De komende dagen

ds. Jac. Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 7
Bij het lezen en bestuderen van het boek Openbaring, wat we telkens weer opnieuw doen, daarbij ook lettende op wat in deze wereld gebeurt, wordt het ons duidelijk hoe dichtbij alles komt. Wie nu nog het boek Openbaring naar een verre toekomst verwijst, wil de werkelijkheid niet onder ogen zien. Want die werkelijkheid laat ons zien dat de tijd nabij is. Als straks de gemeente is opgenomen tot haar Here en Heiland, zullen de dingen met grote snelheid over deze wereld komen. Maar grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit, zo zegt een spreekwoord, en de schaduwen van de komende gebeurtenissen zien we vandaag reeds over deze wereld komen. In Openbaring 8 hebben vier engelen reeds de bazuin geblazen en de oordelen, gelijkend op de plagen van Egypte, alleen veel heviger, zijn dan over de wereld gekomen. Tegelijk klinkt het driewerf "Weer" vanwege de volgende drie engelen die nog bazuinen zullen.

ER VALT EEN STER
Johannes schrijft het zo: "Ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen'. Het wordt spoedig duidelijk dat het niet over een ster gaat, maar over een persoon. Een persoon, die iets in ontvangst neemt en ook iets kan doen. In onze wereld zijn ook sterren, die personen blijken te zijn, die vanwege de positie die zij innemen en vanwege hun beroemdheid, sterren worden genoemd. Maar sterren plegen soms te vallen. Op het godsdienstig erf vielen nog niet zo lang geleden de televisiedominees, maar zij niet alleen. Ook in ons land horen we van verkeerde dingen door mensen die een belangrijke plaats in het kerkelijk en godsdienstig leven innemen. In het maatschappelijk leven horen we van Clinton en Jeltsin. De een viel uit zijn glorie omdat hij niet van de vrouwen kon afblijven, de ander zagen we bij een belangrijke plechtigheid wankelen vanwege overmatig alcoholgebruik. En er zijn nog vele anderen te noemen die als sterren gevallen zijn. De ster, hier genoemd, is geen mens, maar een engel. Deze is uit de hemel op de aarde gevallen. De Here Jezus spreekt van de satan die als een bliksem uit de hemel valt.

Eenmaal hoorde satan bij de voornaamste engelen. Maar vanwege de zonde welke in hem werd gevonden, viel hij uit de hemel en werd hij weggestoten van het aangezicht van God. Zo komen we hem hier tegen, ontdaan van zijn luister en heerlijkheid. En hij ontvangt straks de sleutel van de put van de afgrond. Het is niet onze bedoeling om uitgebreid te beschrijven wat er dan zal gebeuren. De lezer kan het zelf zien. Maar enkele zaken willen we toch noemen. De afgrond is de plaats waar de gevallen engelen, de demonen, bewaard worden voor het oordeel (2 Petrus 2 vs. 4). Deze gevallen engel krijgt de sleutel van de put van de afgrond in handen. Deze wordt hem gegeven. Uit de put komen de demonische legioenen die de satan zullen helpen zijn schrikbewind op aarde te voeren door middel van de antichrist. Ook deze figuur, die een mens zal zijn, ontvangt de geest uit de afgrond waardoor hij een bruikbaar instrument zal zijn in de handen van de macht der duisternis.

Onder toelating van God en binnen de door God gestelde grenzen krijgt de satan dan gelegenheid om zijn verderfelijk werk te doen. De valse profeet, de assistent van de antichrist, ontvangt eveneens de geest uit de afgrond en zal zelfs in staat zijn om wonderen te doen. De mensheid zal er door verblind worden en het uitroepen: 'Wie kan er oorlog tegen voeren?" Toch moeten we nimmer vergeten dat Paulus het al heeft geschreven in 2 Thess. 2 vs. 9: 'Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en wonderen". Spoedig zal blijken dat in het gevolg van de antichrist de verderfelijke machten van oorlog, honger, ziekten en dood aanwezig zijn. Op de aarde zullen in korte tijd rampzalige tijden ontstaan.

