echt?’’, 28 sept. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ccmMsAZxZE4
Dr. Margareta Griesz-Brisson, neurologe, “Mondmaskers zorgen voor zuurstoftekort in je hersenen met schade als gevolg.” Gezond Wereld Nieuws, sep./okt. 2020: https://www.gezondwereldnieuws.com/mondmaskers-zorgen-voor-zuurstoftekort-in-je-hersenen-met-schade-als-gevolg)
Prof. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid, “Politieke angst stuurt coronamaatregelen”, RD 7 okt. 2020: https://www.rd.nl/artikel/878109-politieke-angst-stuurt-coronamaatregelen
Dr. Peter Borger, moleculair bioloog,, “Medisch-academische protestbeweging tegen lockdown”, 14 okt. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sENMH61eWdc
Dr. John Schulpen, “Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren”, 11 nov. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=FySGgOkmKnM
Dr. Peter Borger, moleculair bioloog, “Het PCR doek valt”, 26 nov. 2020: https://www.youtube.com/watch?v=bcVSwSxDn24
Els van Veen, huisarts, interview voor de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie, 6 dec. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=dvjVNtuy6tI
Prof. Dr. Theo Schetters, immunuloog, “Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, 6 jan. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=aWrZxCx6L6g
Prof. Mattias Desmet, is klinisch psycholoog, “Zijn coronacijfers wel zo feitelijk als ze lijken?” 14 jan. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=lytrdTqI2rs
Prof. Paul Frijters, hoogleraar welzijnseconomie, “Hoe groot is de sociale en economische schade van het corona-beleid”, jan. 2021: https://viruswaarheid.nl/informeren/hoe-groot-is-de-sociale-en-economische-schade-van-het-corona-beleid/
Jan Vingerhoets, huisarts, “Deze huisarts gruwt van ‘gedwongen’ inenting tegen corona”, 8 jan. 2021: https://www.bd.nl/brabant/deze-huisarts-gruwt-van-gedwongen-inenting-tegen-corona~af89d56f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Prof. Paul Frijters, hoogleraar welzijnseconomie, “Het effect van de Corona-paniek in arme landen”, feb. 2021: https://viruswaarheid.nl/belangrijk/het-effect-van-de-corona-paniek-in-arme-landen/
Bart van Tienen, huisarts, “Huisarts zag patiënt overlijden na vaccinatie: Je moet het heel serieus nemen”, 12 feb. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=Rix90mSKzjY
Evelien Peeters, internist en prof. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid, “Corona is geen vliegende Ebola. Waar blijft de exitstrategie?”, 13 feb. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=dGWEsIrtZrY
Maria-Louise Genet, juriste, ”Onderwerping bij wet voorzien: in gesprek met Maria-Louise Genet” (Het coronavaccin en de wet), 17 feb. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=eHQHvUTr-cI
Linda Hollink, dir. Basisschool, Hester Appelman, psycholoog en Indira van Tongerlo,“Wat doen we onze kinderen aan? 3 Vrouwen Luiden Noodklok!”, BLCKBX, 18 feb. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=DPK-QEqRcEs