Crimen laesae majestatis!

Hans van den Berg • 83 - 2007 • Uitgave: 14
Breek er je hoofd maar niet over, het is Latijn en staat voor: majesteitsschennis! Het Latijnse ‘majus’ duidt de hoogheid en soevereiniteit van goden, vorsten en andere hooggeplaatsten aan en in oude tijden, ook de hoogheid van het Romeinse volk! In de keizertijd werd er nauw naar gekeken en schending van het standbeeld van de keizer bijvoorbeeld, evenals het uitgeven en publiceren van stukken tegen de vorst werden met de dood bestraft en al het vermogen van de ‘schender’ werd verbeurd verklaard! Tot de Franse Revolutie werd dit Romeinse recht gehanteerd. Vanaf 1810 kwam daar verandering in en gold de Code Penal, waar in artikel 86 bepalingen stonden ter bescherming van de keizer en zijn familie. Tot 1886 gold deze wetgeving ook voor Nederland, maar daarna golden andere bepalingen om misdrijven tegen de koninklijke waardigheid te straffen, waaronder ook de ‘opzettelijke belediging van de koning of de koningin, de troonopvolger of een lid van het koninklijk huis’.
Kort geleden kwam dit oude artikel weer eens aan de orde, omdat een landgenoot de koningin beledigde door op straat lasterlijke en onzinnige dingen over haar uit te kramen. Onmiddellijk kreeg dit onderwerp alle aandacht en werd er zelfs gesuggereerd dit wetsartikel maar te schrappen omdat het niet meer van deze tijd zou zijn! En inderdaad, nu normen en waarden vervagen en gezag en ontzag, eerbied en fatsoen voor velen er niet meer toe doen, past het niet meer zo gauw om over zo’n zwaarbeladen woord als majesteitsschennis te spreken!
Toen ik hier over nadacht kwam ook Ehsan Jami en zijn optreden in m’n gedachten, de ex-moslim die o.a. de profeet Mohammed had vergeleken met Osama Bin Laden. Hoewel niet direct majesteitsschennis, kreeg hij na deze uitlatingen van voormalige geloofsgenoten vele doodsbedreigingen over zich heen en wordt hij, als burger en gemeenteraadslid van Leidschendam-Voorburg, sindsdien zwaar beveiligd! In veel moslimlanden waar strenge islamitische wetten gelden, worden christenen, vaak ex-moslims, gedood, gevangen gehouden en zwaar mishandeld, omdat ze god Allah en/of Mohammed en de Koran zouden hebben beledigd!
Kort geleden kwam, tot mijn verbijstering en die van vele anderen, bisschop Muskens met het idee om, ter wille van de lieve vrede, de God van de Bijbel voortaan ook maar Allah te gaan noemen! In het televisieprogramma Netwerk beweerde hij dat mensen het verschil tussen God en Allah hebben bedacht om er ruzie over te kunnen maken!! Hij ziet geen verschil, deze voormalige leider van Rooms Katholiek Nederland! Wat moet de Drie-enige God van hemel en aarde hiervan vinden? Majesteitsschennis?
En dan te bedenken dat de moslims zelf duidelijk aangeven dan hun god beslist niet dezelfde is als de God van de Bijbel. Op de Rotskoepel van de Al Aksa moskee in Jeruzalem staat met grote letters: ‘Allah heeft geen zoon’! De God die de hemel en aarde schiep - en sindsdien in stand houdt - heeft wel een Zoon, Jezus is Zijn naam! Die Zoon kwam naar de aarde en leerde mensen om de naaste lief te hebben, ja, om je vijand lief te hebben! De God die ik dien, is een God van liefde; Hij ging aan het kruis om de straf te dragen, die ik verdiende! Met dit Offer dat Jezus bracht, een explosie van Liefde, werd Hij de Redder van de wereld! Van mij, maar ook van jou, als je het wilt! Wil Muskens deze God, de hoogste Majesteit, gelijkstellen met een straffende god als Allah? Majesteitsschennis!
Moslims moeten van alles doen en hebben dan nog geen enkele zekerheid van genade! En tegenstanders moeten vernietigd worden, als het erop aankomt te vuur en te zwaard!
Arme moslims en moslima’s, ik zou ze zo graag de liefde van de Vader van de Here Jezus gunnen! De blijde Boodschap van het Evangelie van Jezus Christus is er ook voor hen! Dat zou de bisschop moeten belijden, na zoveel jaren van kerkleiderschap!
Velen werden naar hun mening gevraagd over deze uitspraak van de bisschop en er werd druk gediscussieerd. Ontstellend was het gebrek aan Bijbelkennis bij velen. Iemand zei: “God of Allah? What’s in a name? Als maar duidelijk wordt dat de islam en het christen- en jodendom dezelfde oorsprong hebben en dezelfde god aanbidden.” Wat zijn we verarmd als volk van Nederland, we zijn bestolen door duivelse machten, de Waarheid hebben we vaarwel gezegd en surrogaat is er voor in de plaats gekomen! We hinken op twee of meer gedachten en het motto is: alles moet kunnen! We mengen diverse goden door elkaar en maken er één van! Dat is Majesteitsschennis! En daarmee loochenen we de Waarheid; Jezus, de Zoon van God is die Waarheid, Hij zegt het zelf, en ook de Weg en het Leven!

En u en jij? Heb je de liefde van Jezus nog niet leren kennen? Of heb je nog nooit van Hem gehoord? Of gebruik je Zijn naam alleen als een vloek, als een krachtterm? Dat kan ook Majesteitsschennis zijn!
Weet je, God is Liefde en daarin onderscheidt Hij Zich van elke andere god. En Zijn genade is oneindig groot, maar op een keer houdt het op! Nu is het nog genadetijd, wanneer je dit leest! Van deze liefdevolle God moet er niets, je bent vrij om te kiezen, maar de belangen zijn enorm en van eeuwigheidswaarde! God gaf Zijn Zoon en Deze droeg de straf die u en jij en ik verdienden. Hij koos voor jou, Hij is het waard om nu voor Hem te kiezen! Voeg je bij Hem, onder de Majestas Domini, de verheven Majesteit des Heren! Dan ben je geborgen, voor nu en voor eeuwig!

U bent de grote Koning,
U bent de Vredevorst.
U bent de Heer van hemel en aard’,
U bent waarlijk Zoon van God.
Eng’len buigen voor U,
juichen in het koor voor U
Die het Woord bent van eeuwig leven;
Jezus Christus, U bent Heer.
Hosanna voor de Zoon van David,
de Koning aller koningen.
Glorie in de hoogste heem’len,
want Jezus de Messias heerst.
(Opwekking 166)

Hans van den Berg