De laatste dingen

Henk Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 10
De laatste dingen

We willen op deze pagina schrijven over de laatste dingen. Daarmee bedoelen we Gods plan, voor zover we die uit Zijn woord begrijpen. Die laatste dingen hebben betrekking op de profetische schets aangaande het wereldgebeuren. Het gaat dan om Israël en de gemeente, maar ook komen er aspecten in naar voren met betrekking tot de komende antichrist en zijn werelddictatuur. De opname van de gemeente is het eerste en grote aspect van Gods plan dat staat te gebeuren. Ze is de kern van de hoop van Gods kinderen, wellicht daarom ook dat er zoveel weerspraak is. We willen stap voor stap rustig en biddend onderzoeken wat Gods Woord ons over de laatste dingen heeft te leren. Geen sensatie, maar gewoon, wat zegt Gods Woord over de laatste dingen en dat blijkt dan toch weer sensationeel.
Opmerkelijk genoeg begint de Bijbel op de eerste bladzijden al over de toekomstige gebeurtenissen. Daarmee is direct aangegeven, dat de toekomstige ontwikkelingen voor de Here God erg belangrijk zijn. Hij wil ons betrekken in en vertrouwd maken met het plan dat Hij voornemens is uit te voeren. Dat plan is, hoe kan het anders, tot Zijn eer en glorie, maar zal ook velen tot heil en troost zijn. Het eerste tipje van de sluier over de toekomstige dingen wordt al in Genesis 1 beschreven. Wanneer de Here God de mens schept, dan heeft Hij daar een bedoeling mee. Die bedoeling wordt in een enkele zin aangereikt. We lezen in Genesis 1:28: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervuld de aarde en onderwerpt haar". Al snel wijkt de mens van deze taakomschrijving af en daarmee dwaalt de mens af van Gods doelstelling. Zondigen betekent dan ook ‘het doel missen’. De mens mist het doel dat God hem gesteld had. Geeft de Here God Zijn plan en doel met de mens na dit falen op? Uit Genesis 3 leren we dat dit niet het geval is. De Here God neemt Zich voor om mens en wereld te redden. De Here God spreekt vervolgens een profetisch woord en zegt:"Ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang/satan) en de vrouw, dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen" (Genesis 3:15). Daarmee wordt op de eerste bladzijde van de bijbel iets van toekomstige gebeurtenissen beschreven. We merken hier vast op, dat de opdracht aan de mens gegeven in Genesis 1:28 straks vervuld gaat worden in het Messiaanse rijk of wel het duizendjarig vrederijk. Waarin de eerste Adam faalde, zal de tweede een schitterend rijk realiseren.
Voor een deel is deze profetie vervuld. Op Golgotha slaagde de satan erin het zaad van de vrouw, de Zoon van Maria, onze Here Jezus de hiel te vermorzelen. De Here Jezus overwon, Hij leeft, maar Hij moest wel een enorme prijs betalen. Op Golgotha werd echter niet de kop van satan vermorzeld, zoals soms gezegd wordt. Wanneer iemand de kop vermorzeld wordt is hij volledig verslagen en heeft geen kracht of leven meer om nog dingen te doen. Met satan ligt dat anders. Hij gaat nog altijd rond als een ‘brullende leeuw’ (1 Petrus 5:8). Satan zal binnenkort zelfs incarneren (vlees worden) in een mens, die in de Bijbel de antichrist wordt genoemd. We zien hier een imitatie van de vleeswording van onze Here Jezus. Wanneer satan de kop vermorzeld zou zijn, zou hij tot al die vreselijke dingen niet in staat zijn. We zien zo te meer, dat die tekst uit Genesis 3:15 zich bezighoudt met de laatste dingen. In Openbaring 20:7-10 lezen we de vervulling, dan zal satan voor eeuwig krachteloos gemaakt worden in de poel van vuur en zwavel, dan zal zijn kop vermorzeld wezen.
De eerste bladzijden van de Bijbel houden zich al bezig met thema’s die later uitvoeriger beschreven gaan worden. De leer van de laatste dingen, de eschatologie, is niet een aanhangsel van de theologie, niet een liefhebberij van enkelingen, maar vormt het hart van de hoop, die de Here God ons in Christus, heeft gegeven.
Wat is het een bemoediging te lezen dat, ondanks de zonde van de mens de Here God ons mensen niet loslaat, Hij blijft trouw aan Zijn plan en dat mag velen tot heil strekken.
Soli Deo Gloria.

ds. Henk Schouten