De Here bouwt Jeruzalem

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 9
Een opvallende verklaring
“Weer is de heilige Tempelberg het centrum van kritieke gebeurtenissen in Israël. De Tempelberg zal een vulkaan zijn zolang de regering van Israël de Arabisch-islamitische heiligdommen niet verwijdert. God verwacht van de regering van Israël dat deze de vijand onmiddellijk van de Tempelberg verwijdert en zonder vertraging de Tempel herbouwt.”
Dit zijn citaten uit een recente verklaring van de Getrouwen van de Tempelberg en van de Land van Israël Beweging in Jeruzalem. In die verklaring wordt verder gewezen op de letterlijke en duidelijke vervulling van Gods profetische Woord in deze tijd. Opvallend is de felle discussie met de bekende rabbijn Yehuda Glick. Deze vindt dat de Al-Aksa moskee geen plaats hoeft te maken voor de nieuwe Tempel. Bovendien kan die Tempel ‘gewoon’ over de Rotskoepel worden heengebouwd. “Want”, zegt rabbijn Glick, “de Bijbel zegt: ‘Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken’” (Jesaja 56:7). De “Getrouwen van de Tempelberg” wijst deze uitleg af. Want er staat: ‘Mijn huis’, dus het huis van onze God en niet een of ander buitenlands huis.
Ook discussieert men in deze ‘verklaring’ met Joodse medegelovigen die denken dat de Tempel pas gebouwd kan worden als de Messias is gekomen. Hun antwoord is heel eenvoudig: De eerste en de tweede Tempel zijn ook gebouwd zonder dat de Messias was gekomen.
Ten slotte worden er in de verklaring drie profetische vervullingen genoemd die aan de komst van de Messias vooraf moeten gaan. Die zijn: 1) De terugkeer van de 12 stammen. 2) Het herstel van de vervallen hut van David. Dus de staat Israël die in 1948 weer tot leven kwam. 3) De herbouw van de Tempel op de Tempelberg. Momenteel, begin april, rijden de Egged stadsbussen in Jeruzalem rond met een afbeelding van de Tempelberg met de nieuwe Tempel, zonder de al-Aksa moskee en de Rotskoepel. Ernaast staat de tekst: ‘Moge het Heilige Huis spoedig en in onze dagen herbouwd worden.’

Profetie
Bovenstaande laat iets zien van de vele en grote spanningen rond en in Israël. Israël staat onder grote druk en helemaal alleen. Ondanks, misschien wel dankzij al die tegenstand gaat God gewoon door met Zijn herstelplan voor Israël. Dat herstel is een fase in de verlossing van de wereld. ‘O, God, herstel ons, doe uw Aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden’ staat driemaal in Psalm 80. Eerst herstel, dan Gods Aanschijn, die licht over het land en volk. De Tempel en het geestelijk herstel horen bij deze tweede fase. Daarna verlossing. Ook van de wereld, want Paulus zegt: ‘Eerst de Jood en ook de Griek’.
Wij, een groep van 40 Nederlanders, reisden de eerste helft van maart door Israël. In een kogelvrije bus reden we door Samaria. Vlakbij Elon Moré, waar Abraham zijn eerste altaar bouwde, wees de gids ons op een aanplant van wijnstokken. Pas geplant tegen een heuvel van Samaria. We waren enthousiast verrast toen we volgende profetie lazen: ‘Zij zullen weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten’ (Jeremia 31:5). Als deze profetie zo letterlijk en duidelijk wordt vervuld, dan is er hoop op het vervolg: ‘Want de dag is daar, dat de wachters roepen op de bergen van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, naar de HERE, onze God’ (Jeremia 31:6). Dus geen islamitische Palestijnse staat, waarin men roept “Allah is groot” en geen wachters die Joodse dorpen bewaken tegen terroristen, maar wachters die Israël opwekken om de feesten van de HERE in Sion te vieren!
Nog een profetie: ‘De HERE bouwt Jeruzalem’ (Psalm 147:2a). U begrijpt dat we onmiddellijk aan die 1600 huizen dachten die Israël bouwt in Ramat Shlomo, in de noordoost hoek van Jeruzalem. De woede van president Obama en zijn regering, ja van de hele wereld, is een extra aanwijzing van het feit dat het de HERE is die bouwt. Altijd verzet de wereld zich als de HERE Israël verlost. Denk aan de Uittocht uit Egypte en aan Ezra en Nehemia. Toen bouwde de HERE aan Zijn volk en dat doet HIJ ook nu. Niemand houdt Hem tegen! Burgemeester Barkat van Jeruzalem is van plan nog 50.000 huizen erbij te bouwen, waarvan 1/3 voor Arabieren. De blinde woede van Obama, de Palestijnen en de Arabische Liga gaat zo ver dat ze zelfs kwaad zijn als Israël, bijvoorbeeld in Silwan (Siloam) huizen voor Palestijnen wil bouwen.
Maar de HEER zegt: ‘IK ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar IK ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl IK maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade.’ En: ‘IK ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben IK ervoor ontbrand’ (Zacharia 1:14,15 en 8:2). Die ijver van de HERE voor Sion begon in 1967 toen Israël de Oude Stad en Oost-Jeruzalem op Jordanië (let op, niet op de Palestijnen) veroverde. Die ijver ging door omdat alle presidenten tot en met Nethanyahu in Jeruzalem bouwden en gaat door tot de Tempel op de juiste plek staat. De woede van Obama en de andere drie van de G4 (VN, EU en Rusland) heeft de woede van de HERE opgewekt. Het is angstig om je dat te realiseren en dringt ons tot voorbede.

