De Efraïm Aliya

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 17
De Efraïm Aliya

Betrouwbaar

De exacte en verrassende vervulling van Bijbelse profetieën is een sterk getuigenis van de waarheid van de Bijbel en van de HERE, de God van Israël. ‘Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar’ (Ps. 93:5). Het komt allemaal uit ‘zoals geschreven staat’. Niet alleen in de tijd van de Here Jezus, ook in onze tijd is het profetische Woord van de Bijbel zeer actueel. Verleden, heden en toekomst, alles is in de Schrift. Eén van de profetische gebeurtenissen die we verwachten is de terugkeer van Efraïm en ‘de stammen van Israël die daarbij horen’ (zie Ez. 37:15-22). Veel teksten van verschillende profeten proclameren dat er nog meer ‘aliya’ (terugkeer van Israël naar het Beloofde Land) komt. Twee teksten hierover:
1. ‘Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeen brengt, luidt: Ik zal daartoe nog meer bijeenbrengen, dan er al toegebracht zijn’ (Jes. 56:8).
Drie opmerkingen: 1) Het is dus God Zelf, die het Joodse volk heeft teruggebracht in het land dat Hij onder ede aan Israël heeft beloofd. 2) God zal er nog meer terugbrengen. Een nieuwe aliya dus. Interessant in dit verband is dat het Joods Nationaal Fonds bezig is de Negev te ontginnen voor minstens 300.000 Israëlieten. 3) Het is een woord van God; het zal dus gebeuren. De Here zal ‘wederom zijn hand opheffen om los te kopen de rest van zijn volk…’ (Jes. 11:11,12).
2. ‘Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen...’ (Ez. 36:37).
Twee opmerkingen: 1) Voor deze nieuwe aliya moet gebeden worden. Onze gebeden helpen; ook bij de voortgang van Gods plan. 2) Het land Israël zal vol worden. Ook de ‘bergen van Israël’, dus Judea en Samaria. Geen sprake van een Palestijnse staat in dat gebied.

Efraïm
De strijd om die Palestijnse staat is op het diplomatieke terrein hevig en fel. Zwaar is de druk die op Israël wordt uitgeoefend. Voor Mahmoud Abbas reden om niets toe te geven. De druk van de VS helpt hem wel. Hoe meer druk op Israël, hoe meer de Palestijnen eisen. Het gaat in eerste instantie om de ‘bergen van Israël’. Dat gebied valt grotendeels samen met de geplande Palestijnse staat. Merkwaardig is het feit dat Palestijnse leiders hun best doen om die staat tegen te houden. Verschillende keren hebben zij een aanbod van Israël afgewezen. Openlijk verklaren zij: Wij willen heel Israël! Eeuwen geleden woonden in dat gebied o.a. de stammen Efraïm, Benjamin en half Manasse. In 1967, als resultaat van de ‘Zesdaagse Oorlog’, zijn de ‘bergen van Israël’, als een geschenk van de God van Israël, weer onder Israëlisch beheer gekomen. De hele wereld komt hiertegen in opstand. Dus opstand tegen God en Zijn woord. Daarover komen zware oordelen! Twee profetieën:
1. De profeet Ezechiël profeteert uitvoerig over die ‘bergen van Israël’. ‘Maar gij ‘bergen van Israël’ zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst’ (Ez. 36:1-15).
2. ‘Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Israël.’ Met een belofte: ‘wie ze planten zullen ook de vrucht genieten’ (Jer. 31:5).
Drie opmerkingen:
• Iedereen die een Israëlreis maakt, kan de eerste serie van die wijngaarden zien. Geplant door Joodse mensen, die gebrandmerkt worden als een fanatiek struikelblok voor de wereldvrede, die niets mogen bouwen in hun dorpen. In de agenda’s van wereldleiders staan zij genoteerd als ‘te verwijderen’. In Oost-Jeruzalem mogen geen Joodse huizen worden gebouwd. Judenfrei allemaal. De geest van de Nazi’s is weer actief. Nu over heel de wereld. Gevaarlijk!
• ‘Nabij is zijn komst’: Efraïm en Manasse komen eraan! Zevenduizend van de stam Manasse wachten al een poos in Noordoost-India!
• Het opdelen van Gods land zal grote oordelen over de (westelijke) wereld brengen. Omdat ‘zij mijn land verdeelden’ (Joël 3:2).