Door ingrijpen van God zullen die dagen verkort worden, anders zou er niemand overblijven. Soms krijgen we iets te zien van vreselijke toestanden, zoals nu in Kosovo, de vreselijke bombardementen op Servië, de enorme stroom vluchtelingen, of datgene wat zich in Afrika afspeelt. Op veel andere plaatsen zijn eveneens verschrikkelijke dingen gaande. Maar als die komende verdrukkingstijd er zal zijn, zal blijken dat het toch nog veel erger kan. Wat een taak voor Gods gemeente om daarvoor te waarschuwen en de mensheid op te roepen tot bekering. Verstond heel de gemeente maar de opdracht welke God heeft gegeven. Want de genadedeur die nu nog open staat wordt straks gesloten. En dan?

IS ER NOG TROOST TE VINDEN?
In werkelijkheid zal het een troosteloze tijd zijn op een troosteloze aarde. We kunnen soms begrijpen dat er mensen zijn die proberen dit alles weg te duwen. Maar het is nog niet hopeloos. Als de machten der duisternis vanuit de put van de afgrond worden losgelaten, is er een groep mensen op aarde die voor deze machten onaantastbaar is. Het zijn de verzegelden aan hun voorhoofd uit al de stammen van Israël. Door God uitverkoren en uitgezonden om in die donkere tijd het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Zij zullen zich met alle kracht, hen door de Here geschonken, daaraan wijden. Zij trekken de wereld door. De machten zullen jacht op hen maken, maar hen niet kunnen beschadigen. En veel mensen zullen hun getuigenis horen. Uit die periode, we schreven het reeds eerder, komt een schare van mensen tot geloof. Zo groot, dat de mensen niet te tellen zijn. Ontrukt aan de macht der duisternis. 0, ze zullen het niet gemakkelijk hebben. Doordat zij weigeren het merkteken van het beest te aanvaarden zullen ze van het sociale leven uitgesloten zijn. Ze zullen niet kunnen kopen of verkopen. Nog erger, vanwege het getuigenis van de Here Jezus en om het Woord van God (Openb. 20 vs. 4), zullen zij gedood worden. Maar tegelijk lezen we dat zij na die vreselijke periode levend zullen worden om met heel de gemeente als koningen te heersen in het duizendjarig vrederijk. Dat is de troost die we in de Bijbel vinden, zelfs in die moeilijkste periode van de geschiedenis.

LAATSTE OORLOG
We ontkomen er niet aan om ook hierover iets te schrijven. De mensheid heeft gehoopt dat er na twee verschrikkelijke wereldoorlogen nooit meer oorlog zou komen. De Veiligheidsraad, de NAVO en nog andere organisaties moesten daarvoor zorgen. Inmiddels weten we hoe dit verlangen schipbreuk heeft geleden. Goede voornemens, ze waren er en zijn er in grote hoeveelheden, maar de zondemacht is sterker. Als de zesde engel de bazuin blaast worden de engelen, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn, losgelaten. In het zestiende hoofdstuk, vs. 12 lezen we daar weer van. Door de drooglegging van de Eufraat wordt de weg bereid voor de koningen die komen van de opgang der zon, dat is vanuit het oosten. In hoofdstuk 9 lezen wij hun aantal, het is tweehonderdmiljoen. Ze komen, ongetwijfeld met kernwapens en hun opmars naar Armageddon zal een vreselijk groot aantal slachtoffers brengen.

Het is eigenlijk te erg om er over te denken. Maar de Here God heeft deze zaken niet in Zijn Woord laten zetten opdat we er geen kennis van zouden nemen. Want bij dit alles mogen we zeggen dat de tijd dat dit gaat gebeuren, er nog niet is, maar tegelijk moeten we zeggen dat de tijd nabij is. Gelukkig zijn de grenzen van de tijd voor ons verborgen gehouden. In ons blad zullen nooit berekeningen komen over data en jaren. Maar wel is aan ons, door Gods Woord, duidelijk gemaakt welke de tekenen zijn die dit alles zullen voorafgaan en zullen begeleiden. En deze tekenen komen vandaag over de wereld heen. Daarom noemden we deze serie ook 'De komende dagen". En de gemeente wordt opgeroepen om, samen met de Geest en de bruid, zoals in het slot van het boek Openbaring staat, te bidden: Kom! Kom, Here Jezus! Wat Gods gemeente moet dringen is het woord dat we lezen in Ezech. 33, waarde Here God zegt: 'Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft". Daarom moeten we vol heiliging het getuigenis van Jezus Christus de wereld in dragen, dan zullen we straks met vreugde de Here tegemoet kunnen gaan. Maranatha, Hij komt!

ds. Jac. Schouten