De Here is een helper, groot van kracht

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 21
De Here is een helper, groot van kracht

Dit nieuwjaarsnummer zou als thema ‘Eben Haëzer’ (steen van hulp) kunnen hebben, met als ondertitel ‘tot hiertoe heeft de Here ons geholpen’. Dan moeten we zeker ook denken aan onze Heer als een God van hulp. De Here is een helper, groot van kracht. We mogen denken aan de prachtige troost, zoals die bijvoorbeeld klinkt vanuit Psalm 71:6 ‘op U heb ik gesteund van de moederschoot aan, van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper. U geldt bestendig mijn lofzang’.

In welke situatie wil God een helper zijn? Dat is in onze situatie, maar die moeten we dan wel goed inschatten en erkennen. Uit mijn pastorale werk weet ik zeer wel, dat mensen pas geholpen kunnen worden in hun zorg, moeite of verdriet, wanneer daar eerst de erkenning en de herkenning van de nood is en besef daarvan dat er hulp nodig is. Veel mensen bevinden zich op een weg van gevaar, waarop ze zullen vastlopen, maar ze zijn zich dat lang niet altijd bewust. Ook zijn er die hun zorg koesteren als een kindje en willen niet geholpen worden. Anderen staan erom heen, zien het, maar zitten met de handen in het haar. Je kunt niet helpen, want de hulp wordt overbodig of niet nodig geacht of gewoon niet gewenst.

Een andere kant daarbij is dat alleen besef hulp nodig te hebben nog niet voldoende is. Je moet er ook mee voor de dag komen, je moet het erkennen en erom vragen. En dat raakt weer een heel ander aspect, namelijk de schaamte. Veel mensen worstelen met schaamte. Er mee voor de dag komen dat de dingen allemaal niet zo lekker gaan in het leven wekt schaamte op. Je kunt heel lang de schijn ophouden. Hoe langer men de schijn hoog houdt, hoe ernstiger de zorg invreet. Veel mensen komen daarmee pas dan naar buiten, wanneer er eigenlijk geen redden meer mogelijk is. Daaraan vooraf is heel dikwijls een schrijnende periode van eenzaamheid gegaan. Er was immers niemand om de dingen mee te delen. Men durfde niet.

We zien in onze maatschappij twee dingen, de schaamte neemt toe, omdat er geen vertrouwenspersonen meer zijn. Die vertrouwenspersonen zijn er wel, maar de hulp is zo geprofessionaliseerd dat de warmte en oprechte betrokkenheid die nodig is om vertrouwen te wekken, vaak niet als echt wordt ervaren. Het tweede is dat in dit alles grote onverschilligheid groeit. Verkilling en verharding nemen hand over hand toe.

Wanneer we over de Here God schrijven als een helper, dan spelen deze dingen niet. God is niet een ambtelijk vertrouwenspersoon, maar Hij geeft Zijn hart er helemaal bij. Hij heeft geen stapels dossiers op Zijn bureau liggen die vandaag nog afgewerkt moeten worden. Ook zit Zijn wachtkamer niet vol, waardoor Hij steeds met een schuin oog op de klok kijkt omdat de tijdsplanning in het gedrang komt en u het gevoel krijgt alweer voor de volgende patiënt plaats te moeten maken. Onze God heeft alle tijd, alle ruimte, alle aandacht. De betrokkenheid van de Here is onbegrensd groot. De Hebreeënschrijver zegt ons: ‘Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen, op gelijke wijze als wij, is verzocht geweest, doch zonder te zondigen’ (Hebreeën 4:15).
Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste bijbelverzen. Daarin zien we iets van de warmte en liefde van onze Here Jezus. In dit vers zien we feitelijk de menswording van onze Here Jezus, maar we krijgen er ook zicht op, waarom Hij mens geworden is. Om onze Helper te zijn, heel dicht staat Hij naast ons. Zijn betrokkenheid op ons in onze nood is er niet één uit het boekje, is niet een aangeleerd kunstje, is niet een pastoraal of psychologisch kloppend verhaal. Zijn betrokkenheid komt uit een liefdevol kloppend hart, het Vaderhart van onze God. De Heer kan medevoelen. Hij immers werd gelasterd, Hij werd bespuwd. Hij werd in Zijn lichamelijke integriteit onvoorstelbaar gekwetst. Daarom kan Hij zo bij ons zijn, zoals dat door niemand anders mogelijk is, hoe oprecht en intens mensen elkaar ook kunnen of willen helpen.

De Here is een helper, groot van kracht. Dat is wellicht het allerbelangrijkst. Weer verwijzend naar mijn pastorale werk. Het komt voor dat je beseft dat je te klein bent, te weinig weet en beperkt bent in mogelijkheden om te helpen. Dat tekort treedt bij onze Heiland nooit op. Hij is groot van kracht. De kracht die de werelden formeerden, de kracht die het licht van het duister scheidde, de kracht die de dood overwon is Zijn kracht. Hij wil geven aan ieder die daarom komt, tot heil en genezing van het leven. Wie tot Hem vlucht zal leven, ook al is hij gestorven. Ja, het is echt waar: de Here is een helper, groot van kracht!

ds. Henk Schouten