De actualiteit van de profeet Zacharia (3)

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
De actualiteit van de profeet Zacharia (3)

Oordelen over de volken


De priester-profeet Zacharia en zijn tijdgenoot Haggaï, traden op in de tijd van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Zij bemoedigden de teruggekeerde Joden om krachtig door te gaan met de herbouw van de Tempel. Veel van hun profetieën gelden niet alleen voor die tijd, maar strekken zich uit tot onze tijd en tot in het komende messiaanse koninkrijk van de Here Jezus. Ook nu is de herbouw van de Tempel een belangrijke profetische zaak. Het gaat in Zacharia dus niet alleen om de tijd van Ezra, Nehemia en de Judese vorst Zerubbabel, omstreeks het jaar 520 voor onze jaartelling. Vooral het tweede deel van het boek Zacharia, de hoofdstukken 9-14, geven veel profetische details over onze tijd. In Het Zoeklicht nr. 9 schreven we over de actualiteit van Zacharia in verband met de terugkeer van het Joodse volk. In Het Zoeklicht nr. 10 zijn vanuit Zacharia Gods waarschuwende oordelen behandeld. Oordelen die nu over de volken, ook over ons volk, gaan. We leven in spannende tijden! In dit artikel iets over de aanstaande herbouw van de Tempel op Gods heilige berg in Jeruzalem. Op dit moment zijn orthodox-gelovige Joden in Jeruzalem ver gevorderd met de voorbereidingen voor de bouw, de inrichting en de diensten van de derde Tempel. Daarom zijn profetieën van Zacharia in onze tijd juist wat de Tempel betreft actueel geworden.

Jaartallen
Even terug naar de tijd van Zacharia. De Perzische vorst Kores (559-529 v.Chr.) gaf de Joden toestemming terug te keren en om de tempel te herbouwen (2 Kr. 36:22,23 en Ezra 1:1-4). Deze Kores veroverde in 539 Babylon. Toen vond plaats wat we lezen in Daniël 5:30: ‘In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood’. Dat was het einde van het machtige Babylonische rijk. Het Medo-Perzische wereldrijk brak aan. De profeet Jesaja had een kleine 200 jaar eerder over Kores en zijn enorme veroveringen geprofeteerd. Hij noemde deze vorst zelfs Gods ‘gezalfde, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen’ (45:1). Kores voelde het als een opdracht van de HERE om ‘Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda’. Onder de Judese vorst Sesbazzar gingen toen, in 539 of 538 v.Chr., 42.000 Joden terug. Hun eerste activiteit was: ‘Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op’ (Ezra 3:3). Er werden offers gebracht, maar men begon nog niet met de herbouw van de Tempel. De Judese landvoogd Sesbazzar werd een paar jaar later opgevolgd door zijn neef Zerubbabel. Onder zijn leiding werd in 535 het fundament voor de tempel gelegd:‘En al het volk juichte met groot gejuich’ (Ezra 3:8-11). Er kwam zware tegenwerking. Door omkopen, geweld en politieke manipulaties kwam de herbouw van de tempel vele jaren stil te liggen. In die tijd traden de profeten Haggaï en Zacharia op (Ezra 4:24–5:2). Wat op schrift is gesteld van Zacharia begint in november 520. Onder de Perzische vorst Darius (521-486) werd de herbouw van de Tempel opnieuw opgepakt en in 516 was het werk klaar.

De tijd gaat snel
Nu, in 2003, is men nog niet zover als in de tijd van Ezra en Nehemia. Joden en Christenen, konden lange tijd niet eens op het Tempelplein komen. Sinds ruim twee maanden kunnen weer kleine groepen toeristen en gelovigen het Tempelplein bezoeken. Onder felle protesten van Arafat, die met een bloedige opstand dreigde. Er is nog een belangrijke parallel met de tijd van Zacharia. Toen werden er offers gebracht terwijl er nog niet eens begonnen was met de herbouw van de Tempel. Bij een poort van het Tempelplein worden ook nu regelmatig door orthodoxe Joden eerstelingenoffers gebracht. Zoals opgedragen in de Torah. Deze eerstelingenoffers worden gebracht ondanks het feit dat het nog niet op het Tempelplein kan. De Heilige Berg wordt nog ontsierd door afgodentempels. Maar de tijd gaat enorm snel. De Here heeft haast met het volvoeren van Zijn plan. Er staan grote dingen te gebeuren!

