De antichrist (3)

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
De antichrist (3)

Het raffinement van de antichrist komt wel het meest brutaal naar voren, daar, waar hij de Christus der Schriften lastert, terwijl hij zichzelf als de Christus weet te presenteren. Het pseudo Messiasschap zal door hem omarmd worden. Succesvol zal hij zich de aanbidding van de tien koningen van de eindtijd laten welgevallen (Opb. 17:12-13). Deze supermacht wordt door al zijn wonderen en tekenen, door de hele wereld nagelopen. Hij is de despoot, de kroon op het satanswerk. In Openbaring 17:14 staat dan: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen’. Zover krijgt de antichrist de ongelovige massa, dat ze zich laten mobiliseren voor een oorlog tegen het Lam. Openlijke oorlog tegen God en Zijn Zoon. Zien we vandaag al niet allerwegen deze boosheid gericht tegen alles wat heilig en rein is? Hoe we ons die oorlog moeten voorstellen durf ik niet te zeggen. Moet je dit letterlijk nemen of geestelijk. Ik zelf denk aan een letterlijk verzet. Harmagedon, of de berg van Megiddo, het Karmelgebergte is van ouds de plaats van het slagveld, aan de voet daarvan ligt de vlakte van Jizreeël, waar de legers elkaar in het verleden troffen. Het zal de plaats van de grote eindstrijd zijn. De bijzonderheden van deze vreselijke strijd staan geschreven in Openbaring 19. Het gaat daar om de wederkomst van de Heer om de volken te richten.
Het blijkt dat niet alleen gelovigen de Here verwachten, in die tijd zullen ook de volkeren uitzien, maar niet erg hoopvol. Het zal een invasie uit de ruimte zijn. Soms denk ik dat veel van de science fiction vandaag de mensen al moet laten wennen aan de gedachte van een strijd met buitenaardse wezens. Het is ook zeker zo dat de mensen van die dagen wel degelijk weten met wie zij van doen hebben. In Openbaring 6:16 lezen we immers: ‘en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam’. De angst van dat ogenblik slaat blijkbaar om in vreselijke haat en boosheid. Onder de bedrieglijke leiding van de antichrist zal men menen eindelijk af te kunnen rekenen met God en Zijn Zoon. Het beest, genezen van de dodelijke wond, zal als schijnmessias en pseudo Christus bij velen de gedachte brengen dat zij de strijd met de ware God aankunnen. Eindelijk zal men denken helemaal van de God van de bijbel verlost te kunnen worden. We zijn niet onderweg naar een wereldbekering. Het is niet zo dat langzaamaan alle mensen van alle volken tot geloof in Christus zullen komen. Het tegendeel is waar, alle volken zullen hun opstand tegen de Here God opvoeren tot ongekende haat. Nu is het al zo, dat zij die de Here Jezus liefhebben en trouw willen zijn aan Gods woord nauwelijks geduld worden. Overal heerst wrevel tegen hen die de normen en waarden van God hooghouden. Zo zal in deze antichristelijke tijd iedere verstoring van het vrije spel van de zonde, vijandschap opwekken. Ongebreideld zal men leven in wellust en genotzucht en zich met hand en tand verzetten tegen de macht van God.

De antichrist loochent de Vader en de Zoon, maar in de gestalte van het beest neemt hij de plaats van de Zoon in. De grootst denkbare Godslastering, want de pseudo-zoon is de zondaar bij uitstek, de mens der wetteloosheid. Wanneer de antichrist de Vader en de Zoon niet langer kan ontkennen, zal hij hen als superbedriegers belasteren en zich als ware god, wellicht democratisch gekozen, tegen hen verzetten. Maar die in de hemel zetelt, lacht. (Psalm 2). De antichrist zal de boodschap van eeuwig heil als een narcoticum van de ‘oude God’ betitelen, waarmee de mens gevangen gehouden werd. Hij zal zichzelf als god en bevrijder, als ware heiland opwerpen. De schijnvrede die hij zal weten te realiseren zal broos en vals blijken. Een vreselijk lot treft de wereld die deze anti-Messias omhelzen zal.
Hij zal de mens leiden in de opstand tegen God de allerhoogste. Hij zal de mens doen geloven zelf God te zijn. De rebellie van de Hof van Eden zal daar haar hoogtepunt beleven, maar het zal een dieptepunt blijken. De antichrist zal in ‘zijn’ verhaal niet verzuimen de komst van Christus op te nemen, wellicht in de sfeer van de strip- en andere science fiction achtige verhalen, die handelen over een aanval uit de ruimte. De mensheid die dan nog op aarde is zal radeloos door de rampen maar al te bereid blijken zich te laten mobiliseren tot de krachtmeting in Harmagedon. Hoe de antichrist de Here uit de hemel denkt tegen te houden weten we niet. Wel dat het beest gegrepen wordt en met de valse profeet in de poel wordt geworden die eeuwig brandt. We zien in de beschrijving van de antichrist een ongekende haat tegen de Vader en de Zoon, maar ook en vooral de gedrevenheid zelf als God te willen zijn.

Laten we bidden om de gave van onderscheid, want daar ligt de zwakke plek van de christenheid, de antichrist komt in de gestalte van allerlei dwaalleraren, die ware het mogelijk zelfs de uitverkorenen Gods verleiden. Alleen het zijn en blijven in de Here Jezus kan ons behoeden voor de invloed van de antichrist.

ds. Henk Schouten