De herders... zij zagen en zongen

Dirk van Genderen • 80 - 2004/05 • Uitgave: 20
De herders...
zij zagen en zongen


De herders hoorden de engelen spreken en zingen over de Heiland, Christus de Here, Die nu gekomen was. Ze geloofden hun boodschap en gingen met haast naar Hem op zoek. En toen ze Hem aanschouwd hadden, vertelden ze alom wat ze gehoord en gezien hadden. Zo werden zij de eerste evangelisten.


Gods hand is machtig zichtbaar in het verhaal over de herders. Het was zo bijzonder geregisseerd. Keizer Augustus had er geen weet van dat God hem had ingeschakeld om een volkstelling te organiseren, omdat de Here Jezus in Bethlehem moest worden geboren. Alleen zo kon de profetie uit Micha 5:1 worden vervuld: ‘En gij, Bethlehem Efratha (...) uit u zal Mij voortkomen Die een heerser zal zijn over Israël...’
Net zo bijzonder was het, dat de geboorte plaatsvond op een moment dat de herders in het veld waren. Iedereen sliep, maar zij waren wakker genoeg om bij de komst van de engelen niet te denken dat het een droom was.

Het moet iets bijzonders zijn geweest. Onvoorstelbaar. De herders waren aanvankelijk doodsbang toen ze opeens het felle licht en de engel zagen. En toen begon die engel nog te spreken ook! ‘Weest niet bevreesd. (...) U is heden de Heiland geboren, Christus de Here, in de stad van David’. Heel exact gaf de engel aan dat het Kind in doeken was gewonden en in een kribbe lag. Wat God zegt, is absoluut betrouwbaar. Dat blijkt ook hier.
Even later verschenen er nog veel meer engelen. Vol verbazing hoorden de herders hen zingen: ‘Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’.

De Here Jezus, Die Zelf de Goede Herder is (Johannes 10), mocht het eerst aanschouwd worden door herders. Misschien waren het dezelfde herders die ook de lammetjes leverden voor de offerdienst in de tempel. Hij, het Lam van God, Die Zichzelf later zou opofferen voor de redding van deze herders, gunde hun het voorrecht Hem het eerst te zien.

De herders geloofden de boodschap van de engelen. Hun angst verdween. Ze lieten hun schapen in de steek en gingen met haast ‘naar Bethlehem om te zien hetgeen geschied was’. Daar vonden ze het Kind met Jozef en Maria, precies zoals de engel had gezegd. Ze zagen en geloofden. Nu de engelen weer zwegen, werden zij de boodschappers. Jezus was nog maar net geboren, of Hij zorgde Zelf al voor verkondigers van het Goede Nieuws.
Ze hadden groot nieuws te vertellen. Het had hun hart geraakt. Ze waren er zo vol van, dat hun hart overstroomde. De mensen die hen hoorden, beseften dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn. Want allen verbaasden zich over wat door de herders werd gezegd.

De herders waren door God uitverkoren om als eersten de gekomen Verlosser te zien en Zijn komst in de wereld te verkondigen. Bange herders veranderden door de ontmoeting met de Heiland, hun Heiland, in mensen die vrijmoedig durfden te spreken over wat ze gehoord en gezien hadden.

Jezus kwam naar deze aarde om het verlorene te zoeken, het verachte. Maria’s woorden – dat Hij eenvoudigen zal verhogen – werden toen al werkelijkheid. Eenvoudige herders mochten de taak van de engelen overnemen. In de loop van de geschiedenis zijn talloze anderen deze herders gevolgd. Ze hoorden van Jezus, kwamen en geloofden en konden er vervolgens niet meer over zwijgen.

Kerstfeest 2004. Hij is ook voor jou, voor u gekomen en ging de weg van kribbe naar kruis. Zie en geloof en breng het goede nieuws van Zijn komst naar hen die Hem nog niet kennen. Iedereen moet het horen, want Hij wil niet dat iemand verloren gaat.

Dirk van Genderen