De actualiteit van de profeet Zacharia

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
De actualiteit van de profeet Zacharia

Hoe komt het toch dat veel christenen weinig of niets zien van wat God in ‘zijn gloeiende ijver’ (Zach. 1:14 en 8:2) in onze tijd doet? Men ziet niets, omdat men niets weet! Terwijl het een bijbelse opdracht is goed te letten op het profetische Woord en op de tekenen van de tijd (zie 2 Petrus 1:19). We moeten letten op ‘de daden van de HERE’ (Psalm 28:5). Dan zullen we kunnen ‘spreken van de macht van Uw geduchte daden’ (Psalm 145:5). Gods machtige daden zijn voorzegd door de profeten.


De profetieën van Zacharia zijn momenteel erg actueel. Veel van wat deze profeet voorzegd heeft is vervuld, veel staat op het punt vervuld te worden en er zijn profetieën die op de eindtijd en op het Vrederijk van de Messias slaan. De profetie staat onder de proclamatie van ‘de grote ijver van de HERE der heerscharen voor Jeruzalem en voor Sion’ (1:14 en 8:1). Juist in deze tijd zien we iets van de grote ijver van de God van Israël aan zijn handelen met en rond zijn volk Israël. Maar ook de enorme tegenstand van de vijanden van de HERE en van Israël is een teken van aanstaande eindtijdgebeurtenissen en van de komst van de Here Jezus Messias.

Zacharia
Zacharia trad samen met Haggaï op na de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Zerubbabel en ruim 42.000 Joodse mensen waren, na toestemming van de Perzische koning Kores, in 559 v.Chr. teruggekeerd. Samen bemoedigden zij het volk om krachtig door te gaan met de herbouw van de Tempel. De profetieën, gesprekken met engelen en visioenen, die voor ons in de Bijbel bewaard zijn in de hoofdstukken 1 t/m 8, dateren waarschijnlijk uit de periode tussen november 520 en december 518 voor Christus. De hoofdstukken 9 t/m 14 zijn van een veel latere datum en spreken voornamelijk over de eindtijd en over de lang verwachte Verlossing. (De profeet Maleachi is ook een na-ballingschap profeet, maar van iets latere tijd dan Zacharia) De naam Zacharia betekent: ‘De HERE gedenkt’ of ‘de HERE herinnert Zich’. Een zeer toepasselijke naam. Want de HERE vergeet echt niets. Hij is trouw aan zijn Woord en aan zijn beloften. Hij vergeet ook niet wat de volken zijn volk Israël hebben aangedaan. In de allereerste plaats vergeet Hij niet wat beloofd is over de Messias. Al deze zaken komen bij Zacharia naar voren. Overigens, er is maar één ding wat de HERE wel ‘vergeet’: Onze zonden die weggedaan zijn door het offer van Messias Jezus aan het Kruis. Hier past een dankbaar: HALLELUJA!

Een opmerkelijke profetie
‘Wel zaai Ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen, en terugkeren’ (10:9). Hier wordt in één zin de geschiedenis van het Joodse volk van zo’n 2000 jaar samengevat. Leest u maar even mee:
1. Zacharia profeteerde na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het ‘uitzaaien onder de volken’ moet dus op de ‘ballingschap onder alle volken’ slaan. Deze ballingschap begon in de jaren 70 en 135 van onze jaartelling, toen de Romeinen Jeruzalem verwoestten en het Joodse volk ‘verstrooiden onder alle volken’.
2. Inderdaad kwamen zij ‘in verre streken’ terecht. In zo goed als alle landen van de wereld waren Joden te vinden.
3. Hoe hebben zij zich als Joden kunnen handhaven? Hoe is het mogelijk dat een volk dat zo’n 50 generaties in andere landen en als minderheid onder andere volken woont, de eigen identiteit behoudt? Nederlanders in Canada zijn na twee generaties al echte Canadezen geworden en spreken niet eens Nederlands meer. De profeet zegt: ‘Zij zullen aan Mij denken’. Dat is het geheim. Altijd hebben de Joden vastgehouden aan de Torah, aan de Sabbat, aan bijbels-joodse gebruiken en aan de feesten.
4. Zó zijn zij ‘in leven gebleven’ als Joods volk, bijna 2000 jaar lang. We zouden kunnen zeggen dat de Joodse Orthodoxie door God is gebruikt om de Joden als volk door de eeuwen en door verdrukkingen heen te bewaren.
5. ‘Met hun kinderen’….generaties lang is dat zo doorgegaan.
6. ‘En terugkeren’….. dat is precies wat we in onze tijd meemaken.