Nog meer profetie
De stam Manasse komt uit Noordoost-India terug. Israël is nu serieus bezig na te gaan of de Afridi Pathanen uit Afghanistan inderdaad van Efraïm afstammen. Een geleerde uit India, Shanaz Ali, doet in Haifa genetisch onderzoek naar deze stammen. Zij hebben schriftelijke en mondelinge tradities vele eeuwen teruggaan. Ze hebben oude Israëlische gewoontes 2700 jaar vastgehouden. De laatste koning van Afghanistan, Zahir Shah, beweerde dat zijn familie van de stam Benjamin komt. Ook zijn er genetische aanwijzingen dat de Lemba’s uit Nigeria bij Israël horen. We citeren nu Psalm 147:2 helemaal: ‘De HERE bouwt Jeruzalem; Hij verzamelt de verdrevenen van Israël’. Het hout van Juda en de stammen die daarbij horen (zij zijn al terug) wordt gevoegd bij het hout van Efraïm en de stammen die daarbij horen (Zie Ezechiël 37:15,16).
Nog meer profetie. Om de Tempelberg is weer veel te doen. Orthodoxe Joden wilden met Pesach het verplichte Paasoffer (‘een gaaf, éénjarig stuk kleinvee’ , zie Exodus 12:5) op de Tempelberg brengen. Schapen en geiten werden tijdens een demonstratieve optocht eind maart meegevoerd. Het Hooggerechtshof heeft het verboden, omdat men een opstand van de moslim Palestijnen vreesde.

Gods haast
Het hoofdstuk over Sions toekomstige heerlijkheid, Jesaja 60, sluit af met een profetie die precies op onze tijd past: ‘Ik, de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren’. Het komt allemaal snel dichtbij. Een ander teken gebeurde tijdens de opening van de prachtige Hurva synagoge, op 8 maart. Deze staat op ongeveer een kilometer van de Tempelberg. Ook letterlijk komt het dus steeds dichterbij, want velen zien deze opening als een voorbode voor de herbouw van de Tempel. Het gebed bij de inzegening eindigde luid en duidelijk: “Geprezen bent U, onze God, Die Jeruzalem bouwt.” Vandaar de moslimwoede van de Palestijnen. De HERE bouwt, wie zal het keren? Vandaar de woede van de VN, die eind maart in liefst vier resoluties de haat tegen Israël en dus tegen de God van Israël demonstreerde. Vandaar de felle anti-Israëlhouding van Obama en de zijnen, die de vijanden van Israël voor 90 miljard dollar wapens verkoopt en de leveranties aan Israël tegenhield. Vandaar de toename van het antisemitisme en de leugenachtige berichtgeving in de pers over Israël. Ook in ons land.
Maar de HERE bouwt en wij, die geloven in de God van Abraham, Isaäk en Israël, staan biddend achter Israël en bouwen zo mee.

Jan van Barneveld