De komende Wereld-dictatuur

Peter de Haan / Johannes de Heer • 81 - 2005/06 • Uitgave: 24
De komende Wereld-dictatuur

De voornaamste taak van ,,Het Zoeklicht” is, de zoo lang verwaarloosde verwachting van de toekomst des Heeren weer levendig te doen worden onder de gelovigen, en zoo mogelijk ook de ongeloovigen wakker te maken, door hen te wijzen op den ernst der tijden.


Zo luidde de eerste zin van de Tijdspiegel in Het Zoeklicht van 23 mei 1931. In dit artikel wilde Zoeklicht-stichter Johannes de Heer, aandacht vragen voor “hetgeen Gods Woord zegt omtrent den komenden wereld-dictator, het hoofd der tegenwoordige wereldheerschappij in haar eindformatie, d.w.z. zooals deze gezien zal worden kort voor dat Christus komt als Rechter en Koning der aarde.”

Johannes de Heer in de Tijdspiegel
Deze laatste profetie (Openb. 17:8) is in treffende overeenstemming met het feit, dat het Romeinsche rijk, hoewel als eenheid niet meer bestaande, in zijn innerlijk wezen toch nimmer zijn greep op de wereld heeft verloren; de geest van het oude Rome leeft tot op heden voort, niet alleen in de Latijnsche gebeden der Roomsche kerk, maar ook in rechtspraak, leger, beschaving, kunst en wetenschap der beschaafde wereld.
Openb. 17 laat ons echter zien hoe wij in den eindtijd eveneens een uiterlijke herleving van het Romeinsche rijk hebben te verwachten.

(…)

Ook thans zijn veler oogen gericht op een bepaalde groepeering der staten en is de hoop gevestigd op een dusdanige Europeesche staten-federatie, dat deze de absolute veiligheid en vrede zal waarborgen, waardoor Europa’s welvaart zich verder weer rustig zal kunnen ontplooien. Men weet echter niet dat elke schrede op den weg van zulk een staten-federatie ons nader brengt tot die eind-federatie der volken, waarvan het hoofd, de toekomstige dictator, zich recht tegenover het Lam zal plaatsen.

(…)

Dit algemeen verlangen naar een dictator is als het ware de weerklank van het voorbeeld in het oude Rome, waar niet alleen de geest van het oude Romeinsche Rijk ontwaakt is, maar waar ook een uitgesproken streven merkbaar is naar een herstel van het vroegere Romeinsche Rijk met een Caesar aan het hoofd, welks streven zich op merkwaardige wijze aanpast bij de algemeene behoefte welke zich in het vervallen Europa doet gevoelen.


Bron: Het Zoeklicht, jaargang 12, no. 47, 23 mei 1931, pag.3

Samenstelling: Peter de Haan