De gemeentegroei beweging

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Door de eeuwen heen heeft de kerk geprobeerd om, naar eigen inzichten in de Schrift, de zaken zuiver te houden door allerlei geschriften en formulieren ter begeleiding op te stellen. Heel veel energie werd gestoken in het zuiver houden van de leer en ook in het bestrijden van de (soms vermeende) onzuivere leer van anderen. In begin van de vorige eeuw moesten baptisten, de Vergadering van Gelovigen, het Leger des Heils en het chiliasme, het ook vaak ontgelden. Men betreurt tegenwoordig veelal de aanvallende houding uit de tijd van het verleden. Dit betreft het kerkelijk gebeuren.

In de evangelische wereld schijnt men de laatste tijd een inhaalslag te willen maken. Men is constant bezig elkaar de maat te nemen. Sommige scherpzinnige geesten zijn bezig om via e-mails en dergelijke hun evangelische broeders bang te maken voor de succesvolle publicaties op het gebied van gemeentegroei. In plaats van voorbede te doen steken ze al hun energie in het lezen van websites en boeken van medecriticasters, voor het vinden van allerlei onvolkomenheden. Waar onderscheidingsvermogen is gebaseerd op scherpzinnigheid ontstaat veelal een hardheid in de beoordeling. In het blad Visie en Uitdaging zijn daarvan onlangs voorbeelden geweest. Op een toon die niet past bij de levenshouding van een christen. Men wil de zaak van Christus verdedigen, maar doet dat niet altijd vanuit Zijn gezindheid. Men verliest dan het zicht op het positieve.

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Waar men in de gemeentegroei-beweging een bepaalde oppervlakkigheid constateert, wil men helpen om daarin enige diepgang aan te brengen. Mijn indruk is, dat vanuit bewegingen die geestelijke diepgang al jaren op hun agenda hebben staan, een liefdevollere toon wordt aangenomen van wat er gaande is in de Gemeentegroei bewegingen. Ik voel me verwant met mensen van de Whitefield stichting en Evangelisch Reformatorisch Ontwaken e.d. die ook op kerkelijk terrein met bewogenheid kinderen van de Here willen helpen te beantwoorden aan Gods bedoelingen. Die zich positief richten op het verlangen naar een diepere weg met de Here. Stel je nu eens voor dat deze mensen hun doel zouden willen bereiken door eerst allerlei aanvallen te doen op allerlei onvolkomenheden in de officiële kerkelijke formulieren. Stel je voor dat zij zich vooraf druk zouden maken om kinderdoop of doop op geloof, dan zouden ze de mensen die zij juist willen bereiken tegen zich in het harnas jagen en de mensen kunnen beroven van de zegen die zij via hun benadering graag willen verspreiden. Het is juist omdat zij aanknopingspunten vinden bij heel veel positiefs, dat zij ook bij veel kerkelijke mensen bereidwilligheid scheppen om naar hen te luisteren. Als dat geldt voor de inhoud van kerkelijke geschriften, waarom zou deze benadering dan niet mogen gelden voor de benadering van de gemeentegroeibeweging? Er zijn bij de gemeentegroeibeweging genoeg positieve aanknopingspunten te vinden om verder op te bouwen. Dat bewijst ook het alternatief gemeenteproject van Aad Kamsteeg c.s. voor het 40-dagen model van Rick Warren.

Willen we met onze betweterigheid al die mensen de zegen afnemen, die zij hebben ontvangen door het lezen van bepaalde boeken? Willen wij ingrijpen in hun levens door te stellen dat die zegen hen niet toekomt? Dat doen we toch ook niet met mensen die zeggen een zegen te hebben ontvangen door zich open te stellen voor de inhoud van de catechismus e.d. We zullen toch vooral proberen om aansluiting te vinden bij hun zegen om daarop voort te bouwen voor een nog diepere rijkdom van genade. De geschiedenis van de opwekkingen en van het Réveil zijn hier ook een goed voorbeeld van. Als we die benadering hebben voor de kerkelijke mensen, waarom zouden we dat dan niet doen voor de evangelische mensen? Door de Gemeentegroeibeweging zijn er ondertussen duizenden mensen in Nederland bijgekomen, die daardoor juist meer ontvankelijk zijn voor een diepere weg met de Heer.

Paulus zegt: “Ik ben niet geroepen om af te breken, maar om op te bouwen,” en: “Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt” (zie Fil. 1:9-11). Daar waar de liefde de basis is voor ons onderscheiden kunnen we mensen op de juiste manier benaderen, zonder de domper er op te zetten.

Joop Schotanus