Nog meer terugkeer
We weten dat de verlossing van Israël drie onderscheiden aspecten heeft. De Bijbel spreekt over het herstel van het verwoeste land en over de terugkeer van het Joodse volk. Daarna komt de lang verwachte geestelijke verlossing. Deze drie aspecten vinden we ook bij Zacharia.
1. Het land: ‘Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede; nòg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nòg verkiezen’ (1:17). De verwoeste steden zijn herbouwd en het land brengt een goede opbrengst voort.
2. Het volk: ‘En de HERE zal Juda op de heilige bodem, als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht van de HERE, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning’ (2:12,13). Israël is terug en komt nog steeds terug. Israël woont op de ‘heilige bodem’, in Gods land. Waarom die dreigende uitspraak: ‘Zwijg, al wat leeft!’ Dat is niet moeilijk te begrijpen, nu door de beruchte ‘routekaart naar de vrede’ de VN, president Bush, de EU en Rusland, dus ‘de hele wereld’ een deel van de ‘heilige bodem’ aan Arabisch-Islamitische terroristen wil geven. De Here God is zeer vertoornd over deze zaak en staat op het punt om in te grijpen. Zijn waarschuwingen gaan nu al over de wereld!
3. De geestelijke verlossing: In hoofdstuk 3:1-5 ziet Zacharia in een visioen de hogepriester Jozua in vuile kleren, dus vol zonden, voor de HERE staan. Satan klaagt hem aan, maar Jozua krijgt schone kleren. Een reine tulband en een statiegewaad als hogepriester. De hogepriester staat voor het volk. Israël komt tot Gods doel: ‘Een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ (Exo. 19:6).

Actuele zaken uit hoofdstuk 8
Veel van de heilsprofetieën uit het 8e hoofdstuk beginnen zich nu te ontvouwen. We staan met onze voeten middenin dat hoofdstuk. We noemen een enkele profetie:
• ‘Zie, Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang van de zon; Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn in trouw en gerechtigheid (8:7,8). Uit het Oosten en het Westen zijn ze gekomen. Sinds 1967 kunnen Joodse mensen weer in het oude Jeruzalem wonen. We zien nu ook al een begin van het geestelijk herstel, van de vervulling van het laatste deel van deze tekst.
• ‘Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen (8:4,5). Pas in het Messiaanse vrederijk zal deze profetie volledig vervuld zijn. Maar in 1967, toen Israël in de Zesdaagse oorlog, de Oude Stad op Jordanië heroverde, is er een begin gemaakt met de vervulling. Een begin waarvan wij getuige zijn.
• ‘Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw’ (8:12). Deze profetie betreft de tijd van Zacharia en voorzegt ook het herstel van de vruchtbaarheid van het land in onze tijd.

Komende gebeurtenissen
Uitvoerig gaat Zacharia in op de herbouw van de Tempel, op oordelen over de volken en op de oorlogen om Jeruzalem. Ook profeteert hij over het komende heil voor Israël en de zegen die daardoor over de wereld komt. Al deze gebeurtenissen werpen momenteel hun schaduwen vooruit en we zien hoe ‘God in Zijn grote ijver voor Sion’ (8:2) al begonnen is met Zijn hand uit te strekken over Israël en ook over de wereld.

drs. Jan van Barneveld