De Here is waarlijk

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
De Here is waarlijk opgestaan!

Het lijden, het sterven en de opstanding van de Here Jezus Christus is de dragende factor van het christelijk geloof. Wie de lichamelijke opstanding van Christus loochent, is geen christen, maar nog steeds een onveranderde heiden. Het is wonderlijk dat de lichamelijk opstanding van Christus tegenwoordig ook van kansels af wordt geloochend. Men kan dit ongeloof soms bedrieglijk verpakken, bij voorbeeld door te beweren dat Christus wel is opgestaan, maar dat dat niet inhoudt dat er ook sprake was van een leeg graf. Hij is alleen opgestaan, zo beweert men, in (een bepaalde) theologie. Hij is dan slechts de kerygmatische (in de prediking bestaande) Christus. Zo word onze Heiland tot een fantoom gemaakt. Maar dat is niet meer de Christus der Schriften.

Velen hebben Hem immers na zijn dood en begrafenis levend gezien. Maar dat was, volgens de wijdverbreide opvatting, een droom, een visioen of een verbeelding. Om aan de vele getuigen het zwijgen op te leggen heeft men toen deze theologische constructie bedacht. Daarom is het steeds weer nodig te wijzen op de overweldigende bewijzen en getuigenissen, die het historische feit van de opstanding ondersteunen. In dit nummer leggen we de nadruk op wat Paulus zegt in dat prachtige hoofdstuk 1 Cor. 15 – ook hij roept getuigen op. Hij wil de gelovigen een hart onder de riem steken, omdat hij immers zelf ook de levende Christus heeft ontmoet. Hij is zelf één van de getuigen.
De Amerikaanse rechtsgeleerde, Dr. Simon Greenleaf, schreef ooit: "De opstanding van Christus is één van de best gestaafde gebeurtenissen in de geschiedenis, gerekend naar de maatstaven van juridisch bewijs, zoals die worden toegepast in gerechtshoven". Daarom roepen we elkaar toe: "De Here is waarlijk opgestaan".

In dit eerste nummer van de 80e jaargang melden we ook de plannen voor enkele Israëlreizen, te beginnen op 27 augustus a.s. (zie pag. 15 e.v.) In oktober j.l. was ik nog in Israël en het bleek, dat er langzamerhand weer meer toeristen komen. Het land van de Bijbel blijft boeien en ook in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat kan ook niet anders, want dáár wordt de profetie vervuld van de komende Koning der koningen. Ook de grote tegenstander weet dat zeer wel. Dwars door de druk van de tijden, net als in de dagen van Nehemia, wordt Israël hersteld, Jeruzalem herbouwd, en blijven al Gods beloften voor de Israëls toekomst onverkort gehandhaafd. Daar zelf iets van te proeven in het Beloofde Land is meer dan de moeite waard. Daarom van harte aanbevolen!

Dit nummer van ons blad gaat ook naar allen die ons eerder naar de Israël-reizen vroegen. Meteen een gelegenheid u ons mooie blad te tonen. Overweegt u eens om abonnee te worden. U krijgt dan iedere twee weken veel aangedragen uit de Bijbel en u vindt de actuele ontwikkelingen in de wereld bijbels en profetisch belicht.

Namens de redactie
ftv