De gesel van de Islam (2)

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 3
De gesel van de Islam (2)

We treden onze Islamitische medemens met respect, liefde en een uitgestoken hand tegemoet. De Here Jezus ‘zag een mens, die vanaf zijn geboorte blind was’ (Joh. 9:1). Hij zag ‘een mens’! Niet in de eerste plaats een zondaar of een rechtvaardige, een blinde of een ziende, een Afrikaan of een Arabier, een Islamiet of een Christen; Hij zag een mens in nood. Zo zien ook wij allereerst de Islamitische mens. Die mens is echter wel verblind door een ideologie, een denkwijze en een cultuur die haaks staan op de Bijbel en op de Joods-Christelijke ethische en culturele waarden, waarop onze samenleving eeuwenlang was gebaseerd. In onze ontmoeting met de Islam is er een belangrijk advies van Jezus: ‘Voorzichtig als slangen en argeloos als duiven’ (Matt. 10:16). Die voorzichtigheid houdt in dat we onze ogen niet sluiten voor wat de Islam inhoudt, voor de Jihad, voor de toestand in landen waar de Islam overheerst, voor het geweld van radicale Moslims, voor het openlijke antisemitisme in de meeste Islamitische landen, voor de haat tegen het Westen en voor de gesel van het Islamitisch-Palestijnse geweld over Israël.

Verleden, heden en toekomst
Wij maken nu de derde ‘overval’ van de Islam op West-Europa mee. We vatten kort samen wat hierover in Zoeklicht 1 en 2 stond: De eerste aanval is door Karel Martel in 732 bij Poitiers tegengehouden. De tweede aanval, van de Turken, is door Duitse en Poolse legers in 1683 bij Wenen afgeslagen. Nu zitten we middenin de derde aanval van de Islam op West Europa. Op twee fronten is de Islam aan de winnende hand. Op het politiek-diplomatieke front, waar olie en geld de machtigste wapens van de Arabieren zijn, schuift de EU steeds verder van de VS af en naar het Islamitisch-Arabische blok toe. Straks heet de EU Eurabië! Deze ontwikkeling is voorzegd door verschillende profeten. Het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag (Daniël 2) is het Babylon van de eindtijd, waar Eurabië snel naar toe groeit. Het tweede front waarop de Islam aan de winnende hand is, is het demografische front. Dit is het simpele feit dat de bevolkingsgroei van de Islam is zo groot is dat de EU omstreeks 2040 een Islamitisch land zal worden. Hier speelt de AEL een grote rol.

AEL
Eind mei zal de Nederlandse tak van de Arabisch Europese Liga (AEL) een congres houden. Op dat congres wordt een bestuur gekozen en zal het programma van de AEL worden gepresenteerd. In 2006 wil de AEL aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Misschien niet bij de komende verkiezingen, maar zeker bij volgende verkiezingen is er een grote kans dat de AEL in sommige grote steden een meerderheid gaat halen. Een begin van wat Fortuyn noemde: "De Islamisering van onze samenleving". Mohammed Rasoul schreef al in 1993 een boekje onder de titel: ‘De ondergang van Nederland’. Hij voorspelde hoe rond 2045 Nederland verdeeld zal worden in twee gebieden: Zuid Holland, Utrecht en Noord Holland worden moslimgebied met een eigen bestuur en de rest van Nederland blijft over voor de autochtone Nederlanders. Hij hekelt, net als veel voormalige Moslims, de naïveteit van ons westerlingen ten aanzien van de aard van de Islam. De AEL geeft een kader aan de bevolkingsoverval van de Islam op ons land en op de Westelijke wereld. De gesel van de Islam komt over ons. Let op: De AEL is duidelijk antisemitisch. Men wil de staat Israël ontmantelen. Joodse mensen voelen zich onveilig in de buurt van Turkse en Marokkaanse jongeren. Een citaat van één van de leiders van de AEL in Nederland: ‘Zolang die zionistische kakkerlakken denken dat ze ongestraft kunnen roven, onderdrukken en moorden zullen zij noch in eigen land, noch daarbuiten weten wat het is om veilig te kunnen leven’. Onlangs konden we in de krant lezen en op tv zien dat er in ons land al jongeren voor de Jihad worden geronseld. De AEL en veel Moslims met hen, weigeren zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Gezaghebbende imams in Caïro en in Mekka adviseren hun collega’s binnen de EU een gematigde toon aan te slaan en geen geweld te gebruiken, want men verwacht dat binnen een paar decennia het Westen als een rijpe appel in hun handen zal vallen. Het is de vraag of de AEL en de Islamitische jongeren zolang willen wachten.

Een voorbeeld uit 1933
Zetten we de AEL niet bij voorbaat in een verkeerd daglicht? Moeten we ‘gematigde Moslims’ en de Euro-Islam niet het voordeel van de twijfel geven? Laten we even in de recente geschiedenis duiken. Hoe is Adolf Hitler aan de macht gekomen? Als propagandist van de Duitse Arbeiderspartij ontdekte hij al gauw dat grove leugens die regelmatig herhaald worden, eerder worden geloofd dan argumenten. Hij organiseerde knokploegen, de beruchte S.A. en S.S. en verkondigde een rassenleer. Joden en zigeuners vormen een minderwaardig ras en het Arische ras was het uitverkoren volk. In 1923 kwam hij wegens een opstandje in de gevangenis en schreef daar het beruchte boek ‘Mein Kampf’. In dat boek, nu een bestseller in Arabische landen, zette hij zijn gruwelijke ideologie en zijn plannen uiteen. De Joden en ook de Europese leiders, hadden kunnen weten wat zou gaan gebeuren als Hitler aan de macht zou komen. Toen hij in 1933 op democratische wijze veel macht kreeg, greep hij de absolute macht. Zijn knokploegen beheersten de straat. Tegenstanders en rivalen werden afgemaakt. Zo kwam het Derde Rijk tot stand en zo kwam er zes jaar ellende over Europa. De slappe houding van kerken en van Europese leiders was medeschuldig. We zien nu dat de Islam in Europa al een eind op deze weg is gevorderd. Op democratische wijze grijpt de AEL de macht. De Jihad werft al jonge mensen. Men weigert zich aan te passen, immers de cultuur en het geloof van de Islam zijn superieur. Van democratie en godsdienstvrijheid is geen sprake in de meeste landen waar de Islam heerst. De Sjaria garandeert rechtsongelijkheid voor vrouwen en anders-gelovigen. Er is geen enkele indicatie dat het anders zal zijn als de Islam hier de baas wordt. Immers, we zijn nu nog het ‘Huis-van-de-Oorlog voor de Islam!

Israël als voorbeeld
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog trokken arme Arabieren uit de omringende landen het toenmalige Palestina binnen. Aangetrokken door de welvaart die de komst van de Joden naar het Beloofde Land in die streken had gebracht. In Jaffa hebben zich in die tijd Arabieren uit niet minder dan 15 Arabische landen gevestigd. Sinds de Oslo-Akkoorden in 1991 hebben zich zo’n 400.000 Arabieren uit Jordanië, Egypte, Irak en andere Arabische landen op de Westbank gevestigd en daar 261 nederzettingen gebouwd. Deze Palestijnse-Islamitische invasie is de bevolkingsoverval op Israël. Vanaf 1967 heeft Israël een politiek van toegeven aan de Islamitische Arabieren, die zich nu Palestijnen noemen, toegepast. Het resultaat is geweld, blinde haat en moord. Het gaat niet om een conflict tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Het is ook geen conflict tussen Israëli’s en Arabieren. Het is geen conflict tussen de Joden en hun geloof in de God van Abraham, Izak en Jakob en de Islam met hun godheid Allah. Het gaat tussen het bijbelse ‘Hoor Israël, de HERE uw God is EEN’ en het ‘Allah is groot’ uit de Koran. Ook hier gelden de woorden van Paulus: ‘Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied’ (1 Cor. 10:6) en: ‘Eerst de Jood, maar ook de Griek’.

Antwoord
De Joodse schrijver Victor Mordechai stelt terecht dat het enige antwoord voor het overleven van Israël (en van het vrije Westen) een opwekking onder de Christenen is. We kunnen maar drie redenen doorgeven. In de eerste plaats gaan de ogen van de Christenen dan open voor Gods machtige werk in en aan Zijn volk Israël en voor het komende Koninkrijk. Vervolgens zal er alleen vanuit een opwekking een krachtige prediking, gevolgd door wonderen en tekenen uitgaan naar de Islam. Alleen zo kan de Islam worden overwonnen. Tenslotte kan alleen een opwekking, geboren vanuit een diep nederig schuld belijden en een echte verootmoediging, het dreigende oordeel over het Westen nog een tijdlang uitstellen. Het is: Opwekking of de Gesel van de Islam over ons.

drs. Jan van Barneveld