Daniël 9 (c) - De Zeventig Jaarweken

Gert van de Weerd • 84 - 2008 • Uitgave: 8
Schatgraven in de Bijbel:
De Profeet Daniël 9 (c)

De Zeventig Jaarweken


Daniël 9 bevat belangrijke profetie over de toekomst. We gaan verder met vers 22 en geven een directe vertaling uit de grondtekst, omdat anders belangrijke details ontbreken.

22 Toen onderrichtte hij mij. Hij sprak tot mij aldus: Daniël, heden ben ik gekomen om u inzicht te geven betreffende de betekenis.
De smeekbeden van Daniël zijn gehoord. Gabriël (vers 21) wordt tot Daniël gezonden om opening van zaken te geven over Gods raadsplan.

23 Aan het begin van uw gebeden kwam reeds het antwoord. Wat mij betreft, ik ben gekomen om dat te vertellen, want u bent hoog geacht.
Daarom, sla acht op de boodschap en toon begrip voor het visioen.
God heeft Daniël lief (u bent hoog geacht) en reageert al voordat hij is uitgesproken. Het antwoord van God bevat echter geen positief bericht.

24a Zeventig weken zijn bepaald betreffende uw volk en betreffende de stad van uw heiligheid.
Met vers 24 begint de profetie van de zeventig jaarweken. Die is schokkend van inhoud. Want de terugkeer uit de ballingschap wordt niet gevolgd door een herstel van Israël, zoals de profeten voorzeggen. Waarom niet? Omdat maar een klein deel van de ballingen terugkeerde en Gods volk zich niet bekeerd had. Het grootste deel bleef in Babylon, waar men het goed had. Deze overtreding van Gods bevel riep de vervloeking van Leviticus 26:18b over hen af: Indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden tot zeven maal toe. De eerste vervloeking betrof de zeventig jaren van de ballingschap. De tweede vervloeking is veel langer werkzaam: zeven maal die zeventig jaren; dus 490 jaren. In die periode wordt het lot van uw volk (Israël) en van de stad van uw heiligheid (Jeruzalem) bepaald.

24b/c Om de overtredingen te beëindigen en een einde te maken aan zonde, maar ook om verdorvenheid te verzoenen en de eeuwen der rechtvaardigheid te verwerven. En tevens, om het profetisch visioen te verzegelen en de heiligste van de heiligen te zalven.
De profetie over het Messiaanse Rijk kwam niet tot vervulling, zo blijkt uit Daniël 9:24a. Dat had de profeet wel verwacht. Die kans op Gods zegen lieten de Joden onbenut voorbijgaan. De consequentie is dat Gods volk nu een volgend traject van loutering moet afleggen, voordat zich weer een kans tot vervulling zou aandienen.

De aanvangsvoorwaarden van het Messiaanse Rijk
Vers 24b/c geeft de hoofdlijnen van de Raad Gods weer met betrekking tot de toekomst van Israël. Deze beslaat een periode van 490 jaar. Vier doelen moeten worden gerealiseerd.
Doelstelling 1:
Algehele genoegdoening en verzoening. Drie begrippen spelen daarin een belangrijke rol. Overtredingen: Dat betreft een directe inbreuk op het verbond. Het heeft de lading van rebellie tegen God die tot een breuk leidt. Zonde: Dit woord ziet op een zondige levenswijze, waarin de bepalingen van het verbond worden overtreden (Dat is geen breuk zoals onder Overtredingen). Verdorvenheid: Daarmee wordt een onheilige levenswijze bedoeld die besmet is met de adem van de satan, zoals het dienen van afgoden, occultisme en/of diepe verdorvenheid.
Doelstelling 2: Om de eeuwen der rechtvaardigheid te verwerven. Een uitdrukking van deze aard ziet altijd op een tijdperk. Dat zal zich kenmerken door rechtvaardigheid. Er is slechts één periode die daaraan voldoet en dat is het toekomstige Messiaanse Rijk.
Doelstelling 3: vers 24c: Om het profetisch visioen te verzegelen (= te bedekken).
Doelstelling 4: Om de heiligste van de heiligen te zalven. Heiligen zijn machtige hemelwezens zoals aartsengelen. De heiligste onder hen is Jezus Christus, die ook wel de Engel des Heren wordt genoemd. Deze gebeurtenis is gemakkelijk te benoemen. Het woord zalven ziet op het bevestigen van een profeet, of een koningschap, wat het hier is. Dat is dus het moment waarop Jezus Christus tot Koning over het Messiaanse Rijk gekroond zal worden.

Conclusie: In eerste instantie hebben de genoemde voorwaarden betrekking op de periode vanaf de terugkeer van de ballingen tot op de eerste komst van Jezus. Met Zijn kroning had het Messiaanse Rijk kunnen beginnen. Helaas wezen de Joden dit aanbod van genade van de hand. Jezus Christus werd niet gekroond, maar verworpen. Daarom kwam de profetie over het Messiaanse Rijk niet tot vervulling. Daarmee verschoof de belofte naar de Eindtijd.

We bezien de voorwaarden van vers 24 nogmaals en proberen die in een tijdkader te zetten.
Doelstelling 1: De profetie voorzegt algehele genoegdoening en verzoening van de schuld van Israël. Dat heeft nog nooit plaatsgevonden.
Doelstelling 2: De stichting van het Messiaanse Rijk is eveneens onvervulde profetie.
Doelstelling 3: Ook die wijst op de Eindtijd, want dan wordt de verzegeling van de profetie verbroken (zie Dan. 12:9 ‘Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de Eindtijd.’ Deze profetie wordt in onze tijd vervuld!).
Doelstelling 4: De zalving van de Messias als Koning van het Messiaanse Rijk. Ook die gebeurtenis valt onmiskenbaar in de Eindtijd.

Nogmaals vers 24c: om het profetisch visioen te verzegelen
De verzegeling (of: bedekking) betreft alleen de periode van de zeventigste week. De eerste negenenzestig jaarweken zijn niet zo gemakkelijk te doorgronden, maar gesloten zijn ze niet. Dat geldt wel voor de laatste jaarweek. Die staat onbepaald in de tijd. De profetie van Daniël loopt na de 69e jaarweek uit op de Messias. Daarna had de 70e jaarweek moeten aanbreken. Aangezien de Joden Jezus Christus verwierpen werd de laatste jaarweek verdaagd en is die profetie ook heden nog onvervuld.

25a U zult weten en verstaan: vanaf de uitgifte van het decreet, om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op de Messias, de Vorst, zijn zeven weken en tweeën zestig weken. Het zal hersteld en herbouwd worden, zowel straat als walgracht, echter in benauwdheid der tijden.
Vers 25 gaat nu in op details van de profetie. Het eerste gedeelte telt zeven jaarweken; dat is 49 jaar. Het tweede gedeelte beslaat 62 jaarweken. Dat is 434 jaar, wat het totaal op 483 jaar brengt. Per saldo komen we dan nog één jaarweek (zeven jaar) tekort om de 70 weken vol te maken. Deze laatste week wordt losgekoppeld van de overige 69 weken.

Waarom wordt de laatste jaarweek losgekoppeld?
Omdat na de 69e jaarweek een moment aanbrak waarop de Messias had kunnen komen en het Messiaanse Rijk had kunnen aanbreken. De Joden hadden de vrije keuze de Messias wel of niet te accepteren. De afloop is bekend. Jezus kwam, maar werd niet erkend door Gods volk. De Messias werd verworpen en daarmee ging ook dit aanbod van genade voorbij en verschoof de belofte naar de toekomst. Met het afwijzen van Jezus Christus verloren de Joden hun bevoorrechte positie en verwierf God zich een nieuw volk. Dat is de Gemeente van Christus, waarvan de ontwikkeling tot op de huidige dag voortgaat. Binnenkort zal de Here God Zijn plan met Israël weer oppakken en uitvoeren.

In het volgende artikel gaan we in op de data van de jaarweken. Dan zal blijken hoe precies Daniël de toekomst zag.

Gert A. van de Weerd