De komst van de Heer

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 25
De komst van de Heer

De komst van onze Heer is misschien meer aanstaande dan we durven vermoeden. We lezen over de tekenen der tijden in Mattheüs 24. Wanneer we de vraag stellen, wanneer zal de komst van de Heer zijn, dan stellen we dat de bijbel ons leert, dat het voor de grote verdrukking zal zijn. De gemeente hoort tot het tijdperk van de genade. Direct na de opname begint er een ander tijdperk, die van de oordelen Gods. Dat betekent niet dat we de aanloop naar die vreselijke tijd niet zullen meemaken. De werkelijkheid van alledag is duidelijk anders.
De Heer kan nu elk moment de gemeente tot zich roepen, dan ontmoeten we onze Heiland in de lucht. In die verwachting leefden ook onze broeders en zusters van het eerste uur. Zij dienden God en verwachtten Zijn Zoon uit de hemel (1 Thess. 1:9,10). Gods genade brengt heil aan allen die geloven en wil ons opvoeden om te leven op heilige wijze, in een wereld waarin de onheiligheid afschuwelijke vorm krijgt. Daarom leert Gods woord ons ook: ‘Een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf gelijk Hij rein is’ (1Joh. 3:3). Het is belangrijk dit op te merken want soms hoor ik mensen zeggen, wanneer het gaat om de toekomstverwachting, dat dit niet zo belangrijk is. De Here Jezus zelf immers weet niet wanneer Hij terugkomen zal. Zulke mensen zeggen dat het belangrijk is je in te zetten voor het goede. Ik ben ervan overtuigd dat juist de zekerheid dat Jezus ons wel eens heel spoedig zou kunnen roepen, ons inspireert tot een actief leven en een leven in heiliging. Wie wil door de Here Jezus uit het café worden opgehaald, of vanuit enige andere onreine omgeving of bezigheid?

Er is veel verwarring ontstaan. Men haalt twee gebeurtenissen dikwijls door elkaar. De wederkomst van de Heer voor Zijn gemeente in de lucht, heeft men als synoniem genomen voor de wederkomst van de Here Jezus op aarde, als Hij Zijn Messiaans rijk zal vestigen. De tekenen in Mattheüs 24 spreken over dat laatste. De wederkomst voor Israël, dan zullen de voeten van de Heer op de Olijfberg staan, zie Zacharia 14:4.
De opname van de gemeente in de lucht is een bijzondere openbaring, een bijzonder geheimenis aan de apostel Paulus bekend gemaakt. Die opname van de gemeente is van ‘tussen de doden’ uit. In 1 Korinthe 15:50-58 moet u acht geven op het woord ‘geheimenis’ en in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 is het goed te letten op de formulering ‘met een woord des Heren’. De komst van de Messias naar deze wereld, om het Davidische koningschap te herstellen, was een bekend gegeven. Veel profeten hebben daarover mogen schrijven. Dat er een gemeente geformeerd zou worden uit Joden en heidenen was een onbekende zaak en wat de toekomst van die gemeente zou zijn, was eveneens onbekend natuurlijk. Deze ‘geheimenissen’ zijn in het nieuwe testament geopenbaard.

We lezen in Mattheüs 24 over bijzondere tekenen. Paulus schreef in Romeinen 13:11 dat het thans de ure is om uit de slaap te ontwaken. Hoe wakker moeten we dan wel niet worden en jagen naar reinheid, nu we de tekenen van Mattheüs 24 om ons heen vervuld zien worden? Het is goed glorie en halleluja te roepen, maar daar mag het niet bij blijven. In deze ernstige tijden, vlak voorafgaande aan de wederkomst van de Here Jezus en de opname van de gemeente, worden we opgeroepen ons te reinigen van alle bezoedeling en onreinheid. De ware bruid maakt zich gereed omdat de bruidegom spoedig komen kan. Zij doet dat niet om de bruid te worden, maar omdat zij de bruid is.

Er is ook een andere kant. Op veel plaatsen in de bijbel lezen we dat er in de laatste dagen een slordig en lauw christendom zijn zal. We lezen dat bijvoorbeeld in 2 Petrus 2:1,2 en 2 Timotheüs 3:1-5 en de brief van Judas. Laten we deze woorden ernstig nemen.

Rechtvaardiging is de deur
Heiligmaking de weg
Volmaking het doel


Wat een troost en bemoediging voor allen die uit God geboren zijn. Want allen die van Christus zijn worden opgenomen, wanneer Hij komt. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, Maranatha, Jezus zal zeker komen.

ds. Henk Schouten