Daniël 12 (d) - De nalatenschap van Daniël

Gert van de Weerd • 85 - 2009 • Uitgave: 2
Schatgraven in de Bijbel:
De Profeet Daniël 12 (d)

De nalatenschap van Daniël


We geven een directe vertaling uit de grondtekst, omdat anders belangrijke details ontbreken. Voor de duidelijkheid herhalen we nog eens de tijdbalk om de profetie in een juist tijdkader te zetten.

Zeventigste jaarweek

11 Vanaf het tijdstip, dat het dagelijks offer wordt beëindigd en de gruwel, die verwoesting bewerkt, wordt opgesteld, is het twaalfhonderd negentig dagen.
De profetie van Daniël legt een ijkpunt neer. Dat is het moment waarop het dagelijks offer wordt beëindigd en de gruwel, die verwoesting bewerkt, wordt opgesteld. Als dat gebeurt, begint een periode te tellen die twaalfhonderd negentig dagen omvat. Dat zegt dus niets over zowel het begin als de einddatum in exacte termen. De mededeling heeft slechts waarde voor hen die in de Grote Verdrukking leven en dit zelf meemaken. Want alleen

Het dagelijks offer
De tempel wordt weer herbouwd. De profetie van Ezechiël 40-48 is duidelijk op dit punt. Ook leren we daaruit dat de offerdienst wordt hervat. Het lijdt geen twijfel dat die dienst door Schriftgetrouwe Joden zal worden verricht. De oprichting van het beeld van het beest in die tempel zal door hen als de opperste godslastering worden gezien. Het is volstrekte logica dat de aanvang van de bouw van het afgodsbeeld hen de ogen zal openen. Dan zullen zij beseffen dat de antichrist de Messias niet is, maar een dienaar van Satan; dat zij bedrogen zijn. Schriftgetrouwe Joden zullen zich ontzet van de antichrist afkeren en de tempel verlaten. Het is dus niet noodzakelijk dat de antichrist de dagelijks offers zal laten beëindigen. Dat initiatief kan ook van de priesters en levieten komen.

Een zware vervolging
De inwijding van het beeld van het beest zal, naar alle waarschijnlijkheid, op het midden van de laatste jaarweek plaatsvinden. Dat vormt tevens het begin van een staatsgodsdienst die de gehele wereld zal omvatten: de Babylonreligie. Deze afgodendienst zal verplicht worden opgelegd aan de gehele mensheid. Zij die niet zullen willen knielen voor het beeld van het beest en weigeren het te aanbidden, zullen worden vervolgd om gedood te worden. Openbaringen 13:15b ‘en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.’ Deze wereldwijde vervolging zal volgens Daniël 7:25 drieënhalf jaar duren. Over dat verschrikkelijke keerpunt in de geschiedenis, als het beeld van het beest wordt voltooid en er een geest van Satan in vaart, spreekt ook de Here Jezus. Matteüs 24:15 ‘Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest geve er acht op - laten dan wie in Judéa zijn, vluchten naar de bergen.’
Er zal dan kennelijk nog zo weinig tijd over zijn, voordat de antichrist het vluchten onmogelijk maakt, dat de Here Jezus elke vertraging om te vluchten als fataal aanmerkt (Matt. 24:17-20).

12 Welgelukzalig is hij, die verwachtende is en tevens dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt.
Er staat niet geschreven, waarom degene die de dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt, welgelukzalig zal zijn, maar dat laat zich raden. Want het is nogal wat, om de Grote Verdrukking te moeten ondergaan. Veel gelovigen zullen de eindstreep niet halen en vallen door de hand van de antichrist of door de oordelen Gods. Slechts een deel zal het geluk proeven om de komst van de Messias mee te maken. Zij zullen het Messiaanse Rijk mogen binnengaan; welgelukzalig zijn zij!

1335 en 1290 Dagen
Het verschil tussen de 1335 dagen en de 1290 dagen (vers 11) is 45 dagen. Dat is kennelijk de periode tussen de komst van de Messias op de Olijfberg en zijn troonsaanvaarding, waarmee tevens het Messiaanse Rijk wordt uitgeroepen. De profeet Zacharia spreekt daarover in hoofdstuk 14:4 (grondtekst): ‘Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, in het zicht van het oosten van Jeruzalem. Dan zal de Olijfberg in twee delen gespleten worden. Vanuit het oosten naar het westen zal een zeer grote kloof ontstaan. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, de andere helft zuidwaarts.’
De Olijfberg is de plaats waar de Here Jezus graag verbleef. Dat is de plaats waar Hij zwaar leed droeg (Gethsémane) en ook de plaats waar Hij ten hemel voer. Dat zal ook de plaats zijn, waar Hij zal wederkomen.

13 Maar gij, ga nu henen naar het einde, dan zult gij rusten. Maar gij zult opstaan om de u toebedeelde nalatenschap te ontvangen, aan het einde der dagen.
De taak van de profeet Daniël zit erop. De godsopenbaring is ontvangen en opgetekend.
Daniël is oud geworden, bij benadering 82 tot 87 jaar. Lang heeft hij de Almachtige gediend en nu is dan het einde gekomen. Dat ziet op zijn sterven, dat zal duidelijk zijn. God bereidt hem voor op de thuisreis.
dan zult gij rusten
Opvallend is dat de Heilige Schrift spreekt van rusten. Dat betreft tevens een wachten op de u toebedeelde nalatenschap die Daniël aan het einde der dagen zal worden toegekend. Dit betekent letterlijk dat Daniël kennelijk een soort slaapperiode staat te wachten. Een onbepaald tijdperk, na zijn sterven, waarin zijn geest zal rusten.

Opstanding tot zaligheid
Maar, de opstanding uit de doden wordt de geliefde profeet verzekerd. Niet op korte termijn, maar aan het eind der tijden. Dat zal plaatsvinden nadat de laatste der Dagen voorbij is gegaan. Dat is dus na het tijdperk van het Messiaanse Rijk. Over de eeuwige periode daarna spreekt de apostel Johannes in Openbaringen 21:1 ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan...’ Over deze heerlijke tijd spreekt ook Openbaringen 21:3 en 4 ‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite, zal er meer zijn, want de eerste dingen* zijn voorbijgegaan’ (* de eerste hemel en de eerste aarde).

Aan het eind der tijden zal Daniël de beloning voor zijn levenslange inspanning ontvangen; de kroon op zijn werk; de toebedeelde nalatenschap. Dan zal hij onder de sterren geteld worden (vers 3; eer ontvangen als een hoge aartsengel), voor eeuwig en altijd.

Slotwoord
Met dit artikel nemen we afscheid van de geliefde profeet. Daniël opent voor ons een venster op de toekomst. Die ligt niet eens zo ver voor ons. Want wie goed luistert, hoort reeds de voetstappen van de komende Messias; Maranatha!

Gert A. van de Weerd

Bron: Van de Weerd,
Bijbelverklaring, De Profeet Daniël, deel 1 en 2. Heeft u vragen, dan kunt u de antwoorden daar vinden. Het is in begrijpelijk Nederlands geschreven en een rijke bron aan informatie. De boeken zijn te bestellen bij Het Zoeklicht.