De belofte aan Eva wordt vervuld…

ds. Theo Niemeijer • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
De mens werd ziek
De donkerste episode van de mensheid wordt in Genesis 3 beschreven. Alle ziekten, sterfgevallen, geweld, ongerechtigheid en natuurrampen zijn terug te voeren tot die ene gebeurtenis die in dit hoofdstuk beschreven wordt. De mens die vanuit Gods scheppende handen volmaakt tevoorschijn kwam, verzette zich tegen Hem en ging liever zijn eigen weg. Door de duivel verleid, overtrad de eerste mens het gebod van God en werd de mensheid door de zonde geïnfecteerd.
Als een besmettelijke ziekte greep de zonde om zich heen. Adam en Eva, die zo ontzettend veel van elkaar hielden en een prachtige eenheid met elkaar vormden, begonnen zich voor elkaar te schamen en te verbergen. Ze verborgen zich niet alleen voor elkaar, maar ook voor God, hun Schepper, waarmee ze dagelijks in de hof van Eden wandelden. Ze begonnen elkaar, ja zelfs God de schuld te geven van alles wat er fout gegaan was. Even later slaat Kaïn zijn broer Abel dood en valt een heel gezin uit elkaar. Het duurde niet lang meer, of God kon de zonden en de slechtheid van de mensen niet meer aanzien en riep de zondvloed af over een verloren wereld. Alleen Noach en zijn gezin overleefden dit vreselijke oordeel over de zonden. Zo zien we dat de zonde veel kapot maakt, toen…maar ook nu!

God als heelmeester…
De Here God wordt in Exodus 15:26 een Heelmeester, Heiland genoemd die in staat is de ergste kwalen te genezen. Op het moment, waarop de mens in zonde viel, zien we dan ook de Here God direct als Heelmeester optreden. Na de diagnose die Hij stelt en de oorzaak aanwijst van de vreselijke dingen die gebeurd zijn, schrijft Hij ook direct het medicijn voor dat de mens weer kan genezen van de vreselijke zonde waarmee hij besmet werd.
Aan Eva wordt een zoon beloofd, die de kop van de slang vermorzelen zal, waarmee de oorzaak van zonde weggenomen zal worden. (Genesis 3:15) We hebben hier de eerste belofte in de Bijbel die de komst van de Here Jezus aankondigt. Deze belofte wordt in de Bijbel keer op keer herhaald tot op het moment, waarop de Here Jezus in de nacht van Bethlehem geboren wordt. Via de geslachtslijn van Sem, Abraham, Juda en David wordt uiteindelijk de beloofde Zoon van Eva geboren, de Zoon des Mensen. Maar in Hem ook de Zoon van God, om als Heiland der wereld de mensheid te genezen, de zonde weg te nemen en uiteindelijk de satan te overwinnen.

Mensenzoon en Gods Zoon
Hij was uit de mens geboren om als volkomen mens in een menselijk lichaam voor de zonden van ons te kunnen sterven. Hij was niet door een man, maar door Gods Geest verwekt en werd dus zonder (erf)zonde geboren, om als smetteloos offer zijn lichaam als slachtoffer te kunnen geven. Daarna bewees Hij door de opstanding uit de doden Gods Zoon te zijn.
In de geboorte van de Here Jezus kwam het “zaad van de vrouw” dat de kop van de slang zou vermorzelen. Daarom lezen we over de Hem:
“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou” (1 Johannes 3:8).
“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” (Kolossenzen 2:15).
“…opdat Hij, door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen” (Hebreeën 2:14).
Bovenstaande aanhalingen uit het Nieuwe Testament laten ons heel duidelijk zien dat de Here Jezus door de gelovigen van de eerste eeuw van onze jaartelling duidelijk gezien werd als het beloofde zaad, dat de kop van de slang zou vermorzelen.

Genezing, ook voor u
De kerstboodschap die de engel aan de herders op de velden vlakbij Bethlehem doorgaf was dan ook maar heel kort: “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David.” Het gaat hier niet om kerstdiners, kerstbomen, kerstkleding, kerstmuziek en ga zo maar door, maar om de Heiland die naar ons toe kwam om, de door zonde ziek gemaakte mensheid, te genezen.
De herders hebben het kind gevonden, ze volgden de aanwijzing van de engel. Hebt ú de Heiland al gevonden? Zoals de engel toen deed, wijst Gods Woord ons nu de weg om Hem te kunnen vinden. We hoeven niet naar Bethlehem om Hem te vinden, we moeten ook niet proberen om Hem al tastende, met aantoonbare argumenten en bewijzen, te vinden. Paulus leert ons in Handelingen 17:27 dat Hij niet veraf, maar juist heel dichtbij is.
Daar waar u bent, kunt u Hem vinden door Hem te vragen of Hij u wil genezen van uw zonde. Hij staat als Heiland klaar om naar uw stem te luisteren. Hij is de enige die kan herstellen wat door de zonden kapot gemaakt is.
Na vierduizend jaar werd de belofte die God aan Eva deed eindelijk vervuld. Het zaad van Eva, de Zoon van God, verscheen als Heiland der wereld. Wat is God getrouw, wat Hij belooft dat zal Hij ook doen. Heeft u de Heiland al gevonden? Hij wacht op uw antwoord.

Ds. Theo Niemeijer