De antichrist (2)

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
De antichrist (2)

We schreven over de antichrist. We stelden hem voor als iemand die binnen de gemeente actief is, maar als een godslasterlijke dwaalleraar beschouwd moet worden. Hij immers loochent de kern van het evangelie, de vleeswording van de Here Jezus en de Vader Zoon relatie. Een schijnchristen, een groot kerkelijk kwaad.
Het woord antichrist wordt alleen bij Johannes gevonden, het begrip antichrist is veel breder. Daniël is denk ik de eerste die hem typeert: ‘hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.
Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen’ (Daniël 11:36-37).
Paulus noemt hem de wetteloze. Hij is de zondaar bij uitstek, de mens voor wie God noch gebod inhoud heeft. Ik las ergens dat hij het ‘genie en de energie’ van satan gekregen heeft, brutaal zal hij zich dan ook als god laten aanbidden. Hij draagt de kenmerken van de boze. Hij is niet een incarnatie van de duivel, zoals onze Heer wel geïncarneerd is, vleesgeworden is. De antichrist van de eindtijd is de mens die volledig bezeten is van satan.

Wanneer we begrepen hebben dat de antichrist de Vader en de Zoon loochent wil dat niet zeggen dat hij a-religieus of atheïstisch zou zijn. Het tegenover gestelde is eerder het geval. De antichrist twijfelt niet aan het bestaan van God, ook al loochent hij de Vader. Hij is afkomstig uit de gemeente, zoals eenmaal Judas, de zoon des verderfs uit de twaalf discipelen. Ook zijn geestelijk vader, de duivel, gelooft in God, maar hij siddert (Jakobus 2:19). We lezen van hem dat hij zijn mond opent tot grove lasteringen en dat hem macht gegeven wordt om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen (Openbaring 13:6,7).

De loochening van deze persoon is geen ongeloof, net zoals de schriftgeleerden wel wisten wie Jezus was, schrijven zij Hem liever duivelse kracht toe, dan de waarheid te erkennen. Het is zondigen tegen de Heilige Geest.

Deze antichrist zal zich in de tempel Gods zetten om zich als god te laten aanbidden. Dat gebeurt niet in Rome, niet in Mekka, maar in Jeruzalem. Jeruzalem is de enige hoofdstad ter wereld van het enige volk ter wereld dat de naam van God de wereld indraagt. Wat we in Israël zien vandaag, is vervulling van honderden beloften van God. Een objectief, voor allen zichtbaar bewijs van Gods kracht, macht en majesteit. Op die plaats wil de antichrist zijn troon oprichten, daar is hij het meest geloofwaardig. Heel geraffineerd zal de antichrist dan niet langer de Zoon ontkennen, maar zal zichzelf als de Zoon en de Christus presenteren.
De genezing van de dodelijke wond (Openbaring 13:3,12,14) suggereert overeenkomst met de opstanding van de Here Jezus. De grootste verleiding is de imitatie van de opstanding. Wanneer ik om me heen kijk, zie ik dat de wereld steeds meer rijp gemaakt wordt om in het ultieme wonder te geloven, het wonder mag weer, is weer populair, niet zelden ook in de ‘christelijke’ wereld! De antichrist zal de Zoon loochenen om zichzelf als Messias te presenteren. Hoe leugenachtig dat alles is, blijkt direct wanneer de massa’s aanbidders het merkteken krijgen, de weigeraars zullen ter dood gebracht worden. Zij die het merkteken weigeren zullen geen middelen van bestaan meer hebben, niet kunnen kopen of verkopen. In onze dagen begint langzaamaan duidelijk te worden hoe dat in zijn werk zal gaan. De intrede van de computer, de (bio)chip zal aan de antichrist ongedachte mogelijkheden geven. Wie niet ‘gechipt’ is, bestaat eenvoudig niet. Is het u wel eens overkomen dat uw bankpas geweigerd werd, dan ben je machteloos. Hoe machteloos ben je, wanneer je zelfs geen bankpas meer krijgen kunt?
Daarom zijn de gelovigen die in deze tijd van grote verdrukking leven, ook martelaren. Zij moeten na de opname van de gemeente, dit isolement ervaren, de vervolgingen en de executies. Laten we temeer beseffen dat we nu nog in genade tijd leven. Na de opname van de gemeente breekt die vreselijke tijd aan. Dan zal de antichrist zich openbaren en de macht grijpen. We zien al veel tekenen die naar dit antichristelijke tijdperk wijzen.
Maar ook voor hen die uit de grote verdrukking komen, zal na die heel moeilijke tijd de Here God als trooster aantreden, Hij zal ook van hen de tranen wissen en de Here zal hen weiden (Openbaring 7:17).

ds. Henk Schouten