Efraïm komt terug
In de toekomstige strijd om ‘de bergen van Israël’ zal Efraïm een rol spelen. Het erfdeel van de stam Efraïm ligt in dat gebied. Weer een aanwijzing dat Efraïm en de stammen die daarbij horen terugkomen (zie Ezechiël 37:15-22). Daarna komt er een geestelijk ontwaken in Israël (Ez. 37:23-28). Enkele profetische aanwijzingen:
‘Ik wil juichen, ik wil Sichem (de Palestijnse stad Nablus) verdelen… Mij behoort Gilead (Golan) en mij behoort Manasse, Efraïm is de schutse van mijn hoofd…’ (Ps. 60:8-10).
‘Wek Uw sterkte op vóór Efraïm en Manasse (de bergen van Israël) en kom tot onze verlossing’ (Ps. 80:3).
‘Want Ik span Mij Juda, op de boog leg Ik Efraïm, en wek uw kinderen op, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland’ (Zach. 9:13).
‘Ik zal hen tot één volk maken op de bergen van Israël… Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid… zodat zij Mij tot een volk zijn en Ik hun tot een God zal zijn’ (Ez. 37:22,23).
‘Het huis van Juda zal het vuur zijn en het huis van Jozef (Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef) de vlam… zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria in bezit nemen’ (Obadja :18,19).

Weer een paar conclusies:
1. God gaat door met Zijn herstelplan voor Zijn volk. Hij ‘die in de hemel zit lacht’ om het gedoe van de volken.
2. In het gebied van Efraïm en Manasse hoort geen Palestijnse staat. Het zal weer bewoond worden door stammen van Israël.
3. Dat zal gebeuren door de ‘sterkte van God’, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen. Zo zullen ook Efraïm en Manasse verlost worden.
4. Juda en de stammen die erbij horen (het tegenwoordige Israël) zullen in de strijd om het land, samen optrekken met Efraïm en de stammen die daarbij horen.
5. We verwachten dus een nieuwe aliya, met name van Efraïm en andere ‘verloren stammen’. Interessant is dat een Israëlisch reisbureau Shai Bar Ilan expedities organiseert naar gebieden waar men denkt die stammen te vinden.

Efraïm en Gush Kativ
Onder druk van de VS werden in augustus 2005 de bloeiende Joodse gemeenschappen uit Gaza verjaagd. Door de eigen, Israëlische regering. Gelovige Joodse mensen in Gush Kativ waren ervan overtuigd dat God die uitzetting zou verhinderen. Er was veel voor gebeden en men hoopte op Amos 9:15 ‘Dan zal Ik hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God.’ Men had zelfs een grote zaal in Jeruzalem gehuurd om daar een dankstond te houden voor de redding. Groot was de teleurstelling, ook in geestelijk opzicht. Vragen en een zekere verwarring waren er ook bij mij. Hoe kan dat nou? Totdat ik las dat Efraïm bij de uiteindelijke bevrijding van Gaza betrokken zal worden: ‘…Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouders vliegen.’ (Jes. 11:13,14). Drie opmerkingen:
1. Weer zien we dat Juda en Efraïm samen zullen optrekken. Dus Efraïm komt terug: Een nieuwe aliya.
2. Hamas, de moderne Filistijnen, zal definitief verdreven worden door Juda en Efraïm samen. De bevrijding van Gaza moet dus nog even wachten.
3. De luchtmacht zal, net als bij de recente Gaza-oorlog, een belangrijke rol spelen bij die bevrijding. Want zij zullen hen ‘op de schouders vliegen’.

We verwachten nog ‘grote werken van de HERE’ (Ps. 111:2). Er moet wel voor gebeden worden. Ook voor de komende aliya. In Ezechiël 37:36 staat dat ervoor gesmeekt moet worden. En… hoe meer we smeken, des te eerder komt de Here Jezus Messias terug.

Jan van Barneveld