Met Zacharia naar onze tijd
De tegenstand tegen de herbouw van de Tempel is nu veel sterker dan in de tijd van Zacharia. Geestelijk is dit goed te begrijpen want de terugkomst van Jezus en het komende Koninkrijk houden verband met de herbouw van de Tempel. We zien fel verzet vanuit de Islam. Bijna de hele wereld, het Vaticaan, de Islam en ook de VN, willen Jeruzalem en de Tempelberg. De gevaarlijke uitlatingen van Peres, die de Heilige Berg onder toezicht van de VN wil brengen houden ook verband met de strijd om de Tempel. Maar ‘de HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiën, de raad van de HERE houdt eeuwig stand’ (Psalm 33:10). Ook de derde Tempel zal er komen. Hierover enkele ‘tempelprofetieën’ van Zacharia: ‘Ik keer in erbarmen tot Jeruzalem weder; Mijn huis zal daarin gebouwd worden’ (1:16). Dit is 2.500 jaar geleden gebeurd en zal binnenkort weer gebeuren. Er kwam zegen toen het Joodse volk gehoorzaam de Tempel herbouwde (zie 8:9-13 en Haggaï 2:16-20). Hetzelfde zal ook in onze tijd plaatsvinden. De volgende profetieën gaan in eerste instantie over de tijd rond 516 voor Christus maar zullen een volledige vervulling hebben in de tempels die in onze tijd zullen worden gebouwd. Haggaï zegt: ‘Ik zal dit huis met heerlijkheid vullen’ (2:8). Ook dit zal in een te bouwen Tempel gebeuren. Ezechiël beschrijft uitvoerig en indrukwekkend hoe de ‘heerlijkheid van de God van Israël het huis binnenging’ en hoe ‘de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid’ (Eze.43:1-7). Zacharia profeteert over de komende priesterkoning, die hij Spruit noemt: ‘…Hij zal de Tempel van de HERE bouwen’ (6:12). Ten slotte lezen we in Zacharia 14:20 en 21 meer over de heiligheid en de heerlijkheid van de Tempel tijdens het koningschap van de HERE. Zelfs ’alle potten in Jeruzalem in Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken’ (14:21). We leven in profetische tijden!

Tempels
Paulus legt uit dat de antichrist ‘zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is’ (2 Thess. 2:4). Voordat die antichrist komt moet er dus een tempel zijn. Verder lezen we in Openbaring 11:1,2 over een tempel die er in de tijd van de antichrist zal zijn. De laatste naballingschapprofeet Maleachi zegt: ‘Plotseling zal komen tot zijn tempel, de Here die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond, die gij begeert’ (3:1). Hij, de Messias, kan moeilijk ‘tot’ zijn tempel komen als er nog geen tempel staat. Het staat dus vast dat er in Jeruzalem nog een tempel gebouwd zal worden. Dan is er ook nog een andere Tempel die in Ezechiël beschreven wordt. Deze zal in het Vrederijk functioneren. Bovengenoemde profetieën gaan over beide tempels. De afgodentempels die nu Gods heilige berg ontsieren zullen verdwijnen. Dat zal onder alle islamieten een geweldige schok teweegbrengen. Zij zullen het zien als een beschamende nederlaag voor hun godheid. Veel islamieten zullen beseffen dat de God van Israël de ‘HERE is, de Allerhoogste over de ganse aarde’ en zullen Zijn naam zoeken. (Psalm 83:17-19). Dit zal onder de Islam openingen voor het Evangelie scheppen. Er gaat nog meer gebeuren. Na het natuurlijk herstel van Israël komt een geestelijk herstel. We staan aan de vooravond van een geweldig geestelijk ontwaken van Israël. De Heilige Geest zal hen wakker schudden uit de ‘geest van diepe slaap’, die de HERE Zelf over hen heeft uitgestort (zie Jesaja 29:10 en Rom.11:8). De aanstaande bouw van de Tempel houdt hiermee verband. Er staan grote dingen te gebeuren.

drs. Jan van Barneveld