De hel ter discussie

Dirk van Genderen • 87 - 2011 • Uitgave: 11
De discussie over de eeuwige straf in de hel is weer opgelaaid door het onlangs verschenen boek Love Wins van Rob Bell, voorganger van de Mars Hill Bible Church in Grand Rapids, Michigan (VS). Hij gaat er vanuit dat uiteindelijk vrijwel iedereen in de hemel zal komen.

“Haalt maar een select groepje mensen de hemel en zullen miljarden en miljarden voor eeuwig branden in de hel?” zo vraagt Bell zich af in een filmpje op internet. “Miljoenen mensen is verteld dat de kern van het Evangelie is dat God je naar de hel stuurt, tenzij je in Jezus gelooft. Jezus zou je redden van God. Maar wat voor soort God is dat, van Wie wij gered moeten worden?” Bell stelt dat dit geen goed nieuws is en dat het geen wonder is dat veel mensen niets meer te maken willen hebben met het christelijk geloof.
Hij stelt God voor als een straffende en oordelende God, Die mensen naar de hel stuurt en Jezus als Degene Die je moet redden van God. Wat een verdraaiing is dit van de Bijbelse boodschap. De Here Jezus kwam om Zijn leven te geven om ons te redden van de straf op de zonde en ons te verzoenen met God.

De hel na dit leven is in Bells opvatting een tijdelijke ‘periode van loutering’ en een ‘intense ervaring van correctie.’ Uiteindelijk komt het met alle mensen goed, weet hij. ‘Want God wil dat alle mensen zalig worden, en God krijgt wat Hij wil.’
Het geloof dat God de meeste mensen voor eeuwig zal straffen is ‘misleidend en giftig’, zo schrijft Bell.
Al vele eeuwen lang zijn er mensen die beweren dat er geen sprake is van een eeuwige straf in de hel. Degenen die de zogenaamde alverzoening aanhangen, stellen dat na kortere of langere tijd iedereen toch nog bij God in de hemel komt. God is immers liefde en Hij zal niemand voor eeuwig verloren laten gaan.

Laten we echter voor alles luisteren naar wat de Bijbel hierover zegt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de Bijbel geen enkele ruimte biedt voor deze gedachten, verlangens en wensen.
Een kerntekst in de leer van de alverzoening is 1 Timoteüs 4:10: ‘…de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.’ Dit vers bewijst voor hen dat alle mensen gered zullen worden. We moeten hierbij echter niet uit het oog verliezen dat het in dit vers over God gaat. Door de Here Jezus te zenden, Die Zijn leven gaf, werd het inderdaad voor alle mensen mogelijk om behouden te worden. Hij wil alle mensen redden, maar niet iedereen wil zich laten redden.
Matteüs 10:28 zegt: ‘…wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’ Het gaat hier over God, Die mensen kan verderven in de hel, niet voor een poosje, maar voor altijd, omdat ze niet hebben geloofd in de Zoon van God.
Denk ook aan de woorden uit Johannes 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ De hel is net zo reëel als de hemel. Wie vraagtekens stelt bij de werkelijkheid van de hel, geeft mensen een valse rust.

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus juist heel vaak over de hel spreekt en over het eeuwige oordeel, de eeuwige straf, zoals in Matteüs 25:46: ‘En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’
De hel wordt de plaats genoemd waar het vuur niet wordt uitgeblust en waar de worm niet sterft (Marcus 9:43-46), wat inhoudt dat aan het oordeel geen einde komt. Het is de plaats van geween en tandengeknars (Matteüs 8:12). Denk ook aan Matteüs 23:33, waar de Here Jezus tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden zegt: ‘Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?’
Iemand denkt misschien: is het nodig hier zoveel aandacht aan te besteden? Ik vind van wel, omdat het hier gaat om de kern van het Evangelie. Wie de eeuwigheid van de hel ontkent en wie stelt dat iedereen uiteindelijk wel in de hemel komt, brengt een vals evangelie. Deze dwaalleer, die de heiligheid van God aantast, moet met kracht bestreden worden. Strijd om de hemel in te gaan door de enge poort, bekeer u, geloof in de Here Jezus en ontvlied het verderf in de hel.

Dirk van Genderen