Daniël 11 (c) - Satan verliest de controle

Gert van de Weerd • 84 - 2008 • Uitgave: 20
Schatgraven in de Bijbel:
De Profeet Daniël 11 (c)

Satan verliest de controle


We waren gebleven bij Daniël 11:40; aan het einde van de tweede helft van de Grote Verdrukking. Ook nu geven we een directe vertaling uit de grondtekst, omdat anders belangrijke details ontbreken.

40 Ten tijde van het Einde zal de koning van het Zuiden met hem de strijd aangaan. Dan zal de koning van het Noorden tegen hem aanstormen, met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal landen binnentrekken, hen overspoelen en er pijlsnel doorheen trekken.
De antichrist (hem) is dictator van de wereld geworden en heeft zijn masker laten vallen. Hij roept de oorlog tegen God uit en start een pogrom tegen allen die Hem dan nog durven dienen. Daarmee roept de aardbevolking de oordelen Gods over zich af. Door al die rampen zal chaos op aarde ontstaan en dat zal het rijk van de antichrist verzwakken. Die chaos geeft rivalen de kans om zich te doen gelden, namelijk de koning van het Zuiden en de koning van het Noorden.
Helaas kunnen we hier geen betrouwbare exegese geven. Bij een verdere verklaring van deze tekst moeten we daarom voorzichtig zijn. Waarschijnlijk is de koning van het Noorden dezelfde als Gog van Ezechiël 38 en 39. Dat lijkt vreemd, want beiden, de antichrist en Gog, zijn voortbrengselen van de satan. Valt de satan zichzelf aan… Dat is toch dom? Wel, hier lopen we tegen een typerende zwakheid van de satan aan. Satans vazallen zijn niet door liefde aan elkaar verbonden (zoals de Gemeente van Christus), maar door angst. Ze hebben dus geen enkele band met elkaar, behalve dat ze ondergeschikt zijn aan de Boze. Ze haten elkaar, dus zien ze er geen enkel probleem in als ze elkaar kunnen overtroeven. Daarom trokken Stalin en Hitler - beiden voortbrengselen van de satan - tegen elkaar ten oorlog. De geschiedenis herhaalt zich!

Hij zal landen binnentrekken, hen overspoelen en er pijlsnel doorheen trekken.
Waarschijnlijk zijn dat die landen, die rond het Sieraadland liggen.

41a Ook zal hij het Sieraadland binnentrekken en zeer velen zullen vallen.
Het Sieraadland is Kanaän of, zoals het nu heet, Israël. Dat land is dan wel een verbond met de antichrist aangegaan, maar het zal verscheurd worden door interne twisten. De reden laat zich raden. Met de oprichting van het beeld van het beest heeft de antichrist zijn masker afgeworpen. Schriftgelovige Joden zullen weigeren de antichrist en zijn beeld te aanbidden. Dat is niet acceptabel voor de antichrist, dus zal hij zijn greep op het land verstevigen om hen te kunnen oppakken. In Jeruzalem, waar de antichrist de absolute macht al eerder zal verwerven, zijn veel ‘ketters’ dan al opgepakt en vermoord. Alleen zij die goed verborgen worden, zullen het kunnen overleven. Zij zullen te laat reageren op het Bijbelse woord van Matteüs 24:15-18 om nog te kunnen vluchten: ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest geve er acht op - laten dan wie in Judéa zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.’

41b Maar Edom, Moab en het restant van Ammon, zullen gered worden uit zijn hand.
Kennelijk zullen de troepen van de antichrist deze landen sparen. De reden kennen we niet.

42 Dan zal hij zijn macht over de landen uitbreiden, evenals over het land Egypte. Er zal geen mogelijkheid zijn te ontsnappen.
De ondergang van de koning van het Zuiden en de koning van het Noorden, geeft de antichrist weer de volledige controle over de wereld. Er zal geen mogelijkheid zijn aan zijn hand te ontsnappen.

43a Hij zal controle verwerven over de verborgen schatten van goud en zilver,
Dit is een heel belangrijke mededeling die de wereldeconomie betreft. De controle over de verborgen schatten van goud en zilver is de macht over het economisch geldverkeer. Wie dat verwerft, zal de wereld in zijn hand hebben. Openbaringen 13:16 zegt daarover: ‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’
Alleen aanhangers van de antichrist zullen dan nog kunnen kopen en verkopen. Voor de gelovige is dan de supermarkt gesloten, evenals de banken, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en apotheken. Kortom, zij zullen de paria’s van de maatschappij zijn.

43b ja, ook over alle kostbaarheden van Egypte, met behulp van Libiërs en Nubiërs, die hem dienen.
De Libiërs en Nubiërs zijn het type van de ‘noord-volkeren’ van het Zuiderland. Uit vers 40 vernemen we dat de antichrist ook daar de absolute macht verwerft, dus wordt hier kennelijk gesproken van troepen die uit die landen zullen komen en hem dienen.

44 Maar berichten uit het oosten en uit het noorden zullen hem opschrikken. Dan zal hij, vervuld van een alles verterende woede, uittrekken, om velen uit te roeien.
We zijn nu aangekomen in de laatste weken van de Grote Verdrukking, kort voor de wederkomst van Jezus Christus. Plotseling krijgt de antichrist berichten over opstanden in het oosten en noorden. Deze berichten zijn kennelijk zo ernstig dat hij, vervuld van een alles verterende woede, met z’n totale macht uittrekt, om velen uit te roeien.
Over die bedreiging spreekt Openbaringen 9:13-21. Daar wordt gesproken van een reusachtig leger dat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Voor veel exegeten is dit een gigantisch volksleger uit China. Ook Openbaringen 16:12 spreekt over dit leger: ‘En de zesde (engel) goot zijn schaal uit op de rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.’
Vroeger dacht men dat de wereld achter de Himalaya-bergketen eindigde. Ook werd aangenomen dat de zon daar ‘geboren’ werd. De Bijbel blijkt, ook toen al, beter op de hoogte te zijn. Want daar, waar de zon opgaat, ligt een machtig land: het Oosterland (= China). Om dit enorme leger doortocht te geven, droogt het water van de Eufraat op.
Het is waarschijnlijk dat de antichrist door beide machten (die uit het oosten - China - en het noorden - Gog) tegelijkertijd aangevallen zal worden. Doel is Kanaän, het Sieraadland en de stad Jeruzalem, waar hij de macht reeds uitoefent. Die macht wordt nu betwist door machtige rivalen. Over deze gebeurtenis profeteert Micha 4:11 ‘Echter, dan zullen vele natiën tegen u vergaderd worden. Die zeggen: komt, laat ons de ogen in begeerte op Sion slaan.’ Maar ook Zacharia 12:2a ‘Zie! Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming, voor alle omringende volken, evenals Juda.’
Zo wordt het land Kanaän en Jeruzalem inzet voor de laatste slag!

Gert A. van de Weerd

Bron: Van de Weerd, Bijbelverklaring,
De Profeet Daniël, deel 1 en 2. Heeft u vragen, dan kunt u de antwoorden daar vinden. Het is in begrijpelijk Nederlands geschreven en een rijke bron aan informatie. De boeken zijn te bestellen bij Het Zoeklicht.