De Here, onze architect!

Henk Schouten • 85 - 2009 • Uitgave: 21
De Here, onze architect!

‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’ (Psalm 127:1). Een bekende tekst. De Here Jezus wordt natuurlijk dikwijls als de zoon van Jozef, als een timmermanszoon, voorgesteld. Maar de Here God vergelijken met het bouwbedrijf of de architect is nog weer wat anders. Natuurlijk is dit een zogenaamde metafoor. Een metafoor is een soort parallelle vergelijking. Voorbeelden van metaforen zijn bijvoorbeeld: een huis van goud, een kamer als een zwijnenstal en hier dus de Here God als architect. Een architect is een bouwheer, een ontwerper, dat zijn aspecten die we ook van onze Here God kunnen zeggen.
De Here God is Schepper, zo u wilt architect. Hij schiep de hemel en de aarde. We weten natuurlijk hoe in onze wereld wetenschappers heel andere geluiden laten horen. Geen schepping maar evolutie, dat is wat zij leren. Helaas laten veel christenen zich imponeren en meeslepen of kiezen voor een variant, een intelligent design. Dat betekent zoveel als dat de Here God de evolutie stuurde. Het is duidelijk dat wij bij Het Zoeklicht geloven in een schepping van zes dagen, zo staat het in de Bijbel en de Here God is de architect.

Planmatig
Een architect echter werkt volgens een duidelijk plan, een ontwerp dat op de tekentafel uitgroeit tot een prachtig project. Wanneer we de schepping zien, dan herkennen we patronen. Allerlei soorten dieren en toch hebben die dieren veel gemeenschappelijke kenmerken. Al die gemeenschappelijke dingen wijzen niet op evolutie, maar wijzen in de richting van een ontwerper. Een ontwerper die allerlei ‘vindingen’ in verschillende vormen gebruikt. Zo zijn er veel automerken en nog meer autotypen. Al die modellen hebben echter veel overeenkomsten: wielen, een stuur en remmen zitten in alle auto’s. Het zijn ontwerpers die dezelfde basisgegevens in hun ontwerp gebruiken, al zijn de vormen en afmetingen van die modellen zeer verschillend.
Zo heeft de Here God ook bepaalde basisgegevens in veel verschillende ‘modellen’ gebruikt. Wie eerlijk de schepping ‘leest’, kan niet anders dan concluderen dat er een Schepper is. Paulus schreef aan de Romeinen: ‘Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien’ (Rom. 1:20). Het plan dat God had en in paradijselijke vorm zo groots was, is door de zonde doorsneden, kapot gebroken. Toch bleek en zal blijken dat Gods plan veel groter was. We lopen tegen de grenzen aan van ons bevattingsvermogen.
In 1 Petrus 1:19-20 lezen we van het Lam van God, bekend van vóór de grondlegging der wereld. Ook Paulus heeft het over de gemeente en schrijft dan dat we ‘vóór de grondlegging der wereld uitverkoren zijn’ (Ef. 1:4). Misschien moeten de christen-evolutionisten hier eens over nadenken. Hoe verhoudt dit zich tot de evolutie? Het plan van God, van zo lang geleden, blijkt door de zonde niet afgesneden. Het plan spreekt ook van een toekomst. Een vrederijk dat komen gaat, duizend jaar lang. Na dat vrederijk komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe stad. De Hebreeënschrijver vertelt ons dat Abraham(!) ‘de stad verwachtte met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is’ (Hebr. 11:10). Al deze dingen van begin tot einde hebben niets met evolutie van doen, maar met scheppen, creëren, bouwen. Er is een God, een Schepper een Architect!

Gemeente
Onze God en Here bouwt niet alleen ‘materiële’ zaken. Niet alleen de hardware, maar ook de software. Dan mogen we denken aan de gemeente. De gemeente wordt in de Bijbel ook voorgesteld als een gebouw (ook dat is weer zo’n metafoor) (1Kor. 3:9 en Ef. 2:21). Wanneer ik de Bijbel goed volg en begrijp, dan is de gemeente niet een soort superkerk. Niet een overkoepelend orgaan met kerkprovincies, bisdommen of synodes. De Bijbel kent plaatselijke gemeenten, geleid door de oudsten van de plaatselijke gemeente. Die oudsten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, daarvan lezen we bijvoorbeeld in 1 Timoteüs 3, waar de kwaliteiten van opzieners en diakenen worden beschreven.
Ook hierin herkennen we de hand van een architect, we herkennen een plan met een duidelijke structuur. Ook de gemeente evolueert niet door de factor toeval. We mogen, moeten zelfs, planmatig te werk gaan. De Here God heeft van Zichzelf in ons gelegd, hoewel door de zonde veel kapot is. Uit wanorde komt geen orde voort, chaos creëert geen structuur. Maar de Here is architect, werkt planmatig, met structuur en doel en komt tot Zijn doel.

Ons leven
Gods plan is gericht op de mens. Toen God de mens schiep, naar Zijn beeld en gelijkenis, zag God dat het zeer goed was. Kan het nog beter? Verrassend is dat de Here God Zich na de zondeval niet heeft afgekeerd. Zijn Zoon, het Lam van God, kwam en zal de verloren mens redden en toekomst geven. Planmatig werkt de Here God alle dingen uit, voor degenen die zich aan Hem toevertrouwen en Hem geloven op Zijn woord.
Zij die de Here Jezus geloven mogen gebouwd en gevormd worden naar het beeld van Zijn Zoon. Met Zijn Zoon zullen we verenigd worden, zoals bruid en bruidegom verenigd worden tot één lichaam. Zoals Eva kwam uit Adam, zo komt de gemeente uit Christus (Ef. 5:32). Zo zal er een wonderlijke eenheid komen. Daarom zeggen de Geest en de bruid: ‘Kom’ en Jezus belooft: ‘Ik kom spoedig!’ (Opb. 22:17, 20).

Maranatha, Jezus